adwokat dr Marek Strzała

 

I. Nota biograficzna

adwokat, doktor nauk prawnych, urodzony w 1985 roku w Krakowie, w latach 2004 - 2009 odbył stacjonarne studia magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończone z wynikiem bardzo dobrym i średnią ocen z egzaminów 4,43; w latach 2009 - 2016 odbył stacjonarne studia doktoranckie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor dysertacji doktorskiej pt. "Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej" (2016, ss. 737, wyróżnienie); absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (2011); członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie; członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego; referent kilkudziesięciu konferencji międzynarodowych, krajowych i zagranicznych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnonaukowych.

 

II. Zainteresowania naukowe.

prawo kościelne i wyznaniowe; prawo cywilne; prawo gospodarcze i handlowe; prawo własności intelektualnej, szczególnie prawo autorskie; zagadnienia z pogranicza prawa kościelnego i wyznaniowego oraz prawa cywilnego i gospodarczego; wyznaniowa osobowość prawna, zwłaszcza reprezentacja w obrocie cywilnoprawnym; majątek kościelny i zasady zarządu nim; prawo kanoniczne, zwłaszcza prawo karne, prawo o dobrach doczesnych Kościoła Katolickiego oraz przepisy dotyczące kanonicznej osobowości prawnej.

 

III. Działalność naukowa

 

III.1. Publikacje

III.1.1. Artykuły

1Ewolucja instytucji ekskomuniki w prawie kanonicznym [w:] Per aspera ad astra. Materiały XVI. Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Historyków, Kraków 2008.

2. Ekskomunika w XX-wiecznych kodyfikacjach prawa kanonicznego [w:] M. Mikuła (red.), „Culpa et poena - z dziejów prawa karnego", Kraków 2009, s. 327-338.

3. Skuteczność norm prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji kościelnych osób prawnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz (red.), Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Gniezno 11-12 IX 2010, Poznań 2010, s. 211-221.

4. Przejawy supremacyjnej polityki wyznaniowej władz państwowych w przepisach Powszechnego Prawa Krajowego dla Państw Pruskich regulujących ustrój osób prawnych Kościoła Katolickiego [w:] K. Górski, J. Pokoj (red.), Wokół prawa wyznaniowego, Kraków 2015, s. 77‑103.

5. Gwarancje wolności religijnej w przepisach prawa pracy. Zarys stanu prawnego de lege lata i postulaty de lege ferenda, Internetowy Przegląd Prawniczy Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa 2015, nr 4 (21), s. 100 ‑ 119, 4 pkty.

6. Aktualne problemy dotyczące rewindykacji majątku dawnych stowarzyszeń katolickich – ujęcie praktyczne [w:] P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak (red.), Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religiiLublin 2015, s. 295-316.

7. Wybrane uregulowania prawne Trzeciej Rzeczpospolitej dotyczące osobowości prawnej Kościołów i związków wyznaniowych jako przykład przyjaznej polityki wyznaniowej [w:] M. Skwarzyński, P. Steczkowski (red.), Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, Lublin 2016, s. 265-283.

8. Ograniczenia reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego, Krakowski Przegląd Notarialny 2016, nr 2, s. 107‑138.

9. Szczególny status duchownych wobec powszechnego obowiązku obrony w Republice Austrii i Republice Federalnej Niemiec [w:] J. Nikolajew, P. Sobczyk, K. Walczuk (red.), Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, Warszawa 2017, s. 107-118.

10. Krakowski dekret biskupi o czynnościach nadzwyczajnego zarządzania (w redakcji).

11. Orzecznictwo austriackiego Sądu Najwyższego w sprawie reprezentacji wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego (w redakcji).

12. Udział Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i jego wyznaniowych osób prawnych w obrocie prawnym (w redakcji).

 

III.1.2. Materiały dydaktyczne

1. Logika. Testy i zadania, (we współautorstwie z Z. Długoszem, Z. Pinkalskim, G. Pokrzywką), Warszawa 2007 (wydanie pierwsze).

2. Testy do nauki prawa (redakcja naukowa i współautorstwo z P. Siwerskim, G. Szudym), Bydgoszcz 2009.

3. Logika. Testy i zadania, (we współautorstwie z Z. Długoszem, Z. Pinkalskim, G. Pokrzywką), Warszawa 2009 (wydanie drugie).

4. Logika. Testy i zadania, (we współautorstwie z Z. Długoszem, Z. Pinkalskim, G. Pokrzywką), Warszawa 2012 (wydanie trzecie).

 

III.1.3. Hasła słownikowe

1. v. Fundacje kościelne [w:] A. Mezglewski (red.), „Leksykon prawa wyznaniowego; 100 podstawowych pojęć", Warszawa 2014, s. 120 - 122.

 

III.1.4. Artykuły recenzyjne i noty recenzyjne

1. A. Gumieniak,  „Prawo jako integralny element ładu społecznego w myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego", Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, t. IV (2012), s. 153-155.

2. P. Borecki, C. Janik (red.), „Kościoły i inne organizacje światopoglądowe o nowej polskiej konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988 – 1997", Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, t. VI (2013), z. 2, s. 179-182.

 

III.1.5. Sprawozdania

1. IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu", Kraków, 17–20 maja 2012 r. (sprawozdanie), Przegląd Prawa Wyznaniowego, nr 5 (2013), s. 313-321.

2. X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego „Polityka wyznaniowa a prawo III RP", Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2015, t. VII, z. 4, s. 679‑681.

3. Sympozjum naukowe „Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa?", Kraków, 19 listopada 2015 roku, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, t. IX (2016), z. 1, s. 153-156.

4. Uroczystość wręczenia Orderu św. Sylwestra prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi i Sympozjum naukowe „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Kraków, 17 listopada 2016 r., Casus 2016, nr Zima (83), s. 63‑69 (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim).

5. Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi ORDO SANCTI SILVESTRI PAPAE (Orderu Świętego Sylwestra Papieża) podczas sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2017 t. 10 nr 1, s. 203-210 (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim).


6. Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi ORDO SANCTI SILVESTRI PAPAE (Orderu Świętego Sylwestra Papieża) podczas sympozjum „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, dnia 17 listopada 2016 r., Przegląd Prawa Wyznaniowego, 2017 t. 9, s. 333-337 (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim).

7. Uroczystość wręczenia Orderu św. Sylwestra prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi i Sympozjum naukowe „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka”, Kraków, 17 listopada 2016 r., Studia z Prawa Wyznaniowego, 2016 t. 19, s. 356-367 (we współautorstwie z K. Krzysztofek, M. Mikułą, M. Ożogiem i Z. Zarzyckim).

 

III.1.6. Publikacje popularyzatorskie

1. „Koniec prawa wyznaniowego?", 31.12.2014 r., prawowyznaniowe.blox.pl;

2. „Sąd nad ubojem", 30.04.2015 r., prawowyznaniowe.blox.pl;

3. Merytorycznie o konstytucyjności tzw. in vitro", 27.07.2015, prawowyznaniowe.blox.pl;

4. „Lekarze przed Trybunałem", 06.10.2015, prawowyznaniowe.blox.pl;

5. „Zakaz noszenia symboli religijnych w pracy zgodny z prawami człowieka?", 29.11.2015, prawowyznaniowe.blox.pl;

6. „Sąd wzywa o zaświadczenie co do praktykowania katolicyzmu...", 09.12.2015, prawowyznaniowe.blox.pl;

7. „2015 - Podsumowanie", 31.12.2015, prawowyznaniowe.blox.pl;

8. Nowy rok - nowe zadania przed ustawodawcą", 09.02.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

9. „Wystąpienie ze wspólnoty religijnej tylko zgodnie z jej prawem", 15.02.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

10. „Czystość rytualna a podróż samolotem", 27.02.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

11. „Świecka Francja a ubój rytualny", 18.03.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

12. „Prawo do milczenia kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego", 15.04.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

13. „Solidarności projekt ustawy o zakazie handlu w niedziele", 29.04.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

14. „Kościoły szansą na obrót ziemią rolną", 15.05.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

15. „Wolność religii piłkarza", 19.06.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

16. „Poszerzona wolność religii w prawie autorskim", 01.07.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

17. „Nowe zasady ochrony danych dotyczących religii i wyznania", 14.07.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

18. „Las przeszkód dla związków wyznaniowych”, 17.08.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

19. „Polowanie na wyznawców”, 19.09.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

20. „Porządkowanie (prawne) cmentarzy”, 02.11.2016, prawowyznaniowe.blox.pl

21. „Wojska Obrony Terytorialnej a kwestie wyznaniowe”, 22.11.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

22. „Zgromadzenia uprzywilejowane”, 05.12.2016, prawowyznaniowe.blox.pl;

23. „Sikhów problem z głowy”, 05.01.2017, prawowyznaniowe.blox.pl

24. „Amerykański bohater prawa wyznaniowego”, 20.02.2017, prawowyznaniowe.blox.pl.

25. "Jedi jednak nie jest religią... (przynajmniej w UK)", 21.09.2017, prawowyznaniowe.blox.pl.

26. „Sprawa krzyża z Ploërmel”, 05.11.2017, prawowyznaniowe.blox.pl.

 

 

III.2. Udział w konferencjach naukowych i seminariach naukowych oraz pozostałe referaty

1. Konferencja pt. "Culpa et poena - z dziejów prawa karnego" zorganizowana przez Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcję Historii Państwa i Prawa oraz Sekcję Prawa Rzymskiego, Kraków 11-13 marca 2008 roku, referat pt. "Ekskomunika w XX-wiecznych kodyfikacjach prawa kościelnego" wraz z publikacją.

2. XVI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów zorganizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 16-20 kwietnia 2008r., referat pt. "Ewolucja instytucji ekskomuniki w prawie kanonicznym" wraz z publikacją.

3. Konferencja pt. "Wokół reguły" zorganizowana przez Sekcję Filozofii Prawa TBSP UJ, Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ, Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ, Sekcję Filozofii Kultury Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ,  Kraków 6-7 grudnia 2008 r., referat pt. "Pojęcie normatywności a prawo kanoniczne".

4. Konferencja "Lingua Latina - co to znaczy dla prawników" zorganizowana przez Sekcję Prawa Rzymskiego TBSP UJ, Kraków 4 grudnia 2008 r.

5. Międzynarodowa Konferencja pt. "Ius mercatorum, lex mercatoria - z dziejów i współczesności prawa handlowego" zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcję Historii Państwa i Prawa TBSP UJ oraz Klub Jagielloński, Kraków 9-11 marca 2009 r., referat pt. "Problemy obrotu z kościelnymi osobami prawnymi".

6. Międzynarodowa Konferencja pt. "Ex contractu, ex delicto - z dziejów prawa zobowiązań" zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekcję Historii Państwa i Prawa oraz Sekcję Prawa Rzymskiego TBSP UJ, Kraków 12 - 15 marca 2010 r.

7. Konferencja pt. "Przekład nad wyrazami" zorganizowana przez Sekcję Filozofii Prawa TBSP UJ, Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ, Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ, Sekcję Filozofii Kultury Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ Kraków 25-28 marzec 2010, referat pt. Problem właściwej rekonstrukcji norm prawa wewnętrznego kościołów i związków wyznaniowych".

8. VII Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego pt.: „Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych", zorganizowany przez Katedrę Historii Ustroju Państwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gniezno, 11-12 września 2010 r., referat pt. „Skuteczność norm prawa kanonicznego w zakresie reprezentacji kościelnych osób prawnych w orzecznictwie Sądu Najwyższego" wraz z publikacją.

9. Sympozjum pt. „Prawo naturalne a prawo małżeńskie" zorganizowane przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 18. listopada 2010 roku.

10. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Zakazy dowodowe w polskim i niemieckim procesie sądowym (cywilnym i karnym) w dobie Unii Europejskiej. Teoria i praktyka" zorganizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższy Sąd Krajowy w Koblenz oraz Sąd Apelacyjny w Katowicach, Kraków 14-16 kwietnia 2011 r.

11. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Possessio ac iura in re – z dziejów prawa rzeczowego" zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Historii Państwa i Prawa TBSP UJ, Kraków 6 – 8 maja 2011 r., referat pt. „Alienacja majątku kościelnego w prawie kanonicznym".

12. VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt.: „Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych", zorganizowane przez Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedrę Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.

13. Sympozjum pt. „Urząd Biskupa Rzymu w służbie jedności Kościoła" zorganizowana przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 17 listopada 2011 r.

14. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa" – pt. „Regnare et administrare – z dziejów ustroju i prawa administracyjnego" zorganizowana przez Katedrę Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcję Historii Państwa i Prawa TBSP UJ, Kraków 21 – 22 kwietnia 2012 r., referat pt. „Obsadzenie i utrata urzędu proboszcza parafii rzymskokatolickiej i ich cywilnoprawne znaczenie".

15. IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego – „Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu" zorganizowana przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 17 – 20 maja 2012 r.

16. Sympozjum naukowe pt. „Wolność Wiary a posłuszeństwo Prawu" zorganizowana przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 14 listopada 2012 r.

17. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z dziejów prawa organizowana przez Sekcję Historii Państwa i Prawa TBSP UJ - "Ius ad bellum, ius in bello - z dziejów prawa wojskowego i wojennego", Kraków 13-14 kwietnia 2013 r., referat pt.: „Wybrane aspekty szczególnego statusu duchownych względem powszechnego obowiązku obrony".

18. X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Myczków k. Polańczyka, 23-25 kwietnia 2013 r., referat pt.: „Wybrane uregulowania prawne Trzeciej Rzeczpospolitej dotyczące osobowości prawnej Kościołów i związków wyznaniowych jako przykład przyjaznej polityki wyznaniowej" wraz z publikacją.

19. Sympozjum naukowe pt. „Czy polski Konkordat faworyzuje Kościół Katolicki" zorganizowana przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 14 listopada 2013 r.

20. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa" – „Cuius regio, eius religio – z dziejów relacji państwo – Kościół", zorganizowana przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ przy udziale Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, Kraków 14-15 grudnia 2013 roku, referat pt.: „Przejawy supremacyjnej polityki wyznaniowej władz państwowych w przepisach Powszechnego Prawa Krajowego dla Państw Pruskich regulujących ustrój osób prawnych Kościoła Katolickiego" wraz z publikacją.

21. XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 14-17 maja 2014 roku, referat pt.: „Aktualne problemy dotyczące rewindykacji majątku dawnych stowarzyszeń katolickich – ujęcie praktyczne" wraz z publikacją.

22. XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa pt.: „Nauka  i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie", zorganizowany przez Katedrę Historii Państwa i Prawa Polskiego oraz Katedrę Historii Administracji i Myśli Administracyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 22-25 września 2014 roku, pomoc w organizacji.

23. Sympozjum naukowe pt.: „Ochrona praw dziecka w Kościele", zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 20 listopada 2014 roku.

24. II Małopolska Konferencja Produkcji Gier zorganizowana przez Gamedev Students Associated, Kraków, 13 grudnia 2014 roku, referat pt.: „Podstawowe prawne aspekty tworzenia gier komputerowych".

25. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa" – „Ab servi usque ad operari - history of labour law and social policy", zorganizowana przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ przy udziale Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, Kraków 24-25 stycznia 2015 roku, referat pt.: "Ten years of antidiscrimination law in Polish Labour Code: the significance of introduction rules concerning religion and ecclesiastical entities".

26. Seminarium „Religia i prawo wobec wyzwań różnorodności kulturowej współczesnego świata" zorganizowane przez Krakowski Oddział Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA (European Law Students' Association), Kraków 14 maja 2015 roku, prelekcja: „Kształtowanie zasad działania wyznaniowych osób prawnych w Polsce i wybranych państwach europejskich".

27. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo kanoniczne na ziemiach polskich wczoraj, dziś i jutro", zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 22-23. maja 2015 roku, referat pt.: "Partykularne polskie majątkowe prawo kanoniczne – zarys stanu de lege lata, znaczenie dla obrotu prawnego i potencjalne kierunki rozwoju".

28. XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt.: „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Zabuże 14.-16. września 2015 roku, referat pt.: „Duchowni wobec obowiązku wojskowego w Austrii i Niemczech".

29. Zebranie Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 28 października 2015 roku, referat pt.: „Znaczenie konkordatu polskiego z 1925 roku dla mocy obowiązującej przepisów zaborczych w zakresie osobowości prawnej kościelnych osób prawnych".

30. Sympozjum naukowe pt.: „Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa", zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 19 listopada 2015 roku.

31. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita Polska i jej konkordaty - ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 90-lecia konkordatu z 1925 roku", zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 04. grudnia 2015 roku, referat pt.: „Katalog wyznaniowych osób prawnych Kościoła Katolickiego w polskich konkordatach współczesnych".

32. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa" - „EXEGI MONUMENTUM AERE PERENNIUS – pomniki prawa na przestrzeni wieków", zorganizowana przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ przy udziale Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, Kraków 11-12 grudnia 2015 roku, referat pt.: "Canon law requirements for filing lawsuit by legal entities of Catholic Church before state courts in Poland 1921-1939".

33. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Wolność religijna i wolność sumienia w Polsce", zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 03 marca 2016 roku, głos w dyskusji.

34. Zebranie Koła Naukowego Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 11 kwietnia 2016 roku, referat pt.: „Zarys metodyki badań naukowych prawa kanonicznego".

35. Międzynarodowe Sympozjum Historycznoprawne „Religia w przestrzeni publicznej państwa prawa XIX - XX wieku", zorganizowane przez Katedrę Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 28-29 kwietnia 2016 roku.

36. XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt.: „Równouprawnienie Kościołów i innych związków wyznaniowych" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez Uniwersytet Opolski, Pokrzywna 17-19 maja 2016 roku, referat pt.: „Przestępstwo złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywaniu aktu religijnego a zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych", głos w dyskusji.

37. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich - między Tradycją a reformą", zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 20.-21. maja 2016 roku, referat pt.: „Reforma systemu beneficjalnego".

38. Seminarium krakowskiego koła Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Kraków 20 października 2016 roku, referat: „Ograniczenia reprezentacji w prawie kanonicznym”.

39. Sympozjum naukowe pt.: „Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej AMORIS LAETITIA papieża Franciszka”, zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 17 listopada 2016 roku.

40. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo majątkowe Kościoła” zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 10 grudnia 2016 roku, wykład inauguracyjny: „Uprawnienie do wytaczania powództw przed sąd świecki – zagadnienia wybrane”.

41. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Z dziejów prawa” pt. „Sitque ibi scienciarum preualencium margarita… – prawo a edukacja na przestrzeni wieków” zorganizowana przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ przy udziale Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, Kraków 03-04 marca 2017 roku, referat pt.: „Law on religion in nowadays degrees programmes in legal studies”.

42. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt.: „Wyznaniowe prawo formalne”, połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez  Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra-Kęszyca Leśna 8-10 maja 2017 r., referat pt.: Struktura statutu związku wyznaniowego.

43. Międzynarodowe Sympozjum pt.: „Rozdział i współpraca państwo-Kościół w Europie Kazus prawa polskiego i hiszpańskiego”, zorganizowane przez Katedrę Prawa Polskiego Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 17. maja 2017 roku.

44. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich - 1oo-lecie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917r.” zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 10. czerwca 2017 roku, referat pt. Umowa dzierżawy w Kodeksach Prawa Kanonicznego, współorganizacja.

45. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość” zorganizowana przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Poznań 3-5 września 2017 roku.

46. Konferencja Naukowa „Status osoby  duchownej we współczesnym państwie”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego,  Badin (Słowacja) 11‑13. września 2017 roku, referat pt. Zeznania osoby duchownej w polskiej i niemieckiej procedurze cywilnej, głos w dyskusji.

47. Pierwsze Krakowskie Sympozjum Konstytucyjne „O problemach wykładni Konstytucji RP”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego i Katedrę Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 07. października 2017 roku.

48. Konferencja z okazji obchodów 500-lecia Reformacji „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem - aspekty ustrojowe i prawne”, zorganizowana przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Parafię Ewangelicko-Augsburską pw. św. Marcina w Krakowie, Kraków 09. października 2017 roku, referat pt. „Udział Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i jego osób prawnych w obrocie prawnym”.

49. Ogólnopolska konferencja naukowa „Ile z nauki, ile z ideologii. Religioznawstwo w PRL”, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 26. października 2017 roku, referat pt.: „Zamierzenia i działania Urzędu do spraw Wyznań PRL wobec studiów religioznawczych w kontekście jego kompetencji”.

50. Spotkanie naukowe Koła Naukowego Prawa Wojskowego i Konfliktów Zbrojnych Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, Kraków 07. listopada 2017 roku, referat pt.: „Kwestie wyznaniowe w obronności”.

51. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1917roku zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 09. listopada 2017 roku.

52. Sympozjum naukowe „Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1917 roku a Kodeksem z 1983 roku” zorganizowane przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 16 listopada 2017 roku.

 

 

III.3. Udział w towarzystwach naukowych

III.3.1. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa – w latach 2007 – 2009: Członek Zarządu, Przewodniczący Sekcji Logiki; Opiekun naukowy Koła Prawa Kanonicznego (2017 - ).

III.3.2. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego - członek zwyczajny (2017 - ); Członek Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Wyznaniowego (2017).

 

 

IV. Wykształcenie

IV.1. Studia uniwersyteckie.

2009 – 2016         stacjonarne studia doktoranckie na kierunku Prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;

2004 – 2009         stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; ukończone z oceną bardzo dobry oraz średnią ocen z egzaminów 4,43.

 

IV.2. Aplikacje prawnicze

2012 – 2014         aplikacja adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie.

2010 – 2011         aplikacja w ramach Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 22. miejsce w kraju na 1320 zdających (1,7 % najlepszych).

 

IV.3. Wcześniejsza edukacja

2000 - 2004          I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce – Zdroju, ukończone z wyróżnieniem i średnią ocen 5,20; matura ze średnią 5,40; (wybrane wyniki zawodów i konkursów:) laureat Małopolskich Zawodów Matematycznych; trzykrotnie finalista Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Politechnikę Warszawską.

1993-2000            Szkoła Podstawowa, ukończona ze średnią ocen 5,80; (wybrane wyniki zawodów i konkursów:) laureat Olimpiady Historycznej; 3. miejsce w Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy Biblijnej; 6. miejsce w Ogólnokrajowym Konkursie Wiedzy Biblijnej.

 

V. Udział w kursach, stażach i szkoleniach

2015               „Prawo restrukturyzacyjne – nowe rozwiązania prawne modyfikujące od 1.01.2016 roku dotychczasowe regulacje dotyczące upadłości i restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorców";

2011               absolwent Rektorskiego Kursu Doskonalenia Dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego „Ars Docendi";

2009/2010     Legal English" - kurs profesjonalnego angielskiego języka prawniczego w ramach Jagiellońskiego Centrum Językowego;

2009                „Profesjonalne pozyskiwanie i zarządzanie informacją naukową w Internecie" zorganizowany przez Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

VI. Doświadczenie dydaktyczne

 

VI.1. Uniwersytet Jagielloński

VI.1.1.  w ramach koła naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu logiki oraz prawa cywilnego w latach 2005-2009 (ok. 210 godzin);

VI.1.2.  prowadzenie ćwiczeń z prawa kościelnego i wyznaniowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 2009 – 2017 (ok. 550 godzin).

 

VI.2. Wykłady i inne zajęcia dydaktyczne na pozostałych uczelniach

VI.2.1. 2010/2011 - wykład pt. Ochrona prawna programów komputerowych" w ramach studiów podyplomowych w zakresie tworzenia gier komputerowych na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

 

VI.3. Szkolenia i warsztaty

VI.3.1.  Warsztaty: „Przygotowywanie projektów umów z udziałem kościelnych osób prawnych" w ramach Dni Edukacji Prawniczej zorganizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, Kraków 17 listopada 2015 roku.

VI.3.2. Konferencja Szkoleniowa Krakowskiej Izby Notarialnej, wykład pt.: „Ograniczenia reprezentacji wyznaniowych osób prawnych w praktyce notarialnej", Kraków-Modlniczka 13 lutego 2016 roku.

VI.3.3. Zajęcia szkoleniowe dla aplikantów notarialnych Krakowskiej Izby Notarialnej, pt.: „Wyznaniowe osoby prawne ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń reprezentacji” (2016-).