Mgr Michał Ożóg – doktorant w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ, student prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ukończył z wyróżnieniem: studia prawnicze (2014), studia administracyjne I stopnia (2011) i II stopnia (2013) na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Stypendysta Prezesa Rady Ministrów (2006). Autor publikacji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego, prawa konstytucyjnego oraz prawa o postępowaniu administracyjnym. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych są zagadnienia związane z: konstytucyjną regulacją wolnością sumienia i religii (wyznania), problematyką gwarancji wolności sumienia i religii (wyznania) w podmiotach leczniczych w Polsce. Członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z siedzibą w Lublinie. W 2017 r. otworzył przewód doktorski pt. "Gwarancje wolności sumienia i wyznania w podmiotach leczniczych w Polsce" - promotor dr hab. Zdzisław Zarzycki.

Wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów UJ (26.10.2016 r.-26.10.2018 r.), Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej (kadencja 2016-2020, od 29.11.2017 r.), Członek Rady TD UJ (28.06.2016 r. - 31.12.2016 r., kadencja 2017), Członek Komisji Prawnej TD UJ, Członek Zespołu ds. Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów TD UJ.

E-mail: michal.ozog@doctoral.uj.edu.pl

Dyżur: piątek, godz. 11:30-12:30, pok. 126 (d. 7), ul. Gołębia 9. 

Proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

 

 

Wykaz publikacji

 

I. Artykuły

1. M. Ożóg, Wolność sumienia i religii w aspekcie indywidualnym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.4.1997 r. - zagadnienia wybrane, publikacja elektroniczna na portalu: www. edukacjaprawnicza.pl, październik 2012 r.

2. M. Ożóg, Charakterystyka postępowania administracyjnego w sprawie o przyznanie renty strukturalnej, „Przegląd Prawa Publicznego" 2013, nr 12, s. 32-44.

3. M. Ożóg, Postępowanie w sprawie o przyznanie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, „Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka", 2014, nr 3, s. 121-140.

4. M. Ożóg, Rejestrowanie kościołów i innych związków wyznaniowych w trybie administracyjnym, „Forum Prawnicze" 2015, nr 2, s. 23-40.

5. M. Ożóg, Regulować czy deregulować swobodę wyrażania przekonań w życiu publicznym? Rozważania na tle art. 25 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., „Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2015, tom 7, s. 101-112.

6. M. Ożóg, Uregulowanie instytucji petycji w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, „Przegląd Sejmowy" 2015, nr 5, s. 117-142.

7. M. Ożóg, Prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2015, tom 18, s. 263 – 286.

8. M. Ożóg, Ograniczenie egzekucji sądowej i administracyjnej w zakresie przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2016, nr 9, s. 43-66.

9. M. Ożóg, Wolność sumienia i religii w stanach nadzwyczajnych w polskim systemie prawnym, "Forum Prawnicze" 2016, nr 4, s. 48-67.

10. M. Ożóg, Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej w świetle konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2016, tom 19, s. 217-236.

11. M. Ożóg, Ustanawianie osób świętych lub błogosławionych Kościoła katolickiego patronami jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa polskiego, "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2017, tom 9, s. 39-57.

12. M. Ożóg, Proselytism in the light of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997. Selected issues, tłum. A. Kordonska, [w:] Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość, tom 5, red. R. Kordonski, A. Kordonska, D. Kamilewicz-Rucińska,  tłum. A. Kordonska, Lwów-Olsztyn 2017, s. 161-171.

13. M. Ożóg, Prohibition of compulsion to participate or not to participate in religious practices in the light of the Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997. An outline of the issue, tłum. A. Kordonska, [w:] Kontynent europejski wobec wyzwań współczesności, tom 1, red. R. Kordonski, A. Kordonska, Ł. Muszyński, Lwów-Olsztyn 2017, s. 277-289.

14. M. Ożóg, Bezpieczeństwo państwa a ocena działalności wspólnot religijnych w postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, [w:] Wielowymiarowość kategorii bezpieczeństwa. Ujęcie interdyscyplinarne, tom II, red. M. Chełminiak, K. Sygidus, P. Kolmann, Olsztyn 2017, s. 167-176.

15. M. Ożóg, Dobro dziecka, czyli poszanowanie jego podmiotowości prawnej w świetle wybranych przepisów prawa polskiego, [w:] Dobro dziecka. Perspektywa pedagogiczna i prawna, red. E. Włodek, Z. Solak, T. Gurdak, Kraków 2017, s. 79-95.  

16. M. Ożóg, Postawa pracowników podmiotów leczniczych w kontekście realizacji prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej w Polsce, "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2018, tom 10, s. 107-125.

17. M. Ożóg, Noszenie chusty islamskiej w miejscu pracy a prawa i wolności innych podmiotów prawa. Rozważania na kanwie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawach: Samira Achbita przeciwko G4S Secure Solutions (C-157/15) oraz Asma Bougnaoui przeciwko firmie Micropole (C-188/15), "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2017, tom 20, s. 307-334.

18. M. Ożóg, Regulacje prawne dotyczące sprawowania opieki duszpasterskiej w placówkach leczniczych w okresie PRL z punktu widzenia problematyki źródeł prawa - zagadnienia wybrane, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" 2017, tom XX, s. 381-396.

19. M. Ożóg, Finansowanie duszpasterstwa specjalnego w podmiotach leczniczych - zarys problemu, [w:] Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, red. M. Bielecki, Lublin 2018, s. 41-66.

20. M. Ożóg, Charakterystyka stosunku prawnego łączącego kapelana z podmiotem leczniczym w świetle przepisów prawa polskiego i wybranych regulacji prawa wewnętrznego Kościoła katolickiego, "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2018, tom 21, s. 95-122.

21. M. Ożóg, Duszpasterstwo specjalne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w podmiotach leczniczych w świetle prawa polskiego, [w:] Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem. Aspekty ustrojowe i prawne, red. M. Hucał, A. Filak, Warszawa 2018, s. 177-189.

II. Glosy

1. M. Ożóg, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2014 r. (sygn. akt P 27/13), „Przegląd Sejmowy" 2015, nr 2, s. 160-172.

2. M. Ożóg, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 czerwca 2013 r., I ACa 353/13, „Orzecznictwo Sądów Polskich" 2015, nr 9, s. 1322-1327.

3. M. Ożóg, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 2015 r., (sygn. akt SK 54/13), „ Przegląd Sejmowy" 2016, nr 1, s. 138-148.

4. M. Ożóg, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2014 r. (sygn. akt V ACa 729/14), "Przegląd Sejmowy" 2016, nr 4, s. 149-157.

5. M. Ożóg, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2014 r. (IV SA/Wa 1391/14), "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2017, nr 7-8, s. 119-124.

III. Recenzje

1. M. Ożóg (rec.), Państwo prawne państwo świeckie, M. Pietrzak, „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego" 2012, nr 2, s. 183-194.

2. M. Ożóg (rec.), Obecność religii w publicznym systemie oświaty, T. J. Zieliński (red.), „Przegląd Sejmowy" 2014, nr 3, s. 213-220.

3. M. Ożóg (rec.), Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, T. J. Zieliński, "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", Tom 10 (2017), zeszyt 1, s. 185-188.

IV. Sprawozdania

1. M. Ożóg, Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum historycznoprawnego "Religia w przestrzeni publicznej państwa prawa XIX-XX wieku", Kraków, 28-29 kwietnia 2016 r., "Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", Tom 9 (2016), zeszyt 1, s. 147-155. 

2. Z. Zarzycki, K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Strzała, M. Ożóg, Sympozjum Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej "Amoris Laetitia" Papieża Franciszka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 17 listopada 2016 r.) Order Papieski dla Prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Casus 2016, nr 83, s. 63-69. 

3. K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków dnia 17 listopada 2016 r.,"Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2017, tom 9, s. 333-337.

4. K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Uroczystość wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae (Orderu Św. Sylwestra) podczas sympozjum pt. Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej "Amoris Laetita" Papieża Franciszka, Kraków, 17 listopada 2016 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego 2016", tom 19, s. 356-367.

5. K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała Z. Zarzycki, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Panu Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi Ordo Sancti Silvestri Papae (Orederu Św. Sylwestra Papieża) podczas sympozjum "Kościół wobec małżeńskich sytuacji nieregularnych w świetle posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Papieża Franciszka", Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 17 listopada 2016 r.,"Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", Tom 10 (2017), zeszyt 1, s. 203-210.

6. K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Konferencja naukowa z okazji 500-lecia Reformacji pt. "Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z państwem - aspekty ustrojowe i prawne", Kraków, 9 października 2017 r., "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2018, tom 10, s. 333-338.

7. K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Jubileusz 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Kraków, 17 listopada 2017 r., "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2018, tom 10, s. 339-348.

8. K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia medalu Merentibus Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi, Kraków, 15 stycznia 2018 r., "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2018, tom 10, s. 351-355.

9. M. Ożóg, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, Bańska-Bystrzyca-Badin (Słowacja), 11-13 września 2017 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2017, tom 20, s. 423-425.

10. K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Konferencja naukowa z okazji 500-lecia Reformacji pt. "Kościół Ewangelicko-Augburski w relacjach z państwem - aspekty ustrojowe i prawne", Kraków, 9 października 2017 r.,  "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2017, tom 20, s. 426-434.

11. K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, Kraków, 17 listopada 2017 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2017, tom 20, s. 435-449.

12. K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Sprawozdanie z uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dra hab. Wacława Uruszczaka, "Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" 2017, tom XX, s. 443-454.

13. K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Jubileusz 50-lecia pracy naukowej Profesora dr. hab. Wacława Uruszczaka, Kraków 17 listopada 2017 r., "Czasopismo Prawno-Historyczne" 2018, Tom LXX, zeszyt 1, s. 394-404.

14. K. Krzysztofek, M. Mikuła, M. Ożóg, M. Strzała, Z. Zarzycki, Uroczystość wręczenia Medalu Merentibus Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi, Kraków, 15 stycznia 2018 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2018, tom 21, s. 433-444.

Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz pozostałe referaty

1. Referat: Nauczanie religii w szkole w świetle Konkordatu z 1993 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rzeczpospolita Polska i jej konkordaty", zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ, Kraków 4 grudnia 2015 r.

2. Referat: Instytucja sądownictwa administracyjnego we francuskim systemie ustrojowym w kontekście zasady podziału władz, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustroje współczesnych państw europejskich i latynoamerykańskich", zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Latynoamerykańskiego oraz Studenckie Koło Naukowe Debat Publicznych, działające przy Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 11 grudnia 2015 r.

3. Referat: Dobro dziecka, czyli poszanowanie jego podmiotowości prawnej w procesie wychowawczym w świetle wybranych przepisów prawa polskiego, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Metodologie i metody „Dobro dziecka", zorganizowana przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bochni nr 2, Bochnia 11 lutego 2016.

4. Referat: Prawo chorego do korzystania z posługi duszpasterskiej w świetle konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych" połączone ze zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Pokrzywna-Jarnołtówek 17-19 maja 2016 r.

5. Referat: Model relacji instytucjonalnych między państwem a Kościołem katolickim w świetle ustaleń Soboru Watykańskiego II, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo kanoniczne na ziemiach polskich - między Tradycją a reformą", zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ, Kraków, 20 maja 2016 r.

6. Referat: Finansowanie duszpasterstwa specjalnego w podmiotach leczniczych - zarys problemu. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym", zorganizowana przez Katedrę Prawa Publicznego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego w dniach 15-16 września 2016 r. w Dwikozach k. Sandomierza.

7. Referat: Status prawnomajątkowy kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie finansowania kaplic w podmiotach leczniczych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo majątkowe Kościoła", zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Kanonicznego TBSP UJ, Kraków 10 grudnia 2016 r.

8. Referat: Prawne aspekty przygotowania do pochówku zwłok pacjentów zmarłych w podmiotach leczniczych. Ogólnopolskie Sympozjum "Pogrzeb w prawie kanonicznym i w prawie świeckim", zorganizowana przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 30 marca 2017 r.

9. Referat: Informacja o wyznaniu pacjenta w kontekście prawa do opieki duszpasterskiej w podmiotach leczniczych w Polsce - zagadnienia wybrane. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Prawo wyznaniowe formalne" połączone ze zjazdem Katder, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra-Kęszyca Leśna 8-10 maja 2017 r.

10. Referat: Uwarunkowania kulturowe przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Wpływ uwarunkowań kulturowych na prawo karne", zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 19 maja 2017 r.

11. Referat: Status kapelana w podmiotach leczniczych - zagadnienia wybrane. Konferencja Naukowa zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego we współpracy z Instytutem Teologicznym im. Św. Franciszka Ksawerego w Bańskiej Bystrzycy - Badinie, 11-13 września 2017 r.

12. Referat: Wolność sumienia i religii pacjentów oraz personelu medycznego w prawie polskim a patronat osób świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego - zagadnienia wybrane. Światowa Konferencja Naukowa "O ład moralny Rzeczypospolitej" zorganizowana przez Królewski Order Świętego Stanisława BM, EMC Global Foundation oraz Fundację Królewskiego Orderu Świętego Stanisława BM oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Kamień Śląski 29 września - 1 października 2017 r.

13. Referat: Duszpasterstwo specjalne Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w podmiotach leczniczych w świetle prawa polskiego i praktyki wybranych podmiotów leczniczych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem - aspekty  ustrojowe i prawne" zorganizowana przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Parafię Ewangelicko-Augsburską Św. Marcina w Krakowie, Kraków 9 października 2017 r.

14. Referat: Nauka i dydaktyka prawa kościelnego i wyznaniowego w PRL. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ile z nauki, ile z ideologii. Religioznawstwo w PRL" zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 26 października 2017 r.

15. Referat: Realizacja wolności sumienia i wyznania w podmiotach leczniczych a ochrona prawa do prywatności - zagadnienia wybrane. Ogólnopolskie sympozjum naukowe "Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych" zorganizowane przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Polską Radę Ekumeniczną, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Warszawa 15 marca 2018 r.

16. Referat: Rozwój regulacji prawa do opieki duszpasterskiej w Polsce do 1989 r. XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918-1945-1989)" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, zorganizowane przez Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Wrocław 7-9 maja 2018 r.

17. Referat: Działalność Urzędu do Spraw Wyznań w zakresie realizacji wolności sumienia i wyznania w placówkach leczniczych – zagadnienia wybrane, Ogólnopolska konferencja naukowa „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie”, zorganizowana przez Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie, Wólka Magierowa 5–7 czerwca 2018 r.

18. Referat: Współdziałanie Kościoła katolickiego i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustanowienia patrona wspólnoty samorządowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Współdziałanie związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Kokoszyce 25-26 września 2018 r.

19. Referat: Prawo do opieki duszpasterskiej w podmiotach leczniczych w Polsce, spotkanie Koła Naukowego Ti Estin Aletheia, Kraków 23 października 2018 r.