Sympozjum „Łączą nas źródła”, 19 września 2019 r.

 

09:00–09:40   Otwarcie sympozjum. 

Profesor Stanisław Grodziski: wydawca źródeł prawno-historycznych.

Volumina Constitutionum– pomnik dziedzictwa prawnego.

 

09:40–11:40         dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Decisiones Lituanicae Piotra Rojzjusza – przykład renesansowego źródła poznania stosowania prawa rzymskiego przed sądem asesorskim w Wilnie. Problemy badawcze i translatorskie

       prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski, dr Piotr Kitowski (Uniwersytet Gdański), Aktualne projekty wydawnicze w zakresie źródeł do historii ustroju i prawa w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (Teksty konstytucji wolnych miast Europy z lat 1806–1954 i spisy urzędników mniejszych miast pomorskich do 1772 r.; traktat prawny Matthiasa Laurensa z 1689 r.)

dr hab. Karol Łopatecki, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku), O nowych źródłach do prawa wiejskiego epoki wczesnonowożytnej

dr hab. Adam Moniuszko (Uniwersytet Warszawski), Iura Masoviae Terrestria: reedycja i kontynuacja edycji

dr Natalia Yefremova (Uniwersytet Narodowy „Odeska Akademia Prawnicza”), Problemy badań nad Statutami Litewskimi na Ukrainie i ich przekłady   

 

11:40–12:00        przerwa na kawę

 

12:00–13:40            dr Daniel Wojtucki (Uniwersytet Wrocławski), „Żywe trupy” na kartach nowożytnych ksiąg metrykalnych z obszaru Śląska i Moraw

prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, dr Mateusz Mataniak (Uniwersytet Jagielloński), Opinie Profesorów i Doktorów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego jako źródło do badań nad stosowaniem Kodeksu Napoleona w Wolnym Mieście Krakowie

dr Anna Klimaszewska (Uniwersytet Gdański), dr hab. Piotr Pomianowski (Uniwersytet Warszawski), Dorobek kodyfikacyjny konstytucyjnego Królestwa Polskiego

prof. dr hab. Andrzej Gulczyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Z prac nad edycją źródeł do dziejów Polskiego Sejmu Dzielnicowego

 

13:40–14:40        obiad

 

14:40–17:00        dr Tomasz Kucharski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Przydatność i sposoby wykorzystania materiałów archiwalnych z archiwów rodzinno-majątkowych w nauce historii ustroju i prawa XX wieku. Przykład badań nad fideikomisami familijnymi w Polsce międzywojennej w świetle orzecznictwie sądów cywilnych

dr Anna Marciniak-Sikora (Uniwersytet Łódzki), Źródła do badań nad notariatem łódzkim z okresu II wojny światowej

dr hab. Marcin Łysko (Uniwersytet w Białymstoku), Zasób archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej jako źródło badań nad prawem wykroczeń w Polsce Ludowej

dr Karol Siemaszko (Akademia in. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Akta polskich sądów okręgowych jako źródła do badań nad przestępczością powojenną (1945–1950)

dr hab. Robert Jastrzębski (Uniwersytet Warszawski), Wykorzystanie źródeł prawa w wykładni historycznej

dr Anna Fermus-Bobowiec, mgr Mariola Szewczak-Daniel, dr Karol Dąbrowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Z problematyki wykorzystania źródeł w nauczaniu przedmiotów historycznoprawnych

 

17:00-17:20        przerwa na kawę

 

17:20–18:00        podsumowanie i debata o projekcie „IURA. Źródła prawa dawnego”

 

 

 

International Conference „Unions of States in the Past. Theory and Practice”, 20. September 2019

 

09:30–10:00    Workshop’s Opening

10:00–10:30    Opening Lecture: Prof. Wacław Uruszczak (Jagiellonian University), Unions in Medieval Church Law as the Basis for Description of the Legal Nature of the Polish-Lithuanian Union

10:30–11:00    Prof. Bohumil Jiroušek, Dr. Jitka Rauchová (University of South Bohemia, České Budějovice), Legal Aspects of Slovakia's Unification with the Emerging Czechoslovakia in the Interpretation by Vratislav Kalousek

11:00–11:30    Prof. Izabela Lewandowska-Malec (Jagiellonian University), Difficulties with the Polish-Lithuanian Union During the Reign of the Vasa

 

11:30–12:00    Coffee break

 

12:00–12:30    Dr. hab. Kamila Staudigl-Ciechowicz (Austrian Academy of Science, KRGO), Civil Law in Forced Unions – the Case of the ABGB and Its Significance for the Civil Law Development in Central Europe

12:30–13:00    Dr. Norbet Varga (University of Szeged), The Antecedents of the Regulation of the Economic Competition Agreements after the Austrian and Hungarian Compromise

13:00–13:30    Dr. hab. Marcin Kwiecień (Jagiellonian University), Unerfüllte Union – Hadziacz 1658

13:30–14:00    Dr. hab. Dunja Milotić (University of Zagreb), Unification of Criminal Law in the Interwar Yugoslav State (1918–1941)

 

14:00–15:00    Lunch; meeting of the Advisory Board

 

15:00–15:30    Dr. Jakob Maziarz (Jagiellonian University), Forms of Statehood as Tool for Analyze of State’s Constitutional Evolution after Westphalia Peace Treaty

15:30–16:00    Dr. Roman Shandra (Ivan Franko Lviv National University), Transformation of Galician Rural People Legal Culture underPolish-Lithuanian Commonwealth

16:00–16:30    Dr. hab. Paweł Cichoń (Jagiellonian University), The Free City of Krakow in the Regional Security Policies of its Neighboring States

16:30–17:00    Dr. hab. Maciej Mikuła (Jagiellonian University), “Circulation of Law” in Polish-Lithuanian Commonwealth 

 

 

Students’ Panel (3rd Workshop for Hungarian and Polish Students), 21. September 2019

 

10:00–10:20   Ildiko Galina (University of Szeged), The Significant of Law of 1869th IV. in Hungarian Constitutional Development

10:20–10:40   Ilona Rębisz (Jagiellonian University), Activity of the Crown and Lithuanian Tribunals as a Result of the Polish-Lithuanian Union 1569

10:40–11:00   Botos Mihály (University of Szeged), Die objektive Haftung in Ungarn im 19. Jahrhundert

11:20–11:40   Kinga Ciosk (Jagiellonian University), Brilliance of a Fulfilled Dream in the Shadow of International Problems – the Unification of Civil Law Made by Teodor Ostrowski in the 18th Century

11:40–12:00   Kornél Horváth (University of Szeged), Could the ABGB Have Been the Base of the Unification of the Hungarian Private Law?

 

12:00–12:40   Coffe break

 

12:40–13:00   Bence Krusoczki (University of Szeged), Unfair Competition in the Hungarian Judical Practice

13:00–13:20   Bartosz Gałucha (Jagiellonian University), Subsidiary Application of the Lithuanian Law in Poland (1569–1795)

13:20–13:40   Kristóf Szivós (University of Szeged), The Effect of the Provisorische Zivilprozessordnung to the Hungarian Procedural Codification

13:40–14:00  Arkadiusz Piskorz (Jagiellonian University), Influence of Polish Law on Laws of Territories Incorporated to Corona Regni Poloniae between 14th and 18th Century

14:00–14:20   Zita Varga (University of Szeged), Inheritance Litigation in the Light of ABGB in Csanád County between 1862–1865

 

14:20–14:40   Summary

 

15:00                Lunch