Mgr Paulina Jabłońska – absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W 2012 r. ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2013 r. studia podyplomowe z Pedagogiki dla Nauczycieli bez Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2015 r. otwarła przewód doktorski. Obecnie kończy pracę nad dysertacją doktorską poświęconą zagadnieniu wolności sumienia i wyznania osoby małoletniej w prawie polskim i prawie kanonicznym pod kierunkiem dr hab. Zdzisława Zarzyckiego (promotor) i dr Katarzyny Krzysztofek (promotor pomocniczy) w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace badawcze łączyła z pracą w Sądzie Okręgowym dla Warszawy – Pragi oraz w Sądzie Okręgowym dla Warszawy w Warszawie.

 

Adres mailowy: paulina7.jablonska@doctoral.uj.edu.pl

 

Spis publikacji:

1) Dzieciobójstwo-zabójstwo uprzywilejowane, „Warszawskie Studia Pastoralne”, Warszawa 2013 r., s. 27-45.

2) Przesłanki warunkowego przedterminowego zwolnienia, „Warszawskie Studia Pastoralne”, Warszawa 2014 r., s. 345-363.

3) Świadek i jego obowiązki w procesie karnym, „Warszawskie Studia Pastoralne”, Warszawa 2015 r., s. 115-127.

4) Konstytutywne i translatywne ustanowienie hipoteki – prawa rzeczowego ograniczonego w drodze umowy, „ Teologia stosowana bliżej człowieka” – Biblioteka Teologii Pastoralnej XII pod red. nauk. ks. prof. zw. dr hab. Jana Przybyłowskiego, UKSW, Warszawa 2016 r., s. 235-247.

5) Ochrona kobiet przed przemocą motywowaną względami wyznaniowymi w świetle Konwencji stambulskiej z dnia 11 maja 2011 roku, „Biznes rodzinny skarbem narodu” pod red. nauk. ks. prof. zw. dr hab. Jana Przybyłowskiego, Warszawa 2017 r., s. 217-229.

 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych i innych spotkaniach naukowo-dydaktycznych:

1) Konferencji pt.: „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we współczesnej szkole” oraz seminarium naukowo–metodycznym „Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów” w dniu 22 października 2013 r. zorganizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, potwierdzając, że nabyła umiejętności komunikatywnego wykładania wiadomości i prezentowania swoich opinii – przydatnej do pracy w zawodzie nauczyciela.

2) Wojewódzkiej Konferencji pt. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we współczesnej szkole”, w dniu 6 listopada 2013 r. zorganizowanej przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach oraz uczestnictwo w Wojewódzkiej Konferencji – "Jak budować bezpieczny klimat w szkole we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym?" – zorganizowanej przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

3) Sympozjum zorganizowanym przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, poświęcone ochronie praw dziecka w kościele w dniu 20 listopada 2014 r.

4) Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Nadużywanie praw, nadużycie uprawnień” pod Honorowym Patronatem Ministra Sprawiedliwości RP, Marszałka Województwa Małopolskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ we współpracy z Katedrą Prawa Rzymskiego UJ, KN „Utriusque Iuris” UW, KN „Bona Fides” UAM, w dniach 22-23 stycznia 2016 r. w Krakowie.

5) Kielce, 5-7 października 2016 r. czynny udział w sesji naukowej pt. „Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji” zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego.

6) Kielce, 24 listopada 2017 r., czynny udział w konferencji pt. „Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce” zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego.

7)  Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu JagiellońskiegoUJ, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Status oskarżyciela w postępowaniu karnym", w dniu 12 grudnia 2017 r.

8) Paryż, 13 kwietnia 2018 r., wygłoszenie referatu pt.: „Ochrona kobiet przed przemocą motywowaną względami wyznaniowymi w świetle Konwencji stambulskiej z dnia 11.05.2011 roku" podczas Międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Kobieta współczesna w ujęciu interdyscyplinarnym" w Polskiej Akademii Nauk w Paryżu oraz Centre du Dialogue et IMIDAC.

9) Warszawa, UKSW, 24 maja 2018 r., wygłoszenie referatu pt.: „Wizerunek kobiety w mediach - czy wolny od stereotypów?" podczas interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.: „Obraz kobiety ukazany w mediach".

 

udział w zajęciach dydaktycznych połączony z wygłoszeniem referatu:

1) „Rozwój zawodowy nauczycieli. Nauczyciel jako kreator europejskich innowacji edukacyjnych” podczas XVII Konferencji Naukowej Dydaktyków Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych nt.: „Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych”, organizowanej w dniach 26-27 września 2011 r. Przez Instytut Biologii Pracownię Dydaktyki Biologii i ochrony Środowiska Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2) „Efektywność pracy szkoły XXI wieku” podczas Świętokrzyskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej pt.: „Przyrodnicy zmieniają świat”, organizowanej w dniu 14 listopada 2014 roku przez Instytut Biologii Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Fundację Instytut Globalnej Odpowiedzialności w Warszawie.

3) „Nauczyciele – rodzice – uczniowie – perspektywa współpracy” podczas obrad w sekcji VI Międzynarodowej Konferencji naukowej – „Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee” pod hasłem „Uczenie, uczenie się i kształtowanie – pytanie o pedagogiczną praxis” w dniach 13-14 kwietnia 2015 r. organizowanej przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

Organizacja i współorganizacja konferencji:

1) udział w organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Kobieta współczesna w ujęciu interdyscyplinarnym" w Polskiej Akademii Nauk w Paryżu oraz Centre du Dialogue et IMIDAC w dniu 13 kwietnia 2018 roku.

2) udział w organizacji II Międzynarodowego Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej „Poprawa relacji przedsiębiorców z urzędnikami szansą rozwoju firm rodzinnych", które odbyło się 20 kwietnia 2018 roku w Sejmie RP w Warszawie.

3) udział w organizacji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt.: „Obraz kobiety ukazany w mediach", która odbyła się 24 maja 2018 roku na UKSW w Warszawie.