Dr Katarzyna Krzysztofek – urodzona w Krakowie, absolwentka VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, w 2007 r. ukończyła studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2008 r. Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2008 r. do 2011 r. doktorantka w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ. W dniu 24 października 2011 r. obroniła pracę doktorską na temat krakowskich stowarzyszeń katolickich działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Członek Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kadencję 2016-2020, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii: "Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach 1918-1939. Studium historycznoprawne", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 372. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są zagadnienia związane z: dziejami Państwa Kościelnego i Państwa Miasto Watykan, okresem wakatu Stolicy Apostolskiej i historią instytucji konklawe, prawem do stowarzyszania się na gruncie ustawodawstwa polskiego i przepisów prawa kanonicznego, problematyką zasad prawa pracy, w tym zasadą równego traktowania i prawem pracownika do wypoczynku w dni świąteczne, zagadnieniem prawa szariatu szczególnie w krajach Zatoki Perskiej oraz tematyką mniejszościowych związków wyznaniowych działających w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 

Dyżur:

1. w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018: poniedziałek, godz. 10.30- 11.30, ul. Gołębia 9, I piętro, pokój nr 7

2. w sesji zimowej roku akademickiego 2017/2018: wtorek, godz. 10.30-11.30, ul. Gołębia 9, I piętro, pokój nr 7

3. w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018: wtorek, godz. 8.30-09.30, ul. Gołębia 9, I piętro, pokój nr 7

 

Adres mailowy: k.krzysztofek@uj.edu.pl

 

 

Wykaz publikacji:

1. Konstytucja Apostolska Universi Dominici Gregis oraz podstawowe założenia konklawe w zarysie historycznym [w:] "Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ" nr 1/2008, s. 57 - 81.

2. Recenzja książki: Piotr Stanisz, Porozumienia w sprawie stosunków między państwem a niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, ss. 314 [w:] "Czasopismo Prawno - Historyczne", t. LX, z. 2, Poznań 2008, s. 414 - 416.

3. Recenzja książki: Franciszek Longchamps de Bérier, Marek Zubik, Konstytucja Watykanu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, ss. 112 [w:] "Czasopismo Prawno - Historyczne", t. LXI, z. 1, Poznań 2009, s. 395 - 396.

4. Stowarzyszenia Kościoła katolickiego w świetle norm prawa polskiego i prawa kanonicznego [w:] "Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009); Analizy - dyskusje- postulaty", pod red. Dariusza Walencika, Katowice - Bielsko - Biała 2009, s. 107 - 124.

5. Pierwsze sposoby elekcji papieży [w:] "Vetera novis augere; studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi", pod red. S. Grodziskiego, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stusa, t. 1, Kraków 2010, s. 529 - 535.

6. Katalog dni świątecznych Kościoła Katolickiego na tle regulacji prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] "Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego Gniezno 11-12 IX 2010", pod red. K. Krasowskiego, M. Materniak - Pawłowskiej, M. Stanulewicza, Poznań 2010, s. 101 - 110.

7. Podstawy prawne funkcjonowania i działalność Bractwa Najświętszej Panny Maryi Królowej Korony Polskiej w Krakowie [w:] "Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 13, Lublin 2010, s. 191 - 213.

8. Problematyka przeprowadzania zabiegów transfuzji krwi u Świadków Jehowy w polskim porządku prawnym [w:] "Przegląd Prawa Wyznaniowego", t. 3, Lublin 2011, s. 51 - 68.

9. Sodalicja Mariańska Akademików w Krakowie w latach 1891 - 1953 [w:] "Czasopismo Prawno - Historyczne", t. LXV, z. 1, Poznań 2013, s. 423 - 441.

10. Pozycja prawna Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] "Stosunki państwo-kościół w Polsce 1944-2010" pod red. R. Łatki, Kraków 2013, s. 115 - 133.

11. Sprawozdanie: IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu", Uniwersytet Jagielloński, Kraków 17-20 maja 2012 roku [w:] „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" t. 6 (1), Kraków 2013, s. 77-82.

12. Sodalicje mężczyzn w Krakowie na przełomie XIX i XX w. [w:] „ Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 16, Lublin 2013, s. 137-160.

13. Uwagi na marginesie książki: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, pod red. Pawła Sobczyka i Krzysztofa Warchałowskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, ss. 478 [w:] "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" t. 6 (3), Kraków 2013, s. 303-308.

14. Hasło: Organizacje kościelne [w:] „Leksykon prawa wyznaniowego; 100 podstawowych pojęć" pod red. A. Mezglewskiego, Warszawa 2014, s. 257-260.

15. Hasło: Stowarzyszenia wyznaniowe [w:] „Leksykon prawa wyznaniowego; 100 podstawowych pojęć" pod red. A. Mezglewskiego, Warszawa 2014, s. 427-433.

16. Kongregacja Pań Dzieci Marii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie jako przykład działalności prospołecznej w Krakowie w okresie międzywojennym [w:] „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu" pod red. W. Uruszczaka, K. Krzysztofek, M. Mikuły, Kraków 2014, s. 301-319.

17. Współredakcja książki: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu pod red. W. Uruszczaka, K. Krzysztofek, M. Mikuły, Kraków 2014, ss. 451.

18. Monografia: Stowarzyszenia katolickie w Krakowie w latach 1918-1939. Studium historycznoprawne, Kraków 2014, ss. 372.

19. Organizacja Sodalicji Mariańskiej Studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1906-1939),  „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa"  tom 7, część A, z. 2, Kraków 2014, s. 273–286.

20. Stanowisko Świadków Jehowy wobec wybranych współczesnych procedur medycznych [w:] „Sprzeciw sumienia  w praktyce medycznej - aspekty etyczne i prawne", red. P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon, Lublin 2014, s. 41-58.

21. Związek pomiędzy wyznaniowym charakterem państwa a uprawnieniami  pracownika w świetle kodeksów pracy wybranych krajów Zatoki Perskiej, „Przegląd Prawa Wyznaniowego", t. 7, Lublin 2015, s. 5-24.

22. Wolność sumienia i religii pracownika w świetle przepisów prawa polskiego i prawa europejskiego [w:] „Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red.  P. Stanisza, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, s. 169-189.

23. Redakcja: „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015, t. 8 z. 1.

24. Redakcja: „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015, t. 8 z. 2.

25. Redakcja: „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015, t. 8 z. 3.

26. Sprawozdanie: XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, Kraków 22-25 września 2014 r., „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 2015, t. 8, z. 3, s. 331-341.

27. Stanowisko Świadków Jehowy wobec wybranych współczesnych procedur medycznych w świetle prawa polskiego, „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2015, t. 18, s. 287-310.

28. Uprawnienia pracownicze kobiet i młodocianych w wybranych krajach Zatoki Perskiej w kontekście prawa szariatu, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 8, s. 69-92.

29. Dopuszczalność stosowania prawa szariatu w zakresie spraw rozwodowych i spadkowych w prawodawstwie Unii Europejskiej, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 19, s. 23-43.

30. Pozycja prawna kobiet w świecie islamu a prawa muzułmanek w Europie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] „Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych”, red. K. Warchałowski, M. Osuchowska, Warszawa 2016, s. 111-133.

31. Sprawozdanie: Order papieski dla Profesora Wacława Uruszczaka, Z. Zarzycki, M. Mikuła, K. Krzysztofek, M. Strzała, M. Ożóg, „Casus” 83, 2016, s. 63-69 (współautorstwo).

32. Sprawozdanie: Uroczystość wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae (Orderu św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 19, s. 356-367 (wpółautorstwo).

33. Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., Z. Zarzycki, M. Mikuła, K. Krzysztofek, M. Strzała, M. Ożóg, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9, s. 333-337 (współautorstwo).

34. Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi ORDO SANCTI SILVESTRI PAPAE (Orderu Św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Strzała, M. Ożóg, Z. Zarzycki, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2017, t. 10 (1), s. 203-211 (współautorstwo).

35. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako uzasadnienie ograniczania swobody organizowania praktyk religijnych przez Kościół rzymskokatolicki w województwie krakowskim na przełomie lat 60. i 70. XX w. [w:] „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny”, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Warszawa 2017, s. 63-77.

36. The legal foundation of religious associations in Poland in the interwar period and currently and examples of their activities, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2017, t. 10 (1), s. 117-133.

 

 

Udział w konferencjach naukowych:

 

 1. 19 -21 maja 2009 r. Kamień Śląski, VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego - "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, referat: Stowarzyszenia Kościoła katolickiego w świetle norm Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku;

 2. 18-19 maja 2011 r. Konstancin-Jeziorna, VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego - "Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych";

 3. 17-20 maja 2012 r. Kraków, IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego - "Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu", organizacja;

 4. 23-25 kwietnia 2013 r. Myczków k. Polańczyka, X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego - "Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej";

 5. 28 listopada 2013 r. Lublin, ogólnopolska konferencja - "Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne” zorganizowana przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wspólnie z Zakładem Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" O/Lublin oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych, referat: Stanowisko Świadków Jehowy wobec współczesnych procedur medycznych;

 6. 14 -16 maja 2014 r.  Lublin, XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego - "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania",  referat: Wolność sumienia i religii pracownika w świetle przepisów prawa polskiego i europejskiego;

 7. 22-25 września 2014 r. Kraków, XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa - „Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie”, organizacja;

 8. 20 listopada 2014 r. Kraków, ogólnopolska konferencja - „Ochrona praw dziecka w Kościele”, organizowana przez Wydziała Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;

 9. 14 maja 2015 r.- seminarium organizowane przez Elsa Kraków - "Religia i prawo wobec wyzwań różnorodności kulturowej współczesnego świata", referat: Modele relacji pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w wybranych krajach Europy i świata;

 10. 22-23 maja 2015 r. Kraków, I Międzynarodowa Konferencja - „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich –wczoraj, dziś i jutro” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ , głos w dyskusji;

 11. 14-16 września 2015 r. Zabuże, XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego - "Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny", referat: Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jako uzasadnienie ograniczania swobody organizowania praktyk religijnych przez Kościół rzymskokatolicki w województwie krakowskim na przełomie lat 60. i 70. XX w.;

 12. 20 października 2015 r. Kraków, spotkanie Koła Naukowego UJ Ti Estin Aletheia, referat: Stosunek świadków Jehowy do transfuzji krwi w polskim porządku prawnym;

 13. 18 listopada 2015 r. Warszawa, ogólnopolska konferencja -"Religa i etyka jako interdyscyplinarny  czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych" organizowana przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego UKSW , referat: Pozycja prawna kobiet w świecie Islamu a prawa muzułmanek w Europie w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;

 14. 4 grudnia 2015 r. Kraków, II Ogólnopolska Konferencja „Rzeczpospolita Polska i jej konkordaty” organizowana przez Koło  Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ, głos w dyskusji;

 15. 9 grudnia 2015 r. Kraków, spotkanie Koła Naukowego Prawa Medycznego UJ, referat: Stanowisko Świadków Jehowy wobec wybranych procedur medycznych. Aspekty religijne i prawne;

 16. 28-29 kwietnia 2016 r. Kraków, międzynarodowa konferencja -„Religion in the Public Space of the Legal State of the 19th through 20th centuries” organizowana przez Katedrę Powszechnej Historii Prawa UJ , referat: The legal basis and activity of religious associations in Poland in the interwar period and nowadays;

 17. 17-19 maja 2016 r. Pokrzywna, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego -"Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych”, referat: Dopuszczalność stosowania prawa szariatu w zakresie spraw rozwodowych i spadkowych w prawodawstwie Unii Europejskiej;

 18. 20-21 maja 2016 r. Kraków, II Międzynarodowa Konferencja „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich –między Tradycją a reformą” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ, głos w dyskusji;

 19. 17 listopada 2016 r. Kraków, ogólnopolska konferencja - „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris laetitia papieża Franciszka” organizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;

 20. 9 października 2017 r. Kraków, ogólnopolska konferencja - "Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem - aspekty ustrojowe i prawne" organizowana przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Parafię Ewangelicko-Augsburską w Krakowie, referat: Położenie prawne i działalność Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

 21. 26 października 2017 r. Kraków, ogólnopolska konferencja – „Ile z nauki, ile z ideologii. Religioznawstwo w PRL” organizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, referat: Konstytucyjne zasady rozdziału państwa i Kościoła oraz wolności sumienia i wyznania w PRL z punktu widzenia religioznawstwa marksistowskiego.

 22. 21 listopada 2017 r. Kraków, spotkanie Koła Naukowego UJ Ti Estin Aletheia, referat: Małżeństwo i rozwód w prawie muzułmańskim.