Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej 

 

Wykład z przedmiotu Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej jest prowadzony przez dr Katarzynę Krzysztofek i obejmuje 45 godzin zajęć na kierunku Administracja stacjonarna II stopnia (semestr zimowy), 28 godzin zajęć na kierunku Administracja niestacjonarna II stopnia (semestr zimowy), 30 godzin zajęć na kierunku Prawo stacjonarne (semestr letni) oraz 21 godzin zajęć na kierunku Prawo niestacjonarne (semestr letni). 

 

Terminy wykładu w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018:

Administracja stacjonarna II stopnia: wtorek, godz. 9.45-12.00, ul. Olszewskiego 2, sala 223

Administracja niestacjonarna II stopnia: piątki w terminach zjazdów, godz. 12.00-15.20, ul. Olszewskiego 2, sala 218

 

Terminy wykładu w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

Prawo stacjonarne: wtorek, godz. 9.45-11.15, ul. Olszewskiego 2, sala 218

Prawo niestacjonarne: piątki w terminach zjazdów, godz. 8.15-10.30, ul. Olszewskiego 2, sala 219

 

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia:

I. Zjednoczona Europa w poglądach papieży XX/XXI wieku: od papieża Piusa XII do papieża Franciszka;

II. Pojęcie kościołów, związków wyznaniowych, nowych ruchów religijnych i sekt w prawie unijnym;

III. Ważniejsze akty prawne Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej dotyczące kościołów i związków wyznaniowych oraz osób duchownych (m.in. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., Traktaty Rzymskie z 1957 r., Traktat z Maastricht z 1992 r. i Deklaracja (Kościelna) Nr 11 do Traktatu Amsterdamskiego “O statusie kościołów i związków światopoglądowych”, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r., Traktat Lizboński z 2007 r.);

IV. Stosunki Państwo-Kościół w ustawodawstwie krajów członkowskich Unii w znaczeniu materialnym i formalnym;

V. Kościoły i związki wyznaniowe na tle regulacji swobód Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej w zakresie swobody przepływu osób, swobody przepływu usług, swobody przepływu towarów i swobody przepływu kapitału;

VI. Instytucjonalizacja stosunków między Unią Europejską a Kościołami i związkami wyznaniowymi:

- finansowanie i opodatkowanie Kościołów i związków wyznaniowych w krajach Unii Europejskiej,

- ochrona prawna swobody wyznania w krajach Unii Europejskiej,

- małżeństwa wyznaniowe w wybranych krajach Unii Europejskiej,

- nauczanie religii w szkołach publicznych w krajach Unii Europejskiej.

 

Pełny opis przedmiotu został zamieszczony w systemie USOS.

Wykład kończy się egzaminem testowym, jednokrotnego wyboru, składającym się z 30 pytań.

 

Terminy egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018:

Egzamin przedterminowy:

Prawo stacjonarne: 12 czerwca 2018 r., godz. 9.45, ul. Olszewskiego 2, sala 218

Prawo niestacjonarne: 8 czerwca 2018 r., godz. 8.15, ul. Olszewskiego 2, sala 219

 

Egzaminy w sesji:

Prawo stacjonarne i Prawo niestacjonarne:

19 czerwca 2018 r., godz. 8.00, ul. Gołębia 9, sala 123 (dawniej nr 13)

26 czerwca 2018 r., godz. 8.00, ul. Gołębia 9, sala 123 (dawniej nr 13)

 

Egzaminy w sesji poprawkowej:

Prawo stacjonarne i Prawo niestacjonarne:

4 września 2018 r., godz. 8.00, ul. Gołębia 9, sala 123 (dawniej nr 13)

11 września 2018 r., godz. 8.00, ul. Gołębia 9, sala 123 (dawniej nr 13)