Dr Maciej Mikuła - ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2007 r., a w 2008 r. historię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu. Adiunkt w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego (w ramach Katedry Historii Prawa Polskiego). Obronił rozprawę doktorską "Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce", opublikowaną w znacznej części drukiem w 2014 r.  Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: dzieje prawa magdeburskiego i jego pochodnych w Europie Środkowej, źródłoznawstwo średniowieczne, edytorstwo źródeł historycznoprawnych, prawo karne okresu międzywojennego, gwarancje wolności religijnej w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych.

Kierownik, koordynator lub wykonawca sześciu projektów badawczych finansowanych przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Narodowe Centrum Nauki i Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Sekretarz Redakcji czasopisma "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa". Czlonek Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Swoje badania prezentował podczas kilkudziesięciu konferencji naukowych w Polsce i za granicą (Cambridge, Frankfurt/Menem, Leeds, Loket, Lwów, Paryż, Szeged, Tuluza, Wiedeń, Wilno). Wykłady gościnne wygłaszał w Getyndze i Giessen. W semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016 prowadził kurs dla doktorantów Wydzału Prawa w Szegedzie (Węgry) pt. "State, Religion and Law in 19th-20th Century". W 2017 r. przebywał na sześciomiesięcznym stypendium w Max-Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem.

Laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

 

Termin dyżuru: czwartek godz. 12.00-13.00, pokój 7, ul. Gołębia 9

 

 

       Publikacje

 

Monografie

Księgi kryminalne miasta Krakowa z lat 1630-1633, 1679-1690 [Criminal courts records from Kraków City from 1630-1633, 1679-1690], Kraków 2016 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie, t. 4, wespół z Wacławem Uruszczakiem i Krzysztofem Foktem] 

Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1589-1604, Kraków 2016 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie, t. 3, wespół z Wacławem Uruszczakiem, Krzysztofem Foktem i Anną Karabowicz]

Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce, Kraków 2014 RECENZJA [2]

Księga kryminalna miasta Dobczyc 1699-1737, Kraków 2013 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie, t. 2] RECENZJA [3]

Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554-1625, Kraków 2013 [Fontes Iuris Polonici, seria: prawo miejskie, wespół z Wacławem Uruszczakiem i Anną Karabowicz]

 

Publikacje obcojęzyczne

Die Modifizierung des Erb- und Familienrechts im Magdeburger Weichbildrecht (Einführung zum Thema), [w:] Judiciary and Society between Privacy and Publicity, 8th Conference on Legal History in the Baltic Area, ed. D. Janicka, Toruń 2016, s. 329-343.

The Hard Job of Fair Sentencing: Criminal Proceedings in Poland against Artists for Violating the Religious Feelings of Others, [w:] La justice entre théologie et droit, red. Ch. Mengès-Le Pape, Toulouse 2016, s. 243-256.

Les editions des sources historiques et juridiques en tant que bien culturel national polonaise, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 7: 2014, z. 3, s. 405-417 [wespół z Wacławem Uruszczakiem]

Die Könige und das Reformationsverfahren des Rechts in den polnischen Städten vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, „Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs", Bd. 2: 2013, H. 2, s. 502-511

The Objective scope of nobility's Testamentary inheritance in the Lithuanian Statutes (1529, 1566, 1588) Against the Background of Legal Practice, [w:] Mokslinės minties šventė – 2008, Vinius 2008, s. 319–325 (+ santrauka)

About a Romanization of Testament's Law in the Lithuanian Statutes, [w:] Mokslinės minties šventė – 2007, Vinius 2007, s. 397–403 (+ santrauka)

 

Publikacje polskojęzyczne

Przedmiot ochrony w przestępstwach „przeciw religii” w II Rzeczypospolitej [Object of Protection in Crimes "Against Religions" in the Second Republic of Poland], "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 9 (2017), s. 21-38

Edycje źródeł do dziejów prawa miejskiego w Polsce XIV–XVI w.: propozycja elektronicznej metaedycji źródeł normatywnych (Source Editions of Municipal Law in Poland (14th–16th Century) A Proposal for an Electronic Metaedition of Normative Source Material), „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 9 (2016), 4, s. 487–508

Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawach o bluźnierstwo (1 września 1932 r. – 1 września 1939 r.), "Studia Iuridica Lubliniensia" 2016, vol. XXV, nr 3, s. 691-708.

Weichbild magdeburski w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej nr 4405, [w:] Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016, s. 147-159.

Piotr Frączek, Regina Klincewicz-Krupińska, Anna Klisińska-Kopacz, Wojciech Marcinkowski, Maciej Mikuła, Retabulum Augustiańskie Nicolausa Haberschracka, "Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie", seria nowa, t. 7: 2015, s.161-183.

(recenzja) Księga złoczyńców albo Akta sądu koniecznego gajonego żywieckiego z lat 1589-1782, wydał, komentarzem i indeksami opatrzył Rafał Kosiński, wstępem poprzedził Marian Mikołajczyk,  Żywiec 2014  (Źródła do Historii Ziemi Żywieckiej, tom pierwszy: wieki XIV-XVIII, wolumen trzeci), ss. 152 [w:] „Studia Źródłoznawcze", t. LIII: 2015, s. 233-235.

57 haseł w: K. Ożóg, K. Fokt, M. Mikuła, D. Wójcik-Zega, M. Zdanek, K. Kuras, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego tom I: 1364-1780, red. W. Uruszczak, Kraków 2015, (łącznie 6,2 arkusza wyd., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego): Aer Filip z Krakowa, Barski-Kochler Andrzej ze Śremu h. Rola, Bełza Marcin z Krakowa, Bielawski Maciej, Bucia Hieronim, Burszowic Maciej, Byliński Stanisław z Wiszni h. Rawicz, Czaplic Stanisław h. Kierdeja, Dobrocieski Mikołaj h. Prus, Dominik z Secemina, Erazm z Krakowa, Fox Jan, Garcias Quadros, Górecki Hieronim, Górski Jakub młodszy, Górski Jakub starszy h. Szeliga, Grodek Jan z Sanoka, Grzegorz z Szamotuł, Gwiazdowski Jakub, Illicino Piotr, Jakub z Karwin zw. Charwinius, Jan Albin z Krakowa, Jan z Nieszkowej zwany Nieszkowita, Jan z Szydłowa zwany Szydłowski, Jan z Turobina h. Prus I, Jan z Wolbromia zwany Wolbram, Janidło Jakub, Konarzewski Józef, Krokier Marcin z Krakowa, Kromfelt Jakub zwany Bełzik, Krosner Jan z Krosna, Krupka Sebastian z Wieliczki, Ludwik d'Alifio, Łącki Maciej h. Lis, Marcin z Biecza zwany Biecki, Marcin z Radomska, Matla Adam z Krakowa, Mikołaj z Koprzywnicy, Molitor Jakub z Krakowa, Nagot Wojciech, Najmanowic Jakub, Piotrkowczyk Andrzej, Piotr z Górczyna, Pudłowski Stanisław, Roizjusz Piotr, Różycki Stanisław, Skotnicki Piotr h. Bogoria, Skrobiszewski (Skrobiszowski) Jakub, Skrobkowic Grzegorz, Stanisław Srolla z Kazimierza, Stanisław z Radoszyc zwany Radoszycki, Strzembosz Andrzej h. Jastrzębiec, Sudolski Stanisław h. Rawicz, Świnarski Tomasz Eustachy z Piątku, Wacławowicz Jan Oktawian, Wawrzyniec ze Słupcy, Zygmunt ze Stężycy h. Szreniawa; RECENZJA [1]

Statuty prawa spadkowego w miastach polskich prawa magdeburskiego (do końca XVI wieku), „Z Dziejów Prawa" 2014, t. 7 (15), s. 33-63.

Monografia procesu kryminalnego w miastach małopolskich doby nowożytnej (M. Mikołajczyk, Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, 620 s.; Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2979), „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" t. 7: 2014, z. 4, s. 653-658.

Modyfikacje łacińskich tekstów Weichbildu magdeburskiego a ewolucja prawa w średniowiecznych miastach polskich. Uwagi wstępne, „Acta Iuridico-Historica Pilsnensia" 2012-2013 (druk: 2014; red. V. Knoll), s. 137-152

W. Uruszczak, M. Mikuła, Referat Adama Vetulaniego na posiedzeniu Zespołu wyłonionego przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dla opracowania planu wydawnictw historyczno- prawnych, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 7: 2014, z. 3, s. 527-540

Prawodawstwo dla miast z wczesnego okresu polskiego parlamentaryzmu (do 1468 r.), „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 7: 2014, z. 1, s. 133-145

Historia stosunków państwo-religia [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 126-144

Państwo Miasto Watykan [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Mezglewski, Warszawa 2014, s. 265-271

O reformie prawa miejskiego w XVI wieku: ciężkowicka uchwała o prawie prywatnym i administracji, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 6: 2013, z. 3, s. 229-245

Adam Moniuszko, Mazowieckie sądy ziemskie (1588–1648). Organizacja – funkcjonowanie – postępowanie, Campidoglio, Warszawa 2013, 364 s. Krótkie omówienie nowej monografii, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 6: 2013, z. 3, s. 309-312

Dokumenty miasta Krosna. Świadectwo dziejów miasta [w:] Dokumenty królewskie dla miasta Krosna, red. J. Gancarski, Krosno 2013, s. 11-19

Typologia aktów prawnych dla miast w dobie jagiellońskiej – przydatność funkcjonalnego podziału aktów prawnych do badań nad kierunkami polityki królewskiej, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego", t. 16: 2013, s. 41-57

Problem autonomii i współdziałania w relacji państwo-Kościół katolicki na przykładzie art. 7 ust. 4 oraz 25 Konkordatu [w:] Stosunki państwo-Kościół w Polsce 1944-2010: studia i materiały, red. Karol Łapka, Kraków 2013

Beneficjenci zwolnień podatkowych w miastach w dobie jagiellońskiej, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", red. W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła, t. 5: 2012, z. 1, s. 13-25

Uwagi nad książką Marcina Starzyńskiego Krakowska rada miejska w średniowieczu, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" t. 5: 2012, red. W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła, t. 5: 2012, s. 287-293

Królewskie gwarancje praw dla miast na przykładzie ceł – wprowadzenie do problematyki, [w:] Kultura społeczna i religijna Małopolski od XIII do. XVI wieku, red. W. Szymborski, J. Kozioł, Tarnów 2011

Dwanaście haseł w Słowniku Historyczno-Geograficzny Województwa Krakowskiego w Średniowieczu, t. IV, z. 3: Młynka, Młynne, Młynówka, Młyńskie Stawy (6 haseł), Mnichowiec, Mniszów (W. Bukowski, M. Mikuła), Modrzany

Zakres przedmiotowy spadkobrania testamentowego w Statutach Litewskich, [w:] Krakowskie studia z historii państwa i prawa, t. 3, red. W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła, Kraków 2010, s. 131-143

Skutki cywilnoprawne skazania za herezję w kodyfikacji justyniańskiej i prawodawstwie łacińskiej Europy średniowiecznej. Uwagi o racjonalizacji prawa, [w:] Vetera novis augere, red. S. Grodziski, A. Karabowicz, D. Malec, M. Stus, Kraków 2010, s. 751-762

Pytanie o granice dozwolonego dyskursu antyreligijnego w II Rzeczypospolitej. Uwagi do orzeczenia Sądu Najwyższego z 5 lipca 1938 r. i jego aktualność dzisiaj, „Studia z Prawa Wyznaniowego", t. 13: 2010, s. 179-190

Nowe studium o historii dawnego polskiego prawa sądowego, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. 59: 2009, z. 1, s. 355–360 (autorzy: Wacław Uruszczak i Maciej Mikuła)

Mistrza Wincentego Kronika Polska a Annales Regni Polonorum deperditi: w poszukiwaniu źródeł do dziejów Polski piastowskiej w III i IV księdze Kroniki, „Cistercium Mater Nostra", z. 3: 2009, s. 101–129 (+ summary)

Wina i kara w sądzie wójtowsko-ławniczym miasta Dobczyc. Przestępczość zawodowa w dawnej Polsce w świetle księgi "smolnej" dobczyckiej z lat 1699–1737, [w:] Culpa et poena – z dziejów prawa karnego, pod red. M. Mikuły, Kraków 2009, s. 149–171 (+Zusammenfassung)

Swinisława, [w:] Polski Słownik Biograficzny, z. 198, Warszawa 2009, s. 155-156

Wpływ «Summa utriusque iuris« mistrza Rajmunda na regulację dziedziczenia testamentowego w Statucie litewskim I z 1529 roku, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. 60: 2008, z. 2, s. 57-86 (summary, résumé)

Z badań nad formą testamentu w statutach litewskich: testamenty ustne i pisemne, [w:] Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, t. XI, red. J. Matuszewski, Kraków-Lublin-Łódź 2008, s. 69-86 [Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego]

Testament publiczny i prywatny w Statutach Litewskich na tle praktyki prawnej,[w:] Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. Macieja Mikuły, Kraków 2008, s. 177-193 (+ Zusammenfassung)

Wykorzystanie zastawu w rozporządzaniu dobrami królewskimi przez pierwszych Jagiellonów – cechy instytucji, „Studenckie Zeszyty Historyczne", z. 7: 2008, s. 7–20

Obraz Boga w testamentach szlacheckich doby nowożytnej, [w:] Religijność – wymiar publiczny i prywatny, red. P. F. Nowakowski, W. Szymborski, Kraków 2007, s. 223–244 (+ summary)

Uzasadnienie zastawu dóbr królewskich w świetle narracji dokumentów Jadwigi i Władysława Jagiełły, [w:] Sprawiedliwość. Tradycja i współczesność, red. P. F. Nowakowski, J. Smołucha, W. Szymborski, Kraków 2006, s. 37–51

Czynniki ograniczające prawo retraktu w średniowiecznej Polsce, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa, t. IX, z. 1, red. J. Matuszewski, Lublin-Łódź 2006, s. 109–126

 

Redakcje tomów zbiorowych

Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kraków 2014 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego] RECENZJA [4]

Possessio ac iura in re – z dziejów prawa rzeczowego, red. M. Mikuła, W. Pęksa, K. Stolarski, Kraków 2012 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Ex contractu, ex delicto – z dziejów prawa zobowiązań, red. M. Mikuła, K. Stolarski, Kraków 2012 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Ius mercatorum, lex mercatoria – z dziejów i współczesności prawa handlowego, red. M. Mikuła, P. Suski, Kraków 2011 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Culpa et poena. Z dziejów prawa karnego, pod red. Macieja Mikuła, Kraków 2009 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, pod red. Macieja Mikuły, Kraków 2008 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

 

Redakcja czasopisma międzynarodowego, wg ostatniej oceny 13 punktów (sekretarz redakcji). Współredaktor tomu/zeszytu kwartalnego:

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 10: 2017, z. 2 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 9: 2016, z. 1, 3, 4 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 8: 2015, z. 4 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 7: 2014, z. 1-4 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 6: 2013, z. 1-4 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 5: 2012, z. 1-4 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 4: 2011 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", t. 3: 2010 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

 

Komunikaty

K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 9 (2017), s. 333-338

Konferencja: Constitutional History 2000–2015: New Research, New Ideas, New Perspectives. In Memoriam: Professor Stanisław Płaza (1927–2006), 19–20 września 2016 r., "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 10 (2017), 1, s. 201-202.

K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi ORDO SANCTI SILVESTRI PAPAE (Orderu Św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 10 (2017), 1, s. 203-210

K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka” (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 17 listopada 2016 r.). ORDER PAPIESKI dla prof. dr. hab. WACŁAWA URUSZCZAKA, "Casus" 83 (2016), s. 63-69

K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Uroczystość wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae (Orderu Św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia” Papieża Franciszka, Kraków, 17 listopada 2016 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego" 19 (2016), s. 356-367

K. Fokt, M. Mikuła, O najdawniejszych księgach miejskich (On the oldest municipal books of records), „Alma Mater” 187 (2016), s. 142–143

K. Fokt, M. Mikuła, I Seminarium prijektu badawczego Fontes Iuris Lusatiae Superioris vetustissimi, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, 9-10 czerwca 2016 r., "Czasopismo Prawno-Historyczne" 68 (2016), z. 2, s. 298-400.

M. Mikuła, K. Stolarski, Od Redakcji [w:] Ex contractu, ex delicto – z dziejów prawa zobowiązań, red. M. Mikuła, K. Stolarski, Kraków 2012 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

M. Mikuła, W. Pęksa, K. Stolarski, Od Redakcji [w:] Possessio ac iura in re – z dziejów prawa rzeczowego, red. M. Mikuła, W. Pęksa, K. Stolarski, Kraków 2012 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Legal and Constitutional History at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian Univeristy in 2010, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", red. W. Uruszczak, D. Malec, K. Baran, M. Mikuła, [t.] 4: 2011, s. 159-162 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Od redakcji, [w:] Ius mercatorum, lex mercatoria – z dziejów i współczesności prawa handlowego, red. M. Mikuła, P. Suski, Kraków 2011, s. 11 [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego]

Sprawozdanie z konferencji: Ex contractu, ex delicto – z dziejów i współczesności prawa handlowego, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. LXII, 2010, z. 1, s. 445 [Wydawnictwo Poznańskie]

Profesor Stanisław Płaza w pamięci środowiska, „Czasopismo Prawno-Historyczne", tom LX, 2008, z. 2, s. 472 [Wydawnictwo Poznańskie]

Konferencja naukowa „Culpa et poena" w Uniwersytecie Jagiellońskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne", tom LX, 2008, z. 2, s. 471 [Wydawnictwo Poznańskie]

Konferencja naukowa „Prawo blisko człowieka – z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego", „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. 59: 2007, z. 2, s. 480 (s. 1) [Wydawnictwo Poznańskie]

 

 

[1] Recenzja: H. Olszewski [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne" 67/2 (2015), s. 330-334.

[2] Recenzje:

1/ P. Krzywoszyński [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne" 67/2 (2015), s. 334-337;

2/ I. Bily, „Zeitschrift Integrativer Europäischer Rechtsgeschichte", 5 (2015), hg. v. Gerhard Köbler, http://www.koeblergerhard.de/ZIER-HP/ZIER-HP-05-2015/MikulaMaciej-Prawodawstwokrola.htm;

3/ M. Starzyński [w:] "Roczniki Historyczne" LXXXI: 2015, s. 257-260.

[3] Recenzja: J. Matuszewski, A. Zakrzewski, O wydawcach i wydawaniu źródeł. Na marginesie "Księgi kryminalnej miasta Krakowa z lat 1554-1625" i "Księgi kryminalnej miasta Dobczyc (1699-1737)" słów kilka, „Czasopismo Prawno-Historyczne" 46/1 (2014), s. 407-416.

[4] Recenzja: M. Stanulewicz [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne" 66/2 (2014), s. 406-411.