Dr hab. Zdzisław Zarzycki – absolwent studiów prawniczych w Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie jego pracownik (naukowo-dydaktyczny). Najpierw w Katedrze Historii Administracji i Myśli Administracyjnej, a od 1999 r. w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ; początkowo jako asystent, a od 2003 r. jako adiunkt. W 2012 r. uzyskał stopień dr hab. nauk prawnych. Członek (założyciel) Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. 

Na Uniwersytecie Jagiellońskim od 2001 r. wykłada Prawo kościelne i wyznaniowe, a później także Historię i prawo islamu oraz Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej. Od 2002 r. prowadzi seminaria: najpierw licencjackie dla studentów administracji, później seminarium magisterskie z Prawa wyznaniowego dla prawników i administratywistów oraz seminarium doktorskie z tego przedmiotu. Wypromował ponad stu magistrów prawa i administracji i jednego doktora nauk prawnych.

Naukowo zajmuje się: polskim prawem wyznaniowym i jego historią, a także prawem małżeńskim osobowym i jego historią oraz kościelnym prawem małżeńskim i jego historią.

W swoim dorobku posiada: około 100 publikacji naukowych, uczestniczył w ok. 60 konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Uczestniczył w kilkunastu przewodach doktorskich i habilitacyjnych z zakresu prawa, głównie w roli recenzenta.

Od samego początku swojej uniwersyteckiej kariery zawodowej uprawianie nauki równolegle godzi z praktyką prawniczą. Odbył aplikację sędziowską i zdał egzamin sędziowski.

Legitymuje się stażem pracy na różnych stanowiskach w kraju i za granicą, m.in.: w firmach państwowych, w prywatnym biznesie, administracji publicznej, szkołach wyższych itd.

Przez kilkanaście lat wykładał także prawo wyznaniowe i inne przedmioty prawnicze na innych Uczelniach.

 

Termin dyżuru: wtorek, godz. 14.15-15.15, siedziba Zakładu Prawa Kościelnego i Wyznaniowego, ul. Gołębia 9, pok. 126(d.7).

E-mail: zdzislaw.zarzycki@uj.edu.pl

 

 

Prace magisterskie

napisane i obronione w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ

pod kierunkiem (promotorstwem) dra hab. Zdzisława Zarzyckiego:

 

w roku akademickim 2005/2006:

1) Nowe ruchy religijne w Polsce – wybrane zagadnienia prawne,

2) Pozycja prawna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,

3) Pozycja prawna Stolicy Apostolskiej,

4) Gwarancje wolności sumienia i wyznania w Polsce,

w roku akademickim 2006/2007:

5) Pozycja prawna neopogańskich związków wyznaniowych w Polsce,

6) Pozycja prawna duszpasterstwa wojskowego w Polsce,

7) Gwarancje prawne działalności charytatywno-opiekuńczej Kościoła katolickiego w Polsce,

8) Separacja prawna małżeństwa w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego i w prawie polskim,

9) Szkolnictwo Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce,

10) Prawne położenie Kościoła prawosławnego w Polsce,

11) Prawne położenie buddyjskich związków wyznaniowych w Polsce,

12) Położenie prawne Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce,

w roku akademickim 2007/2008:

13) Pozycja prawna duszpasterstwa w jednostkach penitencjarnych w Polsce,

14) Pozycja prawna Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,

15) Gwarancje prawne istnienia cmentarzy wyznaniowych w Polsce na tle porównawczym,

16) Pozycja prawna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Polsce,

17) Stosunki Państwo – Kościół na Węgrzech,

18) Stosunki państwo-kościół we Francji od roku 1789 do współczesności,

w roku akademickim 2008/2009:

19) Położenie prawne Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce,

20) Położenie Prawne Kościoła Katolickiego Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego w Polsce,

21) Pozycja prawna Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce,

w roku akademickim 2009/2010:

22) Położenie prawne Kościoła Ewangelicko- Reformowanego w Polsce,

23) Położenie prawne Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w Polsce,

24) Położenie prawne Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce,

25) Położenie prawne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,

26) Położenie prawne Świadków Jehowy w Polsce,

27) Pozycja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,

28) Położenie prawne Karaimskiego Związku Religijnego w Polsce,

29) Położenie prawne Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce,

30) Położenie prawne Kościoła Anglikańskiego w Polsce,

31) Tożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim,

32) Historia, doktryna i położenie prawne Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X i innych katolickich ruchów tradycjonalistycznych w Polsce,

33) Stosunki prawno – wyznaniowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki,

w roku akademickim 2010/2011:

34) Pozycja prawna duszpasterstwa w polskiej policji,

35) Położenie prawne Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce,

36) Prawne położenie Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nie posiadającego hierarchii duchownej w Polsce,

37) Położenie prawne Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce,

38) Położenie prawne Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce,

39) Położenie Prawne Kościoła Polskokatolickiego w Polsce,

w roku akademickim 2011/2012:

40) Położenie prawne Karaimskiego Związku Religijnego w Polsce,

41) Położenie prawne Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego nieposiadającego hierarchii duchownej w Polsce,

42) Ochrona dziecka poczętego w prawie polskim oraz w prawie i nauczaniu Kościoła Katolickiego,

43) Zaniechanie uporczywej terapii w prawie polskim oraz w prawie i nauczaniu Kościoła Katolickiego,

44) Położenie prawne Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce,

45) Pozycja prawna Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce,

46) Położenie prawne Kościoła Grekokatolickiego w Polsce,

47) Konkubinat w prawie polskim i w prawie kościelnym,

48) Pozycja prawna Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w II RP,

49) Pozycja prawna neopogańskich związków wyznaniowych w Polsce,

50) Położenie prawne Kościoła Katolickiego Mariawitów w Polsce,

51) Położenie prawne Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce,

52) Tożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim,

53) Położenie Prawne Kościoła Grekokatolickiego w Polsce,

w roku akademickim 2012/2013:

54) Procesy o czary w Polsce w XVI – XVIII wieku,

55) Unieważnienie małżeństwa z przyczyn natury psychicznej w prawie polskim i prawie kanonicznym,

56) Sytuacja prawna związków wyznaniowych w Federacji Rosyjskiej,

57) Tożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim,

58) Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym,

59) Ustrój Kościoła Rzymskokatolickiego,

60) Konkubinat w prawie kościelnym oraz w prawie polskim,

61) Pozycja prawna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

62) Stosowalność klauzuli sumienia w Polsce,

63) Prawne położenie Kościoła Polskokatolickiego w Polsce,

64) Prawne położenie Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce, 

65) Separacja prawna małżonków w prawie kościelnym i prawie polskim,

66) Tożsamość przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym i w prawie polskim,

w roku akademickim 2013/2014:

67) Tożsamość przeszkód małżeńskich w prawie polskim i w prawie kościelnym,

68) Separacja małżeńska w prawie w prawie polskim i prawie kościelnym,

69) Pozycja prawna i charakter praktyczny duszpasterstwa w Polskich Jednostkach Penitencjarnych,

70) Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła Katolickiego w Polsce na przykładzie diecezji tarnowskiej,

71) Unieważnienie małżeństwa z przyczyn natury psychicznej w prawie kościelnym i w prawie polskim,

72) Aborcja w prawie polskim oraz w prawie i doktrynie Kościoła katolickiego,

73) Ochrona tajemnicy spowiedzi w światle prawa polskiego oraz w prawie i nauczaniu kościelnym,

74) Separacja w prawie polskim i kościelnym,

75) Konkubinat w świetle prawa polskiego i prawa kościelnego,

76) Ochrona dziecka poczętego w prawie polskim oraz doktrynie i prawie Kościoła Katolickiego,

77) Pozycja prawna Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,

78) Zasada bezstronności światopoglądowej władz publicznych ze szczególnym uwzględnieniem wolności religijnej urzędnika korpusu służby cywilnej,

79) Położenie prawne Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce,

80) Gwarancje ochrony życia poczętego w prawie polskim oraz w prawie i doktrynie Kościoła katolickiego,

81) Działalność kościelnych organizacji pożytku publicznego na przykładzie Stowarzyszenia „Siemacha” ,

82) Położenie prawne Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,

83) Pozycja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej,

84) Pozycja prawna muzułmańskich związków wyznaniowych w Polsce,

85) Separacja w prawie polskim i w prawie kanonicznym,

86) Pozycja prawna Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce,

87) Historia kary śmierci na świecie i w ustawodawstwie polskim,

88) Prawo do pochówku w prawie polskim i prawie kanonicznym,

89) Przesłanki powstania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego,

w roku akademickim 2014/2015:

90) Nauczanie religii w szkole publicznej w Polsce,

91) Nieważność małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. z uwzględnieniem zarysu procesu,

92) Sytuacja prawna wybranych Muzułmańskich Związków Religijnych w Polsce,

93) Eutanazja w prawie polskim oraz w prawie i doktrynie Kościoła katolickiego na tle porównawczym,

94) Duszpasterstwo w Wojsku Polskim,

95) Aborcja w prawie polskim i w doktrynie Kościoła katolickiego,

96) Duszpasterstwo specjalne w Straży Granicznej i Służbie Celnej w Polsce,

97) Położenie prawne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce,

w roku akademickim 2015/2016:

98) Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego i prawie polskim,

99) Aborcja w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła katolickiego,

100) Pozycja prawna księdza egzorcysty w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego,

101) Położenie prawne Świadków Jehowy w Polsce,

102) Ochrona tajemnicy spowiedzi w prawie polskim i kanonicznym kościoła katolickiego,

103) Nauczanie religii w polskich szkołach publicznych,

104) Konkubinat w prawie polskim i prawie kanonicznym Kościoła Rzymskokatolickiego, 

105) Gwarancje normatywne wolności myśli, sumienia i wyznania osób skazanych i tymczasowo aresztowanych w Polsce,

w roku akademickim 2016/2017:

106) Prawo do wolności sumienia i wyznania w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego,

107) Małżeństwo z nieletnim w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej,

 

W roku akademickim 2017/2018:

108) Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce na tle porównawczym,

109) Przestępstwo zgwałcenia w świetle prawa kanonicznego Kościoła katolickiego i prawa polskiego,

110) Zabieg zapłodnienia metodą in vitro u ludzi w świetle prawa polskiego i doktryny Kościoła Katolickiego. Wybrane aspekty,

111) Bigamia w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła katolickiego,

112) Zaręczyny i skutki ich zerwania w świetle prawa kanonicznego Kościoła katolickiego i prawa polskiego na tle porównawczym,

113) Pochówek w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego,

114) Przestępstwo tzw. pedofilii w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej,

115) Sposoby ustania małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym Kościoła katolickiego,

116) Państwo Miasto Watykan. Zarys ustroju i funkcjonowania władz.