Dr. hab. Maciej Mikuła is Assistant Professor (adjunkt) at the Department of Church Law and Law on Religious Denominations (a division of the Chair of History of Polish Law). He graduated in law from the Jagiellonian University in 2007, and in history from the University’s Faculty of History in 2008. He defended his doctoral thesis in 2012; an abridged version of it was published under the title Royal and Parliamentary Legislation for the Royal Cities in Małopolska (1386-1572): A Study in the Rule of Law in Poland. Habilitation in 2018 (monograph: Municipal Magdeburg Law (Ius municipale Magdeburgense) in Poland 14th–Early 16th Century: A Study in the Evolution and Adaptation of Law). His research interests include the history of the German law (especially Magdeburg law) in Central Europe, sources of medieval law, editing of historic legal texts, Polish criminal law of the interwar period, guarantees of religious freedom in Poland, the European Union and the United States. He is involved (as head, coordinator, or researcher) in six major research projects financed by the International Visehrad Fund, the National Centre of Science and the National Programme for the Development of the Humanities. He is assistant editor of Cracow Studies of Constitutional and Legal History. Member of the Polish Association of Church-State Law. Member of American Society for Legal History and Historischen Kommission für Schlesien.

Dr hab. Maciej Mikuła - ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2007 r., a w 2008 r. historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu. Adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego (w ramach Katedry Historii Prawa Polskiego). Obronił rozprawę doktorską "Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce", opublikowaną w znacznej części drukiem w 2014 r.  Habilitacja w 2018 r.  na podstawie monografii "Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV-pocz. XVI w. Studium z ewolucji i adaptacji prawa". Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: dzieje prawa magdeburskiego i jego pochodnych w Europie Środkowej, źródłoznawstwo średniowieczne, edytorstwo źródeł historycznoprawnych, prawo karne okresu międzywojennego, gwarancje wolności religijnej w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Kierownik, koordynator lub wykonawca sześciu projektów badawczych finansowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Narodowe Centrum Nauki i Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Sekretarz Redakcji czasopisma "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa". Czlonek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, Amerykańskiego Towarzystwa Historii Prawa oraz Komisji Historycznej Śląska.

Swoje badania prezentował podczas kilkudziesięciu konferencji naukowych w Polsce i za granicą (Cambridge, Frankfurt/Menem, Leeds, Loket, Lwów, Paryż, Szeged, Tuluza, Wiedeń, Wilno). Wykłady gościnne wygłaszał w Getyndze i Giessen. W semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016 prowadził kurs dla doktorantów Wydzału Prawa w Szegedzie (Węgry) pt. "State, Religion and Law in 19th-20th Century". W 2017 r. przebywał na sześciomiesięcznym stypendium w Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem.

Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

E-mail: maciej.mikula@uj.edu.pl

Termin dyżuru: wtorek godz. 14.00-15.00, pokój 126, ul. Gołębia 9

 

 

 

      Publikacje

 

Monografie

 

Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV-pocz. XVI w. Studium z ewolucji i adaptacji prawa, wyd. I, Kraków 2017 (e-book), wyd. II, Kraków 2018 (wersja papierowa, e-book)

Księgi kryminalne miasta Krakowa z lat 1630-1633, 1679-1690 [Criminal courts records from Kraków City from 1630-1633, 1679-1690], Kraków 2016 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie, t. 4, wespół z Wacławem Uruszczakiem i Krzysztofem Foktem] 

Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1589-1604, Kraków 2016 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie, t. 3, wespół z Wacławem Uruszczakiem, Krzysztofem Foktem i Anną Karabowicz]

Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce, Kraków 2014 RECENZJA [2]

Księga kryminalna miasta Dobczyc 1699-1737, Kraków 2013 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie, t. 2] RECENZJA [3]

Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554-1625, Kraków 2013 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie, wespół z Wacławem Uruszczakiem i Anną Karabowicz]

 

Publikacje obcojęzyczne

Die Modifizierung des Erb- und Familienrechts im Magdeburger Weichbildrecht (Einführung zum Thema), [w:] Judiciary and Society between Privacy and Publicity, 8th Conference on Legal History in the Baltic Area, ed. D. Janicka, Toruń 2016, s. 329-343.

The Hard Job of Fair Sentencing: Criminal Proceedings in Poland against Artists for Violating the Religious Feelings of Others, [w:] La justice entre théologie et droit, red. Ch. Mengès-Le Pape, Toulouse 2016, s. 243-256.

Les editions des sources historiques et juridiques en tant que bien culturel national polonaise, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 7: 2014, z. 3, s. 405-417 [wespół z Wacławem Uruszczakiem]

Die Könige und das Reformationsverfahren des Rechts in den polnischen Städten vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, „Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs", Bd. 2: 2013, H. 2, s. 502-511

The Objective scope of nobility's Testamentary inheritance in the Lithuanian Statutes (1529, 1566, 1588) Against the Background of Legal Practice, [w:] Mokslinės minties šventė – 2008, Vinius 2008, s. 319–325 (+ santrauka)

About a Romanization of Testament's Law in the Lithuanian Statutes, [w:] Mokslinės minties šventė – 2007, Vinius 2007, s. 397–403 (+ santrauka)

 

Publikacje polskojęzyczne

Niezbędnik średniowiecznego praktyka prawa miejskiego: łacińsko-polski słownik terminów prawniczych w rękopisie Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. 3068 III, [w:] Semper fidelis. Prace dedykowane pamie ci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu prawniczego, red. D. Malec, Ł. Marzec, T. Palmirski, Kraków 2017, s. 269-278.

Przedmiot ochrony w przestępstwach „przeciw religii” w II Rzeczypospolitej [Object of Protection in Crimes "Against Religions" in the Second Republic of Poland], "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 9 (2017), s. 21-38

Edycje źródeł do dziejów prawa miejskiego w Polsce XIV–XVI w.: propozycja elektronicznej metaedycji źródeł normatywnych (Source Editions of Municipal Law in Poland (14th–16th Century) A Proposal for an Electronic Metaedition of Normative Source Material), „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 9 (2016), 4, s. 487–508

Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawach o bluźnierstwo (1 września 1932 r. – 1 września 1939 r.), "Studia Iuridica Lubliniensia" 2016, vol. XXV, nr 3, s. 691-708.

Weichbild magdeburski w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej nr 4405, [w:] Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016, s. 147-159.

Piotr Frączek, Regina Klincewicz-Krupińska, Anna Klisińska-Kopacz, Wojciech Marcinkowski, Maciej Mikuła, Retabulum Augustiańskie Nicolausa Haberschracka, "Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie", seria nowa, t. 7: 2015, s.161-183.

(recenzja) Księga złoczyńców albo Akta sądu koniecznego gajonego żywieckiego z lat 1589-1782, wydał, komentarzem i indeksami opatrzył Rafał Kosiński, wstępem poprzedził Marian Mikołajczyk,  Żywiec 2014  (Źródła do Historii Ziemi Żywieckiej, tom pierwszy: wieki XIV-XVIII, wolumen trzeci), ss. 152 [w:] „Studia Źródłoznawcze", t. LIII: 2015, s. 233-235.

57 haseł w: K. Ożóg, K. Fokt, M. Mikuła, D. Wójcik-Zega, M. Zdanek, K. Kuras, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego tom I: 1364-1780, red. W. Uruszczak, Kraków 2015, (łącznie 6,2 arkusza wyd., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego): Aer Filip z Krakowa, Barski-Kochler Andrzej ze Śremu h. Rola, Bełza Marcin z Krakowa, Bielawski Maciej, Bucia Hieronim, Burszowic Maciej, Byliński Stanisław z Wiszni h. Rawicz, Czaplic Stanisław h. Kierdeja, Dobrocieski Mikołaj h. Prus, Dominik z Secemina, Erazm z Krakowa, Fox Jan, Garcias Quadros, Górecki Hieronim, Górski Jakub młodszy, Górski Jakub starszy h. Szeliga, Grodek Jan z Sanoka, Grzegorz z Szamotuł, Gwiazdowski Jakub, Illicino Piotr, Jakub z Karwin zw. Charwinius, Jan Albin z Krakowa, Jan z Nieszkowej zwany Nieszkowita, Jan z Szydłowa zwany Szydłowski, Jan z Turobina h. Prus I, Jan z Wolbromia zwany Wolbram, Janidło Jakub, Konarzewski Józef, Krokier Marcin z Krakowa, Kromfelt Jakub zwany Bełzik, Krosner Jan z Krosna, Krupka Sebastian z Wieliczki, Ludwik d'Alifio, Łącki Maciej h. Lis, Marcin z Biecza zwany Biecki, Marcin z Radomska, Matla Adam z Krakowa, Mikołaj z Koprzywnicy, Molitor Jakub z Krakowa, Nagot Wojciech, Najmanowic Jakub, Piotrkowczyk Andrzej, Piotr z Górczyna, Pudłowski Stanisław, Roizjusz Piotr, Różycki Stanisław, Skotnicki Piotr h. Bogoria, Skrobiszewski (Skrobiszowski) Jakub, Skrobkowic Grzegorz, Stanisław Srolla z Kazimierza, Stanisław z Radoszyc zwany Radoszycki, Strzembosz Andrzej h. Jastrzębiec, Sudolski Stanisław h. Rawicz, Świnarski Tomasz Eustachy z Piątku, Wacławowicz Jan Oktawian, Wawrzyniec ze Słupcy, Zygmunt ze Stężycy h. Szreniawa; RECENZJA [1]

Statuty prawa spadkowego w miastach polskich prawa magdeburskiego (do końca XVI wieku), „Z Dziejów Prawa" 2014, t. 7 (15), s. 33-63.

Monografia procesu kryminalnego w miastach małopolskich doby nowożytnej (M. Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, 620 s.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2979), „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" t. 7: 2014, z. 4, s. 653-658.

Modyfikacje łacińskich tekstów Weichbildu magdeburskiego a ewolucja prawa w średniowiecznych miastach polskich. Uwagi wstępne, „Acta Iuridico-Historica Pilsnensia" 2012-2013 (druk: 2014; red. V. Knoll), s. 137-152

W. Uruszczak, M. Mikuła, Referat Adama Vetulaniego na posiedzeniu Zespołu wyłonionego przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dla opracowania planu wydawnictw historyczno- prawnych, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 7: 2014, z. 3, s. 527-540

Prawodawstwo dla miast z wczesnego okresu polskiego parlamentaryzmu (do 1468 r.), „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 7: 2014, z. 1, s. 133-145

Historia stosunków państwo-religia [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 126-144

Państwo Miasto Watykan [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 265-271

O reformie prawa miejskiego w XVI wieku: ciężkowicka uchwała o prawie prywatnym i administracji, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 6: 2013, z. 3, s. 229-245

Adam Moniuszko, Mazowieckie sądy ziemskie (1588–1648). Organizacja – funkcjonowanie – postępowanie, Campidoglio, Warszawa 2013, 364 s. Krótkie omówienie nowej monografii, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 6: 2013, z. 3, s. 309-312

Dokumenty miasta Krosna. Świadectwo dziejów miasta [w:] Dokumenty królewskie dla miasta Krosna, red. J. Gancarski, Krosno 2013, s. 11-19

Typologia aktów prawnych dla miast w dobie jagiellońskiej – przydatność funkcjonalnego podziału aktów prawnych do badań nad kierunkami polityki królewskiej, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego", t. 16: 2013, s. 41-57

Problem autonomii i współdziałania w relacji państwo-Kościół katolicki na przykładzie art. 7 ust. 4 oraz 25 Konkordatu [w:] Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944-2010: studia i materiały, red. Karol Łapka, Kraków 2013

Beneficjenci zwolnień podatkowych w miastach w dobie jagiellońskiej, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", red. W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła, t. 5: 2012, z. 1, s. 13-25

Uwagi nad książką Marcina Starzyńskiego Krakowska rada miejska w średniowieczu, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" t. 5: 2012, red. W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła, t. 5: 2012, s. 287-293

Królewskie gwarancje praw dla miast na przykładzie ceł – wprowadzenie do problematyki, [w:] Kultura społeczna i religijna Małopolski od XIII do. XVI wieku, red. W. Szymborski, J. Kozioł, Tarnów 2011

Dwanaście haseł w Słowniku Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w Średniowieczu, t. IV, z. 3: Młynka, Młynne, Młynówka, Młyńskie Stawy (6 haseł), Mnichowiec, Mniszów (W. Bukowski, M. Mikuła), Modrzany

Zakres przedmiotowy spadkobrania testamentowego w Statutach Litewskich, [w:] Krakowskie studia z historii państwa i prawa, t. 3, red. W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła, Kraków 2010, s. 131-143

Skutki cywilnoprawne skazania za herezję w kodyfikacji justyniańskiej i prawodawstwie łacińskiej Europy średniowiecznej. Uwagi o racjonalizacji prawa, [w:] Vetera novis augere, red. S. Grodziski, A. Karabowicz, D. Malec, M. Stus, Kraków 2010, s. 751-762

Pytanie o granice dozwolonego dyskursu antyreligijnego w II Rzeczypospolitej. Uwagi do orzeczenia Sądu Najwyższego z 5 lipca 1938 r. i jego aktualność dzisiaj, „Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 13: 2010, s. 179-190

Nowe studium o historii dawnego polskiego prawa sądowego, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. 59: 2009, z. 1, s. 355–360 (autorzy: Wacław Uruszczak i Maciej Mikuła)

Mistrza Wincentego Kronika Polska a Annales Regni Polonorum deperditi: w poszukiwaniu źródeł do dziejów Polski piastowskiej w III i IV księdze Kroniki, „Cistercium Mater Nostra", z. 3: 2009, s. 101–129 (+ summary)

Wina i kara w sądzie wójtowsko-ławniczym miasta Dobczyc. Przestępczość zawodowa w dawnej Polsce w świetle księgi "smolnej" dobczyckiej z lat 1699–1737, [w:] Culpa et poena – z dziejów prawa karnego, pod red. M. Mikuły, Kraków 2009, s. 149–171 (+Zusammenfassung)

Swinisława, [w:] Polski Słownik Biograficzny, z. 198, Warszawa 2009, s. 155-156

Wpływ «Summa utriusque iuris« mistrza Rajmunda na regulację dziedziczenia testamentowego w Statucie litewskim I z 1529 roku, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. 60: 2008, z. 2, s. 57-86 (summary, résumé)

Z badań nad formą testamentu w statutach litewskich: testamenty ustne i pisemne, [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. XI, red. J. Matuszewski, Kraków-Lublin-Łódź 2008, s. 69-86 [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego]

Testament publiczny i prywatny w Statutach Litewskich na tle praktyki prawnej,[w:] Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. Macieja Mikuły, Kraków 2008, s. 177-193 (+ Zusammenfassung)

Wykorzystanie zastawu w rozporządzaniu dobrami królewskimi przez pierwszych Jagiellonów – cechy instytucji, „Studenckie Zeszyty Historyczne", z. 7: 2008, s. 7–20

Obraz Boga w testamentach szlacheckich doby nowożytnej, [w:] Religijność – wymiar publiczny i prywatny, red. P. F. Nowakowski, W. Szymborski, Kraków 2007, s. 223–244 (+ summary)

Uzasadnienie zastawu dóbr królewskich w świetle narracji dokumentów Jadwigi i Władysława Jagiełły, [w:] Sprawiedliwość. Tradycja i współczesność, red. P. F. Nowakowski, J. Smołucha, W. Szymborski, Kraków 2006, s. 37–51

Czynniki ograniczające prawo retraktu w średniowiecznej Polsce, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa, t. IX, z. 1, red. J. Matuszewski, Lublin-Łódź 2006, s. 109–126

 

Redakcje tomów zbiorowych

Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kraków 2014 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego] RECENZJA [4]

Possessio ac iura in re – z dziejów prawa rzeczowego, red. M. Mikuła, W. Pęksa, K. Stolarski, Kraków 2012 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Ex contractu, ex delicto – z dziejów prawa zobowiązań, red. M. Mikuła, K. Stolarski, Kraków 2012 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Ius mercatorum, lex mercatoria – z dziejów i współczesności prawa handlowego, red. M. Mikuła, P. Suski, Kraków 2011 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Culpa et poena. Z dziejów prawa karnego, pod red. Macieja Mikuła, Kraków 2009 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. Macieja Mikuły, Kraków 2008 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

 

Redakcja czasopisma międzynarodowego, wg ostatniej oceny 40 punktów (sekretarz redakcji). Współredaktor tomu/zeszytu kwartalnego:

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 10: 2017, z. 2, 3 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 9: 2016, z. 1, 3, 4 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 8: 2015, z. 4 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 7: 2014, z. 1-4 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 6: 2013, z. 1-4 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 5: 2012, z. 1-4 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 4: 2011 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 3: 2010 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

 

Komunikaty

K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 9 (2017), s. 333-338

Konferencja: Constitutional History 2000–2015: New Research, New Ideas, New Perspectives. In Memoriam: Professor Stanisław Płaza (1927–2006), 19–20 września 2016 r., "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 10 (2017), 1, s. 201-202.

K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi ORDO SANCTI SILVESTRI PAPAE (Orderu Św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 10 (2017), 1, s. 203-210

K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka” (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 17 listopada 2016 r.). ORDER PAPIESKI dla prof. dr. hab. WACŁAWA URUSZCZAKA, "Casus" 83 (2016), s. 63-69

K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Uroczystość wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae (Orderu Św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia” Papieża Franciszka, Kraków, 17 listopada 2016 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego" 19 (2016), s. 356-367

K. Fokt, M. Mikuła, O najdawniejszych księgach miejskich (On the oldest municipal books of records), „Alma Mater” 187 (2016), s. 142–143

K. Fokt, M. Mikuła, I Seminarium prijektu badawczego Fontes Iuris Lusatiae Superioris vetustissimi, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 9-10 czerwca 2016 r., "Czasopismo Prawno-Historyczne" 68 (2016), z. 2, s. 298-400.

M. Mikuła, K. Stolarski, Od Redakcji [w:] Ex contractu, ex delicto – z dziejów prawa zobowiązań, red. M. Mikuła, K. Stolarski, Kraków 2012 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

M. Mikuła, W. Pęksa, K. Stolarski, Od Redakcji [w:] Possessio ac iura in re – z dziejów prawa rzeczowego, red. M. Mikuła, W. Pęksa, K. Stolarski, Kraków 2012 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian Univeristy in 2010, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", red. W. Uruszczak, D. Malec, K. Baran, M. Mikuła, [t.] 4: 2011, s. 159-162 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Od redakcji, [w:] Ius mercatorum, lex mercatoria – z dziejów i współczesności prawa handlowego, red. M. Mikuła, P. Suski, Kraków 2011, s. 11 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Sprawozdanie z konferencji: Ex contractu, ex delicto – z dziejów i współczesności prawa handlowego, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. LXII, 2010, z. 1, s. 445 [Wydawnictwo Poznańskie]

Profesor Stanisław Płaza w pamięci środowiska, „Czasopismo Prawno-Historyczne", tom LX, 2008, z. 2, s. 472 [Wydawnictwo Poznańskie]

Konferencja naukowa „Culpa et poena" w Uniwersytecie Jagiellońskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne", tom LX, 2008, z. 2, s. 471 [Wydawnictwo Poznańskie]

Konferencja naukowa „Prawo blisko człowieka – z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego", „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. 59: 2007, z. 2, s. 480 (s. 1) [Wydawnictwo Poznańskie]

 

 


[1] Recenzja: H. Olszewski [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne" 67/2 (2015), s. 330-334.

[2] Recenzje:

1/ P. Krzywoszyński [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne" 67/2 (2015), s. 334-337;

2/ I. Bily, „Zeitschrift Integrativer Europäischer Rechtsgeschichte", 5 (2015), hg. v. Gerhard Köbler, http://www.koeblergerhard.de/ZIER-HP/ZIER-HP-05-2015/MikulaMaciej-Prawodawstwokrola.htm;

3/ M. Starzyński [w:] "Roczniki Historyczne" LXXXI: 2015, s. 257-260.

[3] Recenzja: J. Matuszewski, A. Zakrzewski, O wydawcach i wydawaniu źródeł. Na marginesie "Księgi kryminalnej miasta Krakowa z lat 1554-1625" i "Księgi kryminalnej miasta Dobczyc (1699-1737)" słów kilka, „Czasopismo Prawno-Historyczne" 46/1 (2014), s. 407-416.

[4] Recenzja: M. Stanulewicz [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne" 66/2 (2014), s. 406-411.