Wacław Uruszczak is Professor of Law and former holder of two chairs at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, Chair of History of Polish Law (1 October 1997 – 30 September 2017) and the Chair (now Department ) of Church Law and Law on Religious Denominations (September 1992 – 30 September 2017). He graduated from the Faculty of Law and  Administration of the Jagiellonian University in 1969; after which he took the State Judicial Examination to qualify as a judge. In 1975 he was awarded his doctor’s degree in the history of law for a thesis which was the last one written under the supervision of Professor Adam Vetulani. In 1981 he obtained his habilitation degree for his dissertation on the history of Polish law, and in 1990 he was nominated Professor of Law. In 1985-1986 he was the Acting Head of the Institute of History and Law of the Jagiellonian University, and in 1988-1991 the Deputy Head of the Institute. In 1990-1994 he was the Deputy Dean of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University.  At the early stages of his career he won research scholarships from the Max Planck Institute in Frankfurt am Main and the University of Antwerp; as Visiting Professor he lectured at the Universities of Montpellier I, Limoges, Bordeaux I and Poitiers. He maintained scholarly co-operation with the Universities of Liège, Leyden, Louvain, Perugia, and the University of California, Berkeley. He is a member of a number of Polish and foreign academic associations, including the Polish Historical Society and the Commission of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences, and a corresponding member of  the Académie des Sciences et Lettres in Montpellier, Société d'Histoire de Droit in Paris, La Société d'Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays in Montpellier, Société Jean Bodin pour l'histoire comparative du droit et des institutions in Brussels, Comission Internationale pour l'Histoire des Assamblées d'Etats et des Institutions Parlamentaires et Representatives in Paris. He is a member of the Editorial Board of Czasopismo Prawno-Historyczne (Legal-Historical Papers). He specializes in the history of Polish law, Poland’s constitutional history, European legal culture. He has supervised and reviewed a great number of M.A., LL.D., and LL.D. habilitation theses. He is the recipient of numerous awards and prizes, including the Team Award of the Minister of Higher Education and Technology in 1977; the Third Degree Award of the Minister of Higher Education and Technology in 1979;  in 1977; the Award of the Minister of Higher Education and Technology in 1981; the Joachim Lelewel Award of the Section I of the Polish Academy of Sciences in 1981; the Individual Award of the Minister of Higher Education (1 October 1992) and two awards of the Minister of Higher Education in 2001 (an individual one and a joint one, together with Stanisław Grodziski and Irena Dwornicka). He is the author of a number of books and articles, including such authoritative monographs as Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku [An Attempt to Codify Polish Law in the First Half of 16th Century] (1979), Sejm Walny Koronny w latach 1505-1540 [The General Sejm of the Kingdom of Poland in 1505-1540] (1981), Korektura Praw z 1532 r. Studium historyczno-prawne [The Correctura Iurium of 1532: A Study in Legal History] (Vol. I 1990, Vol. II 1991). He is the co-editor of Volumina Constitutionum.

Prof. dr hab. Wacław Uruszczak - profesor nauk prawnych, były kierownik dwóch jednostek organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytu Jagiellońskiego, tj. Katedry Historii Prawa Polskiego (1.X.1997-30.IX.2017) i Katedry (obecnie Zakładu) Prawa Kościelnego i Wyznaniowego (IX.1992-30.IX.2017). Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1969. Po aplikacji złożył egzamin sędziowski. W 1975 r. uzyskał stopień doktorski z zakresu historii prawa polskiego na podstawie doktoratu opracowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Vetulaniego, jako ostatni z Jego uczniów. Habilitacja z zakresu historii prawa polskiego w 1981 r. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych uzyskał w 1990 r. W latach 1985-1986 pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Historczno-Prawnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1988-1991 był zastępcą Dyrektora tego Instytutu. W latach 1990-1994 pełnił funkcję Prodziekana ds. ogólnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Staże naukowe odbywał w Instytucie Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem i w Uniwersytecie w Antwerpii. Profesor wizytujący uniwersytetów w Montpellier I, Limoges, Bordeaux I, Poitiers. Kontakty naukowe z uniwersytetami w Liege, Leyden, Lovain, Perugii, Berkeley. Członek wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych m. in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Komisji Nauk Prawnych PAN, członek korespondent Academie des Sciences et Lettres w Montpellier, Société d'Histoire de Droit w Paryżu, Société d'Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit w Montpellier, Société Jean Bodin pour l'histoire comparative du droit et des institutions, Comission Internationale pour l'Histoire des Assamblées d'Etats et des Institutions Parlamentaires et Representatives. Członek komitetu redakcyjnego Czasopisma Prawno-Historycznego. Specjalizacja w zakresie historii prawa polskiego, historii ustroju Polski, europejskiej kultury prawnej. Promotor, opiekun naukowy i recenzent wielu prac magisterskich, przewodów doktorskich i habilitacyjnych. Laureat licznych wyróżnień naukowych i nagród: zespołowej nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1977); nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, III stopnia (1979); nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1981); Nagrody im. Joachima Lelewela i Wydziału PAN (1981); indywidualnej nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1 X 1992 r.) i nagrody Ministra Edukacji Narodowej (1 X 2001 r., zespołowa wraz z S. Grodziskim i I. Dwornicką). Autor wielu prac naukowych m. in. monografii: Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku (1979), Sejm Walny Koronny w latach 1505-1540 (1981), Korektura Praw z 1532 r. Studium historyczno-prawne (t. I 1990, t. II 1991). Współwydawca Volumina Constitutionum.

E-mail: waclaw.uruszczak@uj.edu.pl

 

Spis prac naukowych i popularnonaukowych Profesora dra hab. Wacława Uruszczaka

(zestawił dr hab. Zdzisław Zarzycki, stan na dzień 01 października 2017 r.)

 

1968

1)    O genezie i dacie statutu krakowskiego Władysława Jagiełły, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XX, 1968, z. 2, s. 59‑65.

 

1969

2)    Najdawniejszy zbiór systematyczny prawa polskiego z końca XV w., „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXI, 1969, z. 1, s. 159‑173, wspólnie z Stefanem K. Rzoncą.

1970

3)    W sprawie najnowszych wydawnictw pism Pawła Włodkowica, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXII, 1970, z. 2, s. 225‑233 [228-233], wspólnie z Richardem Kubiakiem.

4)    Obrona pracy doktorskiej mgr. A. Gerhardta [nt. Projekt konstytucji galicyjskiej z roku 1790 (Charta Leopoldina)], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXII, 1970, z. 2, s. 289.

1972

5)    Dzieło dekretysty Omnibona w rękopisie Biblioteki Miejskiej w Cambrai, „Analecta Cracoviensia", t. 4, 1972, s. 239‑266, wspólnie z Adamem Vetulanim.

6)    Komputer na usługach współczesnej dekretystyki, „Prawo Kanoniczne", t. XV, 1972, nr  1‑2, s. 304‑309.

1973

7)    Krakowski komentarz reguł prawa z początku XVI wieku [Lectura super titulo de regulis iuris Libro Sexto], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXV, 1973, 2, s. 69‑88; résumé.

1974

8)    Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura praw z 1532 r., Kraków 1974, ss. 308 (praca doktorska w maszynopisie w zbiorach Katedry Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Bibliotece Jagiellońskiej, sygn. Dokt. 13/75).

9)    Violenta expulsio". Z badań nad procesem posesoryjnym w prawie polskim I poł. XVI wieku, [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", nr CCCLIX, „Prace Prawnicze" z. 63, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1974, s. 227‑246; summary.

10) Próba kodyfikacji prawa polskiego w okresie Odrodzenia. Dzieje kodyfikacji prawaMateriały na konferencję historyków prawa w Karpaczu, maj 1974, b.m. wyd., s. 72‑92.

1975

11) Król i sejm w świetle Korektury praw z 1532 r. (Z badań nad przyczynami jej upadku), [w:] „Krakowskie Studia Prawnicze", t. VIII, 1975, s. 123‑141; summary.

12) Les répercussions de la mort de Thomas Becket en Pologne (XIIe ‑ XIIIe siècles), [Echa śmierci Tomasza Becketa w Polsce XII‑XIII w.], [w:] Thomas Becket et la France. Actes du colloque international de Sédières 19-24 août 1973 publiés par Raymonde Foreville, Beauchesne, Paris 1975, s. 115‑125.

13) Z przeszłości Karpat. Proces zbójnika, „Karpaty", z. 3, 1975, s. 21‑23.

14) Obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Partyki [nt. Samorząd terytorialny w Polsce w latach 1918-1926], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXVII, 1975, z. 2, s. 342.

1976

15) Un jurista español olvidado: García Quadros de Sevilla. Sobre la historia de la ciencia juridica en Polonia en la epoca del rinacimento [Zapomniany prawnik hiszpański ‑ Garcia Quadros z Sewilli. Z badań nad historią nauki prawa w Polsce w czasach odrodzenia], [w:] „Annuario de Historia del Derecho Español", t. XLVI, Madrid 1976, s. 469‑502.

16) L' oeuvre d'Omnebene dans le MS 602 de la Bibliothèque municipale de Cambrai [Dzieło Omnebene w rkpsie 602 w Bibliotece Miejskiej w Cambrai], [w:] Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law, Toronto 21‑25 August 1972, [Hrsg.] Stephan Kuttner, (Monumenta iuris canonici. Series C. Subsidia, nr 5), Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1976, s. 11‑26, wspólnie z Adamem Vetulanim.

17) Uwagi o polskiej rodzinie szlacheckiej w późnym średniowieczu, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXVIII, 1976, z. 2, s. 249‑261 /artykuł recenzyjny w zw. z pracą Marii Koczerskiej, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, ss. 197].

18) Uroczystość odnowienia po pięćdziesięciu latach dyplomu doktorskiego prof. dra hab. Adama Vetulaniego [Kraków, 26 IV 1976], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXVIII, 1976, z. 2, s. 323.

1977

19) Zapomniany prawnik hiszpański Garsias Quadros z Sewilli, [w:] „Odrodzenie i Reformacja w Polsce", t. XXII, 1977, s. 57‑74.

20) In memoriam: Adam Vetulani (1901-1976), „Revue historique de droit français et étranger" 1977, t. LV (nr 2), s. 325‑327.

21) Rec.: [André Gouron i Odile Terrin, Bibliographie des coutumes de France. Editions antérieurs á la Révolution. Travaux d` Histoire Ethico-Politique, XXIII, Genève, Libraire Droz, 1975, ss. 297], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXIX, 1977, z. 2, s. 249.

1978

22) Rec.: [Brigitte Basdevant‑Gaudemet, Aux origines de l'état moderne. Charles Loyseau 1564‑1627. Théoricien de la puissance publique. Paris, Economia. Études Juridiques, série: Histoire du Droit, 1977, ss. IX + 306], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXX, 1978, z. 1, s. 242-243.

23) Rec.: [Réné‑Marie Rampelberg, Aux origines du ministère de l`intérieur. Le Ministre de la Maison du Roi 1783 – 1788. Baron de Breteuil. ParisEconomia. Collection: Études Juridiques, série: Histoire du Droit, 1975, ss. IX + 341], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXX, 1978, z. 1, s. 243.

1979

24) Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura praw z 1532 r., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979, ss. 287, nlb. 1[1].

25) Albéric et l'enseignement du droit romain à Reims au XIIe siècle [Alberyk i nauczanie prawa rzymskiego w Reims w XII w.], [w:] Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier, colloque tenu du 12 au 14 décembre 1977, editore Antonino Giuffrè,  Milano 1979, s. 37-68.

26) Rec.: [Księga sądowa państwa żywieckiego. 1681‑1773, oprac. i wyd. Marian Karaś i Ludwik Łysiak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 490, Prace Językoznawcze, z. 57, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1978, ss. 224] (Warszawa ‑ Kraków 1979)], [w:] „Wierchy" nr 48 (86), Warszawa-Kraków 1979 [wyd. 1981], s. 288‑289.

1980

27) 'Collectio Authenticarum' dans le manuscrit 89 de la Bibliothéque du Châpitre cathédral de Cracovie ['Zbiór autentyków' w rękopisie 89 w Bibliotece Kapitulnej w Krakowie], „Revue de droit canonique", t. XXX, 1980, s. 364‑381, wspólnie z Adamem Vetulanim.

28) Z dziejów polskiej myśli kodyfikacyjnej XVI wieku. Technika kodyfikacyjna w Korekturze prawa  z 1532 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 543, Prace Prawnicze, z. 86, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1980, s. 169‑201; Zusammenfassung.

29) Kultura polityczna i prawna w sejmie polskim doby odrodzenia, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXII, 1980, z. 2, s. 47‑62; résumé.

30) 34 hasła z historii prawa polskiego, [w:] Mała Encyklopedia Prawa, red. Zygmunt Rybicki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, ss. 941. Wyliczenie haseł: Asesorowie (s. 33), Cenzury kościelne (s. 66), Cyrkuł (s. 76), Czopowe, exactio ducillorum ( s. 80), Czuda (s. 80), Degradacja (s. 90), Detronizacja (s. 96), Emfiteutyczna reforma starostw i królewszczyzn (s. 133), Generał gubernator (s. 155), Gmina (s. 160-161), Gromada (s. 167-168), Gubernator (s. 170), Gubernia (s. 170), Gubernium (s. 170), Inkorporacja (s. 185-186), Interdykt (s. 192), Izba skarbowa (s. 201), Kodyfikacja prawa w dawnej Polsce (s. 241-242), Kolegialność władz (s. 243), Komisarze (s. 247), Komitet Urządzający do Spraw Królestwa Polskiego (s. 253), Korektura pruska (s. 271-272), Likwidacyjne tabele (s. 295), Limita, limitacja, odroczenie obrad w dawnym prawie polskim (s. 295), Minister (s. 326-327), Panis bene merentium, chleb zasłużonych (s. 446-447), Policja (s. 484), Pospolite ruszenie, motio generalis, expeditio bellica (s. 497), Protestacja (s. 559), Sąd dworski prawa polskiego, czuda, czwd, zude (s. 663), Serwituty, służebności (s. 677), Szarwark (s. 735), Trybunał Zamojski (s. 767), Wyprawa powszechna, expeditio generalis (s. 858).

31) Rec.: [Giuliana Sapori, Antichi testi giuridichi (secoli XV – XVIII), dell'Istituto di Storia del driritto italiano, introduzione di Giulio Vismara, Universitá degli Studi di Milano. Facoltá di giurisprudenza. Pubblicazioni dell`Istituto di Storia del diritto italiano, Milano – Dott. A. Giuffré editore – 1977, t. I, ss. XXX + 1- 672 ; t. II, ss. 673-1027], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXII, 1980, z. 2, s. 231‑232.

1981

32) Sejm Walny Koronny w latach 1506 – 1540 [Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Historii Państwa i Prawa. Studia nad Historią Państwa i Prawa. Seria 2, t. 16], Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981, ss. 271, nlb. 2[2].

33) Essais de codification de droit polonais dans la première moitié du XVIe siécle [Próby kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI w.], „Revue historique de droit français et étranger" 1981, t. LIX (nr 3), s. 419‑430.

34) La protéction possessoire dans le droit polonais au Moyen Age et au début des Temps Modernes [Ochrona posiadania w prawie polskim w średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej], [w:] Vorträge zur Geschichte des Privatrechts in Europa. Symposion in Krakau, 9.-12. Oktober 1979. (= Ius Commune, Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main, Sonderhefte. Texte und Monographien, 15), Frankfurt am Main, Klostermann 1981, s. 32‑43.

35) Statuty Kazimierza Wielkiego, [w:] Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski, t. II: „O-Ż", red. Antoni Mączka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981, s. 339.

36) Rec.: [Tadeusz Wyrwa, La pensée politique polonaise à l'époque de l'humanisme et de la renaissance. Un apport á la connaissance de l`Europe moderne), Paris 1978, ss. 684], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXIII, 1981, z. 2, s. 188-189.

37) Rec.: [Stephan Kuttner, The history of ideas and doctrines of canon law in the Middle Ages. London – Variorum Reprints 1980, ss. nlb. 356 + lb. 18], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXIII, 1981, z. 2, s. 186.

38) Rec.: [Stephan Kuttner, Medieval councils, decretals and collections of canon law. Selected essays. London – Variorum Reprints 1980, ss. nlb. 342 + lb. 23], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXIII, 1981, z. 2, s. 186-187.

39) Rec.: [Diritto commune e diritti locali nella storia dell'Europa. Atti del convegno di Varenna (12 ‑ 15 giugno 1979), Milano 1980, ss. 582], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXIII, 1981, z. 2, s. 187‑188.

1982

40) Z badań nad systematyką średniowiecznych pomników prawa polskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 625, Prace prawnicze, z. 97, Studia z historii praw obcych w Polsce, t. I, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1982, s. 9‑36; résumé.

41) Nieznany rękopis prawniczy z końca XV wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXIV, 1982, z. 1, s. 89‑99 (aneks).

1983

42) The Torture in practice of the Wiśnicz criminal court in the seventeenth century [Tortury w praktyce sądu kryminalnego w Wiśniczu w XVII w.], [w:] Humanitarian Traditions of the Polish Criminal Procedure, pod red. Stanisława Waltosia, Kraków 1983, s. 23‑28[3].

43) La procédure des débats à la Diéte Générale du Royaume de Pologne dans la première moitié du XVIe siècle [Procedura obrad w Sejmie Walnym Koronnym w pierwszej połowie XVI wieku], [w:] Annali della Facoltà di Scienze Politiche de l`Université de Pérouse. 19, Materiali di Storia 7 (a.a. 1982‑1983). Studies presented to the international commission for the history of representative and parliamentary institutions, t. 67: Assemblee di stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX): Atti del convegno internazionale tenuto a Perugia dal 16 al 18 settembre 1982, avec une présentation de Salvo Mastellone, Maggioli Editore, Rimini 1983, s. 43‑55.

44) Le manuscrit H.315 de la Bibliothéque Interuniversitaire de Montpellier ‑ Séction Médecine [Rękopis H.315 Biblioteki Międzyuniwersyteckiej w Montpellier ‑ sekcja medycyny), [w:] „Bulletin de la Société des amis de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier", nr 6, Montpellier 1983, s. 5‑12.

1984

45) Sejm w latach 1506 ‑ 1540, [w:] Historia sejmu polskiego, t. I, pod red. Jerzego Michalskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 63‑113.

46) Les tentative de Christine, reine de Suéde d'être élues le roi de Pologne en 1668 ‑ 1669 [Zabiegi królowej szwedzkiej Krystyny o wybór na króla Polski w latach 1668‑1669], [w:] Bulletin de la Société des amis de la Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier, nr 7, 1984, s. 33‑48.

47) Kórnicki rękopis układu prawa polskiego Jana Sierakowskiego z XVI wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXVI, 1984, z. 2, s. 171‑177.

1985

48) Les juges délégués du Pape et la procédure romano‑canonique à Reims dans la seconde moitié du XIIe siècle [Papiescy sędziowie delegowani a procedura rzymsko‑kanoniczna w Reims w drugiej połowie XII wieku], „Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis", t. LIII, 1985, nr 1-2, s. 27‑41.

49) Une polémique juridique entre deux savants français au XIIe siécle (Contribution aux recherches sur le concept du mariage‑contrat) [Polemika dwóch uczonych francuskich z XII w. Przyczynek do badań nad pojęciem kontraktu małżeńskiego], „Récueil de mémoires et des travaux publié par la Société d`Histoire du Droit et des Institutions des anciens Pays de Droit écrit", vol. XIII, 1985, s. 31‑56.

50) Znaczenie „Roczników czyli Kronik" Jana Długosza dla badań historyczno prawnych [Die Bedeutung der „Annales seu Cronicae" von Jan Długosz für geschichtlich-rechtswissen-schaftliche Forschungen], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 702, Prace historyczne, z. 76: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2: Referaty i komunikaty wygłoszone na międzynarodowej sesji w Krakowie w dniach 23 i 24 października 1980 r., Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Tomu Stanisław Gawęda, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1985, s. 127‑134; Zusammenfassung (s. 134).

51) Słowniczek ważniejszych staropolskich terminów prawniczych, [w:] Cochanoviana, pod red. Janusza Pelca, t. I: Źródła urzędowe do biografii Jana Kochanowskiego, wydali  i opracowali Maria Garbaczowa i Wacław Urban, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław ‑ Warszawa ‑ Kraków – Gdańsk – Łódź 1985, ss. 351-352.

52) In memoriam. Bogusław Leśnodorski (1914-1985), „Révue historique de droit français et étranger", vol. 63, 1985 (nr 3), s. 627‑628.

53) Les cours de droit: Histoire du droit privé, volume 1 [Wykłady z prawa: Historia prawa prywatnego, t. 1], wyd.: Université de Montpellier, Faculté de Droit et des Sciences Economiques, Corporation des Etudiants en Droit & Sciences Economiques, responsable Max Benalal, Montpellier 1985, ss. 1-50.

54) Artykuł popularny: Z historii naszego sejmowania - Wielkie prawa staropolskiego parlamentaryzmu... Wyprzedzały epokę? Z doc. dr. hab. Wacławem Uruszczakiem rozmawia Jerzy Piekarczyk, „Przekrój", 29 września 1985, nr 2103, s. 4-5.

 

1986

55) Les instruments des actions politiques en Pologne des derniers Jagellons (1506 ‑ 1572) [środki działań politycznych w Polsce za panowania ostatnich Jagiellonów], [w:] Gli aspetti sociali delle istituzioni rapresentative nell'età medievale, moderna e contemporanea. 50th Anniversary of the Internationali Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, Firenze 1986, s. 34‑35.

56) System władzy w Polsce ostatnich Jagiellonów (1506‑1572), „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXVIII, 1986, z. 2, s. 41‑62; résumé.

57) Rec.: [Stanisław Płaza, Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego i kaliskiego. Ustrój i funkcjonowanie (1572 ‑ 1632) (Kraków-Warszawa  1984 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 720. Prace Prawnicze, z. 110), ss. 162], [w:] „Révue Historique de Droit Français et Etranger", vol. 64, 1986, s. 256-258.

58) Rec.: [Jean‑Marie Cauchies, La législation princière pour le comté de Hainaut, Ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg (1427‑1506). Contribution à l`étude des rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas à l`aube des Temps Modernes ("Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 24), Bruxelles 1982, ss. 672)], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXVIII, 1986, z. 1, s. 225-227.

1987

59) „Czasopismo Prawno-Historyczne" w latach 1976-1986. (Opinie i postulaty), „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXIX, 1987, z. 1, s. 253‑266; tab., wspólnie z Hubertem Izdebskim.

60) L'héritage idéologique de la République Romaine dans la culture politique de la Pologne à l'époque de la Renaissance [Dziedzictwo ideologiczne Republiki Rzymskiej w kulturze politycznej Polski w czasach renesansu], [w:] Da Roma alla Terza Roma. VII Seminario Internazionale di Studi Storici. Campidoglio, 21‑23 aprile 1987. Continuita' del diritto romano nella storia dell'Europa Orientale dalla fondazione di Constantinopoli al XIX secolo. Relazioni e communicazioni 1, Roma 1987, s. 239‑257.

61) The Implementation of Domestic Policy in Poland under the last two Jagellonian Kings (1506 ‑ 1572) [Realizacja polityki wewnętrznej za panowania dwóch ostatnich Jagiellonów]. (Presented at the 36th conference of ICHRPI in Florence (1986)), [w:] Parliaments, Estates and Representation, vol. 7, Edited by John Rogister, University of Durham 1987, z. 2, s. 133-144.

62) W sprawie dziejów polskiej myśli administracyjnej w XVIII w. (Uwagi w związku z pracą Jerzego Malca), „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XXXIX, 1987, z. 2, s. 187-198.

1988

63) L'évolution de l'Etat et de la législation en Hongrie et en Pologne à l'époque médiévale [Rozwój państwa i ustawodawstwa na Węgrzech i w Polsce w czasach średniowiecza], [w:] Renaissance du pouvoir législatif et génése de l'Etat, sous la direction d'André Gouron et Albert Rigaudiére, Socapress, Montpellier 1988 (= Publications de la Société d'Histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit), s. 247‑260.

64) Europejskie kodeksy prawa doby renesansu, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XL, 1988, z. 1, s. 59-90; résumé.

65) Nieznany zbiór wyroków sądów królewskich (Decreta regia) z lat 1517 ‑ 1550, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XL, 1988, z. 2, s. 183-199 + aneks: [Decreta regia]; résumé, /wspólnie z Ireną Dwornicką/.

66) Stanisław Kutrzeba. Człowiek i dzieło (1876-1946), [w:] Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, t. 30/1-2, 1986, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988, s. 104-105.

67) Rec.: [Juliusz Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Seria Historia nr 141, ss. 443]; „Państwo i Prawo", R. XLIII, lipiec 1988, z. 7(509), s. 126-127.

68) Rec.: [Ewa Borkowska‑Bagieńska, Zbiór praw sądowych Andrzeja Zamoyskiego (Le code des lois judiciaires d`Andrzej Zamoyski), Poznań 1986 (= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Prawo, nr 124), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 347 p., résumé], [w:] „Revue historique de droit français et étranger" 1988, R. 66 (nr 4), s. 639-643.

1989

69) Regulae Iuris" w kulturze prawnej dawnej Polski, „Krakowskie Studia Prawnicze", R. XXII, 1989, Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Łódź, s. 79‑108 (résumé, s. 107-108).

70) Duplika na replikę Jerzego Malca, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XLI, 1989, z. 1, s. 217-218.

71) Polen (hasło), [w:] Ergänzbares Lexikon des Rechts, wyd. Luchterhand (1/980), LdR 38, Februar 1989. Herausgegeben von Gerhard Lüke und Hanns Prütting, s. 1-4.

72) Międzynarodowe seminarium teoretyków i historyków procesu sądowego (Perugia, 30 III ‑ 2 IV 1989), „Państwo i Prawo" R. XLIV, 1989, z. 11, s. 145‑146.

1990

73) Korektura praw z 1532 r. Studium historycznoprawne, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa-Kraków 1990 ( = Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 966, Prace prawnicze, z. 135), ss. 277 (aneks: Źródła Korektury Praw z 1532 roku, s. 243-269); résumé[4].

74) Adam Vetulani, Sur Gratien et les Décrétales. Recueil d'études édité par Wacław Uruszczak, Préface d'André Gouron (« Variorum »), Aldershot (Hampshire)1990, ss. IX + 324, addenda et corrigenda, index.

75)  The Significance of the English "Glorious Revolution" of 1688 for Poles and Poland in the 17th and 18th Centuries, [Znaczenie angielskiej 'Chwalebnej Rewolucji' z 1688 r.  dla Polski i Polaków w XVII i XVIII w.], [w:] Parliaments, Estates and Representation, vol. 10, nr 2, Edited by John Rogister, University of Durham 1990, s. 165-176.

76) Les codes de droit en Europe à l'époque de la Renaissance, [w:] „Acta Poloniae Historica" 62, 1990, s. 91-133(traduit par Lucjan Grobelak).

77) Artykuły mielnickie z roku 1501, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XLII, 1990 [ukazał się w 1991], z. 1/2, s. 51-80; wspólnie z Ludwikiem Sobolewskim.

1991

78) Korektura Praw z 1532 r. Studium historycznoprawne, t. II: Prawo karne, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 1991 (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 1003, Prace Prawnicze, z. 137), ss. 129 (aneks, s. 116, tabele II i III); résumé.

79) Adam Vetulani, Institutions de l'Eglise et canonistes au Moyen Age. De  Strasbourg á Cracovie. Recueil d'études édité par Wacław Uruszczak. Préface Wacław Uruszczak, "Variorum", Aldershot (Hampshire) 1991, ss. VIII+328, addenda et corrigenda, index.

80) Maitre A. et Gauthier de Mortagne, deux lettrés français au XIIe siècle, [w:] Recuile de Mémoires et Trawaux, publié par La Société d'Histoire du Droit et des Institutions des Anciens Pays de Droit Écrit, Fascicule XV, Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Montpellier, Université de Montpellier 1991, s. 121-131.

81) Rec.: [Ludwik Łysiak, Ius supremum Maydeburgense castri Cracoviensis 1356-1794. Organisation, Tätigkeit und Stellung des Krakauer Oberhofs in der Rechtsprechung Altpolens. Francfort-sur-le-Main, Vittorio Klostermann, 1990, VIII + 185 p. (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 49), [w:] „Revue historique de droit français et étranger" 1991, t. LXIX (nr 3), s. 381-382.

1992

82) La coutume dans la pensée juridique polonaise en XVIe et en XVIIe siècles, [w:] Recueil de la Société Jean Bodin. Pour l`histoire comparative des institutions, t. 53: La coutume, cz. 3: Europe orientale, Asie et islam, De Boeck Université, Bruxelles 1992, s. 145-157.

83) Le principe 'Lex est rex' dans la théorie et dans la pratique en Pologne au XVIe siècle, [w:] Aequitas - Aequalitas - Auctoritas. Raison théorique et légitimation de l'autorité dans le XVIe siècle européen, red. Daniéle Letocha, Paris 1992, s. 119-126.

84) Les tentatives de la Reine Christine de Suède pour se faire elire la Reine de Pologne, à la lumière de sa correspondance conservèe à la Bibliothèque Interuniversitarie de Montpellier, [w:] De la Res Pública a los Estados Modernos. Journés Internationales d'Histoire du Droit. Donostia-San Sebastián, 31 de mayo -3 junio de 1990, Edicion al cuidado de Virginia Tamayo Salaberría, Bilbao 1992: Servicio Editorial Universidad del Pais Vasco, s. 199-212.

85) Discussion générale, [w:] Recueil de la Société Jean Bodin. Pour l`histoire comparative des institutions, t. 53: La coutume, cz. 3: Europe orientale, Asie et islam, De Boeck Université, Bruxelles 1992, s. 225-226 /w związku z głosem profesora M. Georgescu/.

86) Artykuł popularny: Grzech cudzołóstwa praktykował, „Detektyw Nowy", 9 marca 1992, nr 10, s. 15, pod pseudonimem „Archiwariusz".

87) Artykuł popularny: Stendhal (Henri Beyle) Pamiętnik o Napoleonie, przekład Wacław Uruszczak, „Przekrój", 22 marca 1992, nr 12 (2439), s. 16-17.

88) Artykuł popularny: Ostatnie remedium [Z kim miała spraw?], „Detektyw", dodatek specjalny, czerwiec 1992, Nr 54, s. 20-23, pod pseudonimem Jan Siedlecki.

89) Artykuł popularny: Żeby sie takowy grzech nie mnożył na świecie, „Kobra", 19 lipca 1992, nr 28(78), s. 19-20, pod pseudonimem Jan Kulski.

90) Artykuł popularny: Konsument wymaga ochrony, „Rzeczpospolita", wtorek, 28 lipca 1992, nr 176 (3214), s. IX. Ekonomia i prawo.

91) Artykuł popularny: Zanim dotarł do Ameryki, „Przekrój", 9 sierpnia 1992, nr 32 (2459), s. 12-15.

92) Artykuł popularny: Ja o gardło im nie stoję [Gwałt po staropolsku], „Detektyw", październik 1992, nr 10 (56), s. 16-18, pod pseudonimem Jan F. Siedlecki.

93) Artykuł popularny: Czarownica Dudzicha, „Detektyw", grudzień 1992, nr 12 (58), s. 42-45, pod pseudonimem Jan Feliks Siedlecki.

1993

94) Umowa ubezpieczenia, [w:] Prawo umów obrocie gospodarczym, pod red. Stanisława Włodyki, Wydawnictwa Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych, Kraków 1993, s. 271-301.

95) Zasada lex est rex" w Polsce XVI wieku, [w:] Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. 48, 1993, z. 2-3, s. 149-157 [= Studia historyczno-prawne. Prace ofiarowane Kazimierzowi Orzechowskiemu w 70 rocznicę urodzin, pod red. Krystyna Matwijowskiego i Stefanii Ochmann-Staniszewskiej, Wrocław 1993, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, s. 105-340].

96) Formy dawnego państwa polskiego. Uwagi dyskusyjne, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XLV, 1993 [wydany w 1994], z. 1-2, s. 407-416; résumé.

97) Datacja obrad Sejmu Walnego Koronnego w 1493 roku, „Przegląd Sejmowy", nr 1, 1993, s. 80-81.

98) Wczoraj i dziś wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa i Administracji. Informator, Staromiejska Oficyna Wydawnicza, Kraków 1993, s. 9-10.

99) Artykuł popularny: Zbóje najemni, „Kobra", 7 lutego 1993, rok IV nr 5 (107), s. 19-20, pod pseudonimem Jan Kulski.

100)                          Artykuł popularny: Muzykant Małgorzatki, „Detektyw", marzec 1993, nr 3 (61), s. 42-44, pod pseudonimem Jan F. Siedlecki.

101)                  Artykuł popularny: Czarownica, „Kobra", 4 kwietnia 1993, rok IV nr 13 (115), s. 16, pod pseudonimem Jan Kulski.

102)                  Artykuł popularny: Impotencja względna, „Kobra", 11 kwietnia 1993, rok IV nr 14 (116), s. 29, pod pseudonimem Jan Kulski.

103)                  Artykuł popularny: Trucicielka, „Kobra", 18 kwietnia 1993, rok IV nr 15 (117), s. 17-18, pod pseudonimem Jan Kulski.

104)                  Artykuł popularny: „Zwłoki obdzierał, Szwedów nawodził", „Kobra", 25 kwietnia 1993, rok IV nr 16 (118), s. 22, pod pseudonimem Jan Kulski.

105)                  Artykuł popularny: Poszli na zdobycz, „Kobra", 9 maja 1993, rok IV nr 18 (120), s. 22, pod pseudonimem Jan Kulski.

106)                  Artykuł popularny: Czarodziejskie lusterko, „Kobra", 6 czerwca 1993, rok IV nr 22 (124), s. 21-22, pod pseudonimem Jan Kulski.

107)                  Artykuł popularny: Udawany poród [= Staropolska Temida], „Detektyw", lipiec 1993, nr 7 (66), s. 44-45, pod pseudonimem Jan F. Siedlecki.

108)                  Artykuł popularny: Morderstwo w zajeździe pocztowym, „Kobra", 4 lipca 1993, rok IV nr 26 (128), s. 21-22, pod pseudonimem Jan Kulski.

109)                  Artykuł popularny: Droga na gilotynę, „Kobra", 26 września 1993, rok IV, nr 38 (140), s. 21-22, pod pseudonimem Jan Kulski.

110)                  Artykuł popularny: Obrońca cnoty, „Kobra", 29 listopada 1993, rok V, nr 47 (149), s. 21, pod pseudonimem Jan Kulski.

111)                  Artykuł popularny: Zwłoki w gumnie, „Kobra", 5 grudnia 1993, rok V nr 48 (150), s. 22, pod pseudonimem Jan Kulski.

1994

112)                  Le droit de la procédure en Pologne du XIVe au XVIe siècle, [w:] L'Educazione Giuridica, a cura di Alessandro Giuliani e Nicola Picardi, vol. VI Modelli storici della procedura continentale, Universita degli Studi di Perugia - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Perugia 1994, s. 293-317.

113)                  Konkordat nadziei. Refleksje o znaczeniu Konkordatu z 1993 r. dla Państwa Polskiego, [w:] Rola i znaczenie Konkordatu z 1993 r. Praca zbiorowa pod red. ks. Jana Dyducha, Oficyna Wydawnicza PAT w Krakowie, Kraków 1994, s. 53-67.

114)                  La typologie des régimes politiques de l'Etat de Pologne dans l'historiographie polonaise aux XIXe et XXe siècles, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 1145, Prace historyczne, z. 110, Kraków 1994, s. 125-138.

115)                  Proces czarownicy w Nowym Sączu w 1670 r. Z badań nad miejskim procesem karnym czasów nowożytnych, [w:] Historia prawa - Historia kultury. Liber Memorialis Vitoldo Maisel dedicatus. Pod redakcją Ewy Borkowskiej-Bagieńskiej i Henryka Olszewskiego, Poznań 1994 (= Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, t. I), s. 193-204.

116)                  Między partykularyzmem a unifikacją. Prawo polskie ziemskie w XV-XVI wieku, [w:] Partykularyzm a unifikacja prawa w Polsce (XV-XX w.), red. Tadeusz Maciejewski, Polskie Towarzystwo Historyczne - Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994, s. 9-29.

117)                  Drezner Tomasz, [w:] JuristenEin biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 179.

118)                  Goslicki Laurentius, [w:] JuristenEin biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 246-247.

119)                  Groicki Bartłomiej, [w:] Juristen. Ein biographisches LexiconVon der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 256.

120)                  Hube Romuald, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 297.

121)                  Jaworski Władysław Leopold, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 321-322.

122)                  Kasparek Franciszek Ksawery, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 340-341.

123)                  Hugo Kołłątaj, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 354-355.

124)                  Konarski Stanisław, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 356.

125)                  Krzymuski Edmund, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 362.

126)    Łaski Jan, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 370.

127)    Lengnich Gottfryd, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 376.

128)    Lipski Andrzej, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 381.

129)    Makarewicz Juliusz, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 401.

130)    Modrevius, Andreas Fricius (Modrzewski), [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 431-432.

131)    Orzechowski Stanisław, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 468.

132)    Ostroróg Jan, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 468-469.

133)    Ostrowski Tadeusz, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 469-470.

134)    Przyłuski Jakub, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 502-503.

135)    Włodkowic Paweł, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 656.

136)    Zalaszowski Mikołaj, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, C.H. Beck, München 1994, s. 667.

137)    Rec.: [Danuta Janicka, Prawo karne w trzech rewizjach prawa chełmińskiego z XVI wieku [Le droit pénal dans les trois révisions du droit de Chelmno <Ius Culmense> au XVIe siécle], Toruń 1992 (=  Towarzystwo Naukowe w Toruniu, t. XIX: Studia Iuridica, z. 1), pp. 150], „Revue historique de droit français et étranger" 1994, t. LXXII (nr 2), s. 262-263.

138)    Rec.: [Zbigniew Zdrójkowski, Ed. Studia Culmensia Historico-Juridica czyli Księga Pamiątkowa 750-lecia prawa chełmińskiego. (Studia Culmensia Historico-Iuridica ou Mélanges pour la commération du 750e anniversaire du «droit de Chelmno«). Tome I, Toruń 1990, 479 p.; tome II, Toruń 1988, 435 p. (En polonais avec les résumés en allemand.], [w:] „Revue historique de droit français et étranger" 1994, t. LXXII (nr 2), s. 259-261.

139)    Rec.: [„Z dziejów państwa i prawa polskiego", t. I, red. J.S. Matuszewski, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 56, Łódź 1993, ss. 160], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XLVI, 1994 (wydano w 1995), z. 1-2, s. 123-126.

140)    Red. Jan Paweł II a Uniwersytet Jagielloński w latach 1978-1983. Wybór dokumentów. [Documenta selecta illustrantia vincula, quibus pontifex Maximus Ioannes Paulus II cum Universitate Iagellonica Cracoviensi annis 1978-1983 coniunctus fuit]. Varia/Uniwersytet Jagielloński, t. 331, Opracował Wojciech M. Bartel, Kraków, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994, ss. 85.

141)                  Artykuł popularny: Król i minister, „Detektyw", marzec 1994, nr 3 (76), s. 34-37, pod pseudonimem Jan F. Siedlecki.

1995

142)    Sejm Walny w epoce złotego wieku (1493-1569), [w:] Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493-1993). Praca zbiorowa pod red. naukową Juliusza Bardacha przy współudziale Wandy Sudnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 48-61.

143)    Argumenty retoryczne w Statutach Kazimierza Wielkiego, [w:] Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla, pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Kraków 1995, s. 267-282.

144)    L'Etat de Pologne vu par Gottfried Wilhelm Leibniz, [w:] Libertés, Pluralisme et Droit. Une Approche Historique. Societe d'Histoire du Droit. Actes du Colloque d' Anvers (27-30 mai 1993). Publiés sous la direction de Herman van Goethem, Laurent Waelkens et Koen Breugelmans, Bruxelles 1995, s. 137-146.

145)    Suum cuique tribuere. Dwa stulecia badań nad sejmem polskim za panowania ostatnich Jagiellonów (1506-1572), [w:] Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Juliusza Bardacha przy współudziale Wandy Sudnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995, s. 55-73.

146)    Red. Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka, Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa i Administracji, Kraków 1995, ss. 284.

1996

147)    Volumina Constitutionum, Tom I : 1493-1549, volumen 1: 1493-1526, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996, ss. 498 (Edition de la legislation de la Diete Polonaise de 1493 a 1549), pp. 498 (do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Irena Dwornicka i Wacław Uruszczak), wstęp Stanisław Grodziski.

148)    Fakcje senatorskie w sierpniu 1668 roku [Factions au Senat polonais au mois d'aout 1668], [w:] Parlament, Prawo, Ludzie. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi [Parlement. Droit. Hommes. Etudes offerts a Mr le Prof. Juliusz Bardach], Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996, s. 313-319.

149)    Klauzule wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniach mienia, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Włodyki. Studia z Prawa Gospodarczego i Handlowego, Kraków 1996, s. 493-505.

150)    Znaczenie Konkordatu z 1993 r. dla Państwa Polskiego, „Ateneum Kapłańskie", t. 127, z. 1(524), lipiec-sierpień 1996, s. 73-81.

151)    Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 1996/97. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprac. i red. Anna Stankowska i Jerzy Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, s. 5-8.

152)    Bibliografia prac profesora Adama Vetulaniego († 1976). Uzupełnienia z lat 1974-1990, „Analecta Cracoviensia", t. XXVIII, 1996, s. 637-641.

153)    Rec.: [Stanisław Salmonowicz, Studia historyczne, (Etudes historico-juridiques), Wydawnictwo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Editions de l`Université Nicolas Copernici á Toruń), 1995, 181 p.], [w:] „Revue historique de droit français et étranger" 1996, t. LXXIV (nr 3), s. 441-442.

1997

154)    Prawo wyznaniowe. Wprowadzenie i opracowanie Wacław Uruszczak, Centrum Prawne-Wydawnictwo, Kraków 1997, ss. 370.

155)    Constitutional Devices Implementing State Power in Poland, 1300 - 1700, [w:] Legislation and Justice. Edited by A. Padoa-Schioppa, European Science Foundation. Clarendon Press 1997, s. 175-196.

156)    Prawo francuskie w Rzeczpospolitej Krakowskiej (1815 - 1846) [Le droit francais dans la Republique de Cracovie. 1815 a 1846], [w:] Szkice z dziejów ustroju i prawa poświęcone pamięci Ireny Malinowskiej - Kwiatkowskiej [Melanges I. Kwiatkowska-Malinowska], pod red. Marcina Kwietnia i Mariana Małeckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Varia CCCLXX, Kraków 1997, s. 91-99 (+ summary, s. 100).

157)    Listy księdza Michała Hackiego do Królowej Krystyny Waza o Konwokacji warszawskiej 1668 roku [Lettre de l'abbe Michał Hacki a la reine Christine de Vasa sur la Convocation de Varosvie en 1668], [w:] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Malarczykowi, pod red. Artura Korobowicza i Henryka Olszewskiego [Melanges Prof. Jan Malarczyk], Wydawnictwo UMCS (Universite de Lublin), Lublin 1997, s. 451-461.

158)    Les codes de droit en Europe a l'epoque de la Renaissance, [w:] La codification européene du Moyen-Age au siècle des Lumières. Études réunies par Stanislaw Salmonowicz, Polskie Towarzystwo Historyczne, Warszawa 1997, s. 69-102.

159)    Die gesellschaftlich-politische Rolle des Monarchen in Königreich Polen and der Wende des Mittelalters zur Neuzeit (1447 - 1572), [w:] Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und Osteuropas. Veröffentlichungen des Instituts für Ost-und Südosteuropaforschung der Unversität Wien, Bd. XVII Polen und Osterreich im 16. Jahrhundert, hgg. von Walter Leitsch und Stanislaw Trawkowski, Böhlau, Wien 1997, s. 10-29.

160)    Bolesław Ulanowski (1860-1919), [w:] Ludzie, którzy umiłowali Kraków. Założyciele Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Praca zbiorowa pod red. Wiesława Bieńkowskiego, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1997, s. 199-207.

161)    In memoriam: Jacek Jędruch (1927 - 1995) [nekrolog], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. XLIX, 1997 [wyd. 1998], z. 1-2, s. 385-386.

162)    Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 1997/98. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprac. i red. Anna Stankowska i Jerzy Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997, s. 5-8.

163)    Rec.: [Piotr Górecki, Economy, Society and Lordship in Medieval Poland, 1100-1250, Holmes & Meier, New York-London 1992, X+323 p.], [w:] „Revue historique de droit français et étranger" 1997, t. LXXV (nr 3), s. 467-468.

164)    Rec.: [Piotr Górecki, Thithes and Society in Earlier Medieval Poland, c. 1100 - c. 1250. Philadelphie, The American Philosophical Society, 1993, 146 p. (Transactions of the American Philosophical Society, vol. 83, part. 2)], [w:] „Revue historique de droit français et étranger" 1997, t. LXXV (nr 3), s. 468.

165)    Red. tomu Wacław Uruszczak, Postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, oprac. Tadeusz Wiśniewski, Wydawnictwa Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Gospodarczych, Kraków 1997, ss. 98.

1998

166)    Zwyczaj a ustawa w staropolskiej myśli prawniczej, [w:] Z historii państwa, prawa, miast i Polonii. Prace ofiarowane Profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecia Jego pracy twórczej, pod redakcją Józefa Ciągwy i Tomasza Opasa, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe „Prawo-Ekonomia", t. XXV: Jubileuszowy, Rok 1998, Rzeszów 1998, s. 263-279.

167)    Konkordat z 1993 roku ważnym etapem w stosunkach Polski ze Stolicą Apostolską, [w:] Konkordat 1993. Dar i zadanie dla Kościoła i Polski. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Jana Dyducha, Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1998, s. 95-110.

168)    Adam Vetulani (1901-1976) - historyk prawa kanonicznego, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. 50, 1998, z. 1, s. 179-189; résumé.

169)    Stanisław Kutrzeba (1876-1946). Człowiek i dzieło, [w:] Stanisław Kutrzeba 1876-1946.  Materiały z Uroczystego Posiedzenia PAU w dniu 24 czerwca 1996 r., red. tomu Rita Majkowska (seria: „W Służbie Nauki", z. 2), nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1998, s. 9-18.

170)    Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 1997/98. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprac. i red. Anna Stankowska i Jerzy Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 5-8.

171)    Rec.: [Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Część 3. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Wąsiewicza, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 1997, ss. 423], [w:] „Kwartalnik Prawa Prywatnego", rok. VII, 1998, z. 1, s. 193-195.

172)    Rec.: [Anna Sucheni-Grabowska, Zygmunt August Król Polski i Wielki Książę Litewski 1520-1562, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996, ss. 448], [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. L, 1998, z. 1, s. 311-313.

1999

173)    Państwo pierwszych Jagiellonów 1386-1444, Warszawa 1999 (= Dzieje Narodu i Państwa Polskiego; I-16), Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1999, ss. 72.

174)    Profesor Stanisław Płaza w czterdziestolecie pracy naukowej, [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod redakcją Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 9-14 (wespół z Jerzym Malcem).

175)    Z badań nad Statutem Warckim z 1423 roku, [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod redakcją Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, s. 135-147.

176)    Statuty Kazimierza Wielkiego jako źródło prawa polskiego (Statuten von Kazimir dem Großen als Quelle polnisches Rechts), [w:] „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego", t. III, red. Jacek Matuszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999, s. 97-115 (= także na stronie internetowej Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, pod adresem: http://www.law.uj.edu.pl/users/khpp/dznauk_pliki/statuty.htm).

177)    Das Privileg im alten Königreich Polen (10. bis 18. Jahrhundert), [w:] Das Privileg im europäischen Vergleich, Band 2, Hrsg. Barbara von Dölemeyer und Heinz Mohnhaupt (= Ius Commune, Sonderhefte, Studien zur europäischen Rechtsgeschichte 125), Vittorio Klostermann, Fankfurt am Main 1999, s. 253-274.

178)    Zwyczaje ziemskie w Statutach Kazimierza Wielkiego [Landesbräuche in Statuten von Kasimir dem Großen], [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. IV, red. Jacek Matuszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999 [Księga Pamiątkowa Prof. Zygfryda Rymaszewskiego], s. 177-187.

179)    Ustawodawstwo synodów kościoła polskiego XIII-XIV wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. 50, 1999, z. 1-2, s. 78-99.

180)    Laudacja prof. Juliusza Bardacha [seria: Kronika], „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. 50, 1999, z. 1-2, s. 509-513[5].

181)    Profesor Juliusz Bardach. Laudacja, [w:] Acta Universitatis Jagellonicae, nr 8 (235) Rok XVI, marzec 1999, s. 1, 3.

182)    Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 1998/99. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, oprac. i red. Anna Stankowska i Jerzy Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, Kraków 1999, ss. 5-8.

183)    Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w przeszłości dalszej i bliższej, [w:] Zjazd Koleżeński Absolwentów Wydziału Prawa UJ z roku 1964. Materiały, Kraków 9 października 1999 r., Kraków 1999, s. 5-15 (Wydano na prawach rękopisu).

184)    Rec.: [Harald Mueller, Päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit in der Normandie (12. und frühes 13. Jahrhundert). Teil 1: Untersuchung; Teil 2: Regesten und Edition, Bouvier, Bonn 1997, ss. X-285, 503 (Studien und Dokumente zur Gallia Pontificia, Bd. 4)], [w:] „Francia", Bd. 26/1 (1999), s. 333-335.

185)    Red. Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod redakcją Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999, ss. 361.

2000

186)    Volumina Constitutionum, Tom I: 1493-1549, volumen 2: 1526-1549, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, ss. 370 (Edition de la legislation de la Diete Polonaise de 1493 a 1549), do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Irena Dwornicka i Wacław Uruszczak[6].

187)    Ubezpieczenia gospodarcze, [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. Eugeniusz Smoktunowicz (i inni), Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa-Białystok 2000, s. 1048-1049.

188)    Ustawy Zygmunta I z 1530 i 1538 w sprawie elekcji królewskiej, [w:] Studia dedykowane profesor Katarzynie Sójce-Zielińskiej. Prawo wczoraj i dziś, pod red. Grażyny Bałtruszajtis, „Liber", Warszawa 2000, s. 349-360.

189)    Adam Vetulani (1901-1976) historyk prawa kanonicznego, [w:] Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, t. 62, 1998, red. naukowy Romuald Turasiewicz, Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1999, s. 218-220.

190)    Badacz i wydawca źródeł prawa dawnej Polski. Czterdzieści pięć lat pracy naukowej Profesora Ludwika Łysiaka [Forscher und Herausgeber der Quellen des Rechtes des alten Polens. 45-Jubiläum der wissenschaftlichen Arbeit von Profesor Ludwik Łysiak], [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego Uniwersytetu Łódzkiego, t. V, [= Księga Pamiątkowa Ludwika Łysiaka], pod red. Jacka S. Matuszewskiego i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź - Kraków 2000, s. 5-13.

191)    Rzeczpospolita Obojga Narodów i król Polski w „Specimen demonstrationum politicarum" Gottfrieda Wilhelma Leibniza, [w:] Myśl polityczna od historii do współczesności. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Waldenbergowi, pod red. Barbary Stoczewskiej i Michała Jaskólskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 495-508.

192)    Udział Kościoła wrocławskiego w rozwoju prawa kanonicznego w Średniowieczu, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. LII, 2000, z. 1-2, s. 47-66; résumé.

193)    Zadania i perspektywy historii prawa na przełomie tysiąclecia, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. LII, 2000, z. 1-2, s. 442-445.

194)    Model procesu karnego według Practica nova imperialis Saxonicae rerum criminalium Benedykta Carpzowa (†1666), [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, zespół redakcyjny: Zespół redakcyjny: Janina Czapska, Andrzej Gaberle, Andrzej Światłowski, Andrzej Zoll, Wydawnictwa Prawnicze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000, s. 154-165.

195)    Znaczenie angielskiej „Chwalebnej Rewolucji" z 1688 r. dla Polski i Polaków w XVII i XVIII wieku, [w:] Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, pod red. Anny Pikulskiej-Robaszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 419-436.

196)    Les procédés constitutionnels, instruments du pouvoir de l'Etat de Pologne, 1300 –1700, [w:] Justice et législation. Sou la direction Antonio Padoa-Schiopa. Fondation Européenne de la Science. Les Origines de l'État moderne en Europe, XIIIe – XVIIIe siècles, Presse Universitaire de France, Paris 2000, chapitre X, s. 213-236.

197)    Enseignants du droit à Reims au XIIe siècle, [w:] Excerptiones iuris: Studies in Honour of André Gouron. Edited by Bernard Durand and Laurent Mayali, Studies in Comparative Legal History, University of Berkeley - The Robbins Collection, California 2000, s. 741-758.

198)    Facultas Iuridica Cracoviensis (Sześć wieków w służbie Ojczyzny), [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka (z serii: Złote Księgi Uniwersytetu Jagiellońskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 9-27.

199)    Mikołaj z Gorzkowa Gorzkowski, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 45-50.

200)    Tomasz Strzempiński, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 67-72.

201)    Grzegorz z Szamotuł, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 73-78.

202)    Bolesław Ulanowski, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 195-202.

203)    Stanisław Kutrzeba, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 291-296.

204)    Adam Vetulani, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 393-400.

205)    Stanisław Roman, [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 435-440.

206)    Laudacja prof. Ludwika Łysiaka, „Alma Mater", październik 2000, nr 24, s. 51 (= Zdzisław Zarzycki, Jubileusz profesora Ludwika Łysiaka. 45-lecie pracy naukowej wybitnego historyka prawa, s. 50-52).

207)    Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 1999/2000. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, oprac. i red. Anna Stankowska i Jerzy Stelmach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 5-8.

208)    Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 2000/2001. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, oprac. i red. Tadeusz Woś i Marcin Smaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 5-8.

209)    Współautorstwo wydawnictwa (Rozdz. I, pytania 1-108; Rozdz. II, pytania 1-36; Rozdz. III, pytania 1-29; Rozdz. IV, pytania 1-53; Rozdz. V, kazusy 1-25; Rozdz. VI.1 pytania 52-54; VI.2 pytania 67-80; VI.3 pytania 56-66; VI.4 pytania 100-115), pt. „Wybór pytań egzaminacyjnych do nauki historii prawa w Polsce na tle porównawczym", pod red. Bartłomieja Migdy i Zdzisława Zarzyckiego, Editio, Kraków 2000, praca zbiorowa, ss. 209 /wespół ze: Stanisławem Płazą, Kazimierzem Baranem, Andrzejem Dziadzio, Dorotą Malec, Izabellą Lewandowską-Malec, Marcinem Kwietniem, Marianem Małeckim, Władysławem Peksą, Bartłomiejem Migdą, Anną Zarzycką i Zdzisławem Zarzyckim/ (pomoc naukowa dla studentów prawa).

210)    Red. Studia z dziejów państwa i prawa polskiego Uniwersytetu Łódzkiego, t. V, [= Księga Pamiątkowa Ludwika Łysiaka], pod red. Jacka S. Matuszewskiego i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź - Kraków 2000, ss. 237.

211)    Red. Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. Jerzego Stelmacha i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, ss. 506.

2001

212)    Umowy w zakresie ubezpieczeń, [w:] Prawo umów w obrocie gospodarczym, pod. red. Stanisława Włodyki, Prawo Handlowe i Gospodarcze, t. 5, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 1023-1080.

213)    Polonica w rękopisach królowej Szwedzkiej Krystyny. W zbiorach Bibliothèque Inteuniversitaire w Montpelliier, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, ss. 95.

214)    Nieznana konstytucja sejmu krakowskiego z 1536 r. w rękopisie 196 Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 89-108.

215)    Udział duchowieństwa w kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku, [w:] Divina et Humana. Księga Jubileuszowa w 65.rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala, pod red. Antoniego Dębińskiego, Wiesława Bara, Piotra Stanisza, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, s. 297-312.

216)    Laudacja prof. Ludwika Łysiaka, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. LIII, z. 1, 2001, s. 400-404.

217)    La typologie de codes de droit parus en Pologne a l'epoque de la Renaissance, [w:] Historia Integra. Księga Pamiątkowa ofiarowana Prof. Stanisławowi Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Jerzy Dygdała, Grzegorz Górski, Danuta Janicka i Ryszard Łaszewski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa + Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora", Toruń 2001, s. 285-302.

218)    Dziedzictwo prawne XX wieku oczami historyka prawa. Prawo obce, własne, prawe i haniebne, [w:] „Dziedzictwo prawne XX wieku. Księga Pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński, Kantor Wydawniczy „Zakamycze", Kraków 2001, s. 85-106.

219)    Sejm koronacyjny w Krakowie w 1507 r. [Krönungsreichstag im Jahre 1507 in Krakau], „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego",  t. VII (= Księga Pamiątkowa Pana Profesora Bogdana Lesińskiego), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 111-121.

220)    Typologizowanie ustrojów politycznych w polskiej nauce historycznoprawnej i historycznej XIX i XX wieku, [w:] Przez tysiąclecia: państwo - prawo – jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa, Ustroń 17-20 września 2000 r. pod red. Adama Lityńskiego i Mariana Mikołajczyka, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2001, s. 41-55.

221)    Drezner Tomasz, [w:] JuristenEin biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, Muenchen 2001, s. 186.

222)    Goślicki (Goslicius) Wawrzyniec (um 1530-1607), [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 254.

223)    Groicki Bartłomiej, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 264.

224)    Hube Romuald, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 307.

225)    Jaworski Władysław Leopold, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 331.

226)    Kasparek Franciszek Ksawery, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 350.

227)    Kołłątaj Hugo, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 365.

228)    Konarski Stanisław, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 366.

229)    Krzymuski Edmund, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 372.

230)    Łaski Jan, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 380.

231)    Lengnich Gottfryd, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 386.

232)    Lipski Andrzej, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 391.

233)    Makarewicz Juliusz, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 414.

234)    Modrevius, Andreas Fricius (Modrzewski, ca.1503-1572), [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 443-445.

235)    Orzechowski Stanisław, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 480.

236)    Ostroróg Jan, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 480-481.

237)    Ostrowski Tadeusz, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 481-482.

238)    Przyłuski Jakub, [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 517.

239)    Włodkowic Paweł [Paulus Vladimiri, nach 1370-1435], [w:] Juristen. Ein biographisches LexiconVon der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 674-675.

240)    Zalaszowski Mikołaj [1631-1703), [w:] Juristen. Ein biographisches Lexicon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Michael Stolleis, Verlag C.H. Beck, München 2001, s. 686.

241)    Współautorstwo wydawnictwa, pt. „Wybór pytań egzaminacyjnych do nauki historii prawa w Polsce na tle porównawczym" (Rozdz. I, pytania 1-108; Rozdz. II, pytania 1-34; Rozdz. III, pytania 1-28; Rozdz. IV, pytania 1-53; Rozdz. V, kazusy 1-25; Rozdz. VI.1 pytania 52-54; VI.2 pytania 67-80; VI.3 pytania 56-66; VI.4 pytania 100-115), pod red. Bartłomieja Migdy i Zdzisława Zarzyckiego, wyd. drugie, Editio, Kraków 2001, ss. 231 /wespół ze: Stanisławem Płazą, Kazimierzem Baranem, Andrzejem Dziadzio, Dorotą Malec, Pawłem Cichoniem, Izabellą Lewandowską-Malec, Marcinem Kwietniem, Marianem Małeckim, Władysławem Peksą, Bartłomiejem Migdą, Anną Zarzycką i Zdzisławem Zarzyckim/ (pomoc naukowa dla studentów prawa).

242)    Rec.: [Tadeusz Szulc, Z badań nad egzekucją praw. Problemy ustawodawcze egzekucji dóbr, ich interpretacja i nowelizacja na sejmach za panowania Zygmunta II Augusta, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego", t. VI, Łódź 2000], [w:] „Studia Prawno-Ekonomiczne", t. LXIV, 2001, s. 151-156.

243)    Red. Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Stanisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, pod red. Jerzego Malca i Wacława Uruszczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, ss. 544.

2002

244)    Swoboda umów w dawnym prawie polskim, [w:] „Zeszyt Naukowy Akademii Polonijnej w Częstochowie. Prace Wydziału Administracyjno-Prawnego", Nr 1, 2002, Częstochowa 2002, s. 9-22.

245)    Tortures judiciaires dans l'ancienne Pologne à la lumière du Livre des Malfaiteurs du Tribunal Criminel de Wisnicz du XVIIe siècle, [w:] La torture judiciaire. Approches historiues et jurdiques, vol. 2. Sous la direction de Bernard DurandAvec la collaboration de Leah Otis-Cour, Centre d'Histoire Judiciaire Éditeur, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Lille 2002, s. 801-808.

246)    Władza książęca, wiece sądowe i prawo własności na Śląsku w XIII w. w świetle Księgi henrykowskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. LIV, 2002, z. 1, s. 83-103; résumé.

247)    O periodyzacji historii ustroju dawnej polski, „Czasy nowożytne", t. XII (XIII), 2002, s. 11-19.

248)    Tradycja w historii prawa. Pamięci Profesora Adama Vetulaniego w 100-lecie urodzin i 25 lecie śmierci, „Zagadnienia Naukoznawstwa", Nr 3 (153), 2002, s. 429-438 (= także na stronie internetowej Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, pod adresem: http://www.law.uj.edu.pl/users/khpp/dznauk_pliki/tradyc.htm).

249)    Stanisław Russocki (1930-2002), [w:] Parliaments Estates & Representation. Published for the International Commission for the History of Representative & Parliamentary Institutions by ASHGATE, Volume 22, edited by H.J. Cohn, University of Warwick 2002, s. 288-290.

250)    Sejm Walny w Krakowie (25 stycznia – 22 lutego 1508 roku), [w:] Studia z historii ustroju i prawa. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi, pod red. Henryka Olszewskiego. Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. VII, Biuro Usługowo-Handlowe "Printer", Poznań 2002, s. 435-448.

251)    Współautorstwo wydawnictwa pt. Wybór pytań egzaminacyjnych do nauki historii prawa w Polsce na tle porównawczym (Rozdz. I, pytania 1-108; Rozdz. II, pytania 1-34; Rozdz. III, pytania 1-28; Rozdz. IV, pytania 1-53; Rozdz. V, kazusy 1-25; Rozdz. VI.1 pytania 52-54; VI.2 pytania 67-80; VI.3 pytania 56-66; VI.4 pytania 100-115), pod red. Bartłomieja Migdy i Zdzisława Zarzyckiego, wyd. trzecie, Editio, Kraków 2002, ss. 233 /wespół ze: Stanisławem Płazą, Kazimierzem Baranem, Andrzejem Dziadzio, Dorotą Malec, Izabellą Lewandowską-Malec, Marcinem Kwietniem, Marianem Małeckim, Władysławem Peksą, Pawłem Cichoniem, Bartłomiejem Migdą, Anną Zarzycką i Zdzisławem Zarzyckim/ (pomoc naukowa dla studentów prawa).

252)    Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 2001/2002. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, oprac. i red. Tadeusz Woś i Marcin Smaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 5-8.

253)    Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UJ, [w:] Informator na rok akademicki 2002/2003. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, wyd. I, oprac. i red. Tadeusz Woś i Marcin Smaga, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 5-8.

2003

254)    Prawo wyznanioweZbiór przepisów, Kantor Wydawniczy „Zakamycze", Kraków 2003, ss. 623, (oprac. wespół ze Zdzisławem Zarzyckim).

255)    Wprowadzenie, [w:] Prawo wyznanioweZbiór przepisów, Kantor Wydawniczy „Zakamycze", Kraków 2003, ss. 623, (oprac. wespół ze Zdzisławem Zarzyckim), s. 17-30.

256)    The Constitutional Principles at the Time of the Polish Nobiliary Commonwealth as found in the Mielnik Articles of 1501, [w:] Revue of Comparative Law, Nr 8, 2003, s. 59-93, wspólnie z Ludwikiem Sobolewskim.

257)    Litterae conventuales ignotae. Przyczynek do bibliografii polskich druków urzędowych XVI wieku, [w:] Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii Cytowskiej. Praca zbiorowa pod redakcja Mieczysława Mejora i Barbary Milewskiej-Waźbińskiej, Instytut Filologii Klasycznej. Uniwersytet Warszawski. Warszawa 2003, [wspólnie z Henrykiem Bułhakiem].

258)    Le manuscrit viennois (ms 2142) des Casus Decreti de Benencasa, [w:] Roman Law as Formative of Modern legal Systems. Studies in Honour of Wiesław Litewski (Ius Romanum et orbis iurisprudentiae universalis), edited by Janusz Sondel, Jarosław Reszczyński, Piotr Ściślicki, Jagiellonian University Press, Kraków 2003, t. 2, s. 197-200.

259)    Justice of law as tantamount to the justice of love, [w:] Giovanni Paolo II. Le vie della Giustizia. Itinerari per il terzo millenio. Ommagio dei giuristi a Sua Santita nel XXV anno di Pontificato a cura di Aldo Loiodice e Massimo Vari, Roma 2003, s. 1064-1065.

260)    Irena Dwornicka (1953 - 2002), [w:] „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego", t. VIII, red. Jacek Matuszewski i Wojciech Witkowski, Lublin - Łódź 2003, s. 289-291.

261)    Przedmowa do pracy Grzegorza Marii Kowalskiego „Przestępstwa emigracyjne w Galicji 1897-1918. Z badań nad dziejami polskiego wychodźstwa", wyd. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 9-10 + okładka (+ recenzja naukowa, ss. 258).

2004

262)    Acta Maleficorum Wisniciae. Księga złoczyńców Sądu Kryminalnego w Wiśniczu (1629-1665), opracował i wydał Wacław Uruszczak przy współpracy Ireny Dwornickiej [= z serii Biblioteka Tradycji Literackich, seria druga, nr XXVIII), Kraków – Collegium Columbinum 2004, ss. 371, [10], faks, fot.; 24 cm + [1] CD ROM (prezentacja elektroniczna kart rękopisu opracowali Tomasz Chojna i Adam Uruszczak).

263)    Sejm Walny Koronny w Piotrkowie w 1509 roku, [w:] Krakowskie Studia z Historii państwa i prawa, pod red. Wacława Uruszczaka i Doroty Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 61-68; summary.

264)    W 500-lecie konstytucji Sejmu Radomskiego Nihil Novi z 1505 roku, [w:] Radom - fotografie Wojciecha Stana, pod red. Wojciecha Stana, Radomska Oficyna Naukowa, Radom 2004, s. 57-70.

265)    Sprawa św. Stanisława a Żywoty św. Tomasza Becket, [w:] Lex Tua in Corde meo. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Bp. Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, w serii: Studia / Pontificia Academia Theologica Cracoviensis. Facultas Theologica, t. 9 pod redakcją Piotra Majera i Andrzeja Wójcika, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2004, s. 529-540.

266)    „Aby nikogo pobór podatku nie obciążał ponad to co słuszne". Sejm Walny koronny w Piotrkowie w 1511 roku, [w:] Z dziejów kultury prawnej. Studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bardachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, red. Anna Rosner, Roman Sobotka, Marek Wąsowicz, Andrzej Zakrzewski, Liber, Warszawa 2004, s. 97-114.

267)    The Crown and the Seym of Poland under the Rule of the Last Jagellonia Kingds, [w:] Cała historia to dzieje ludzi…. Studia z historii społecznej ofiarowane profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w 80-tą rocznice urodzin i 55-lecie pracy naukowej, pod. red. Cezarego Kukli przy współudziale Piotra Guzowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, s. 67-84.

268)    Onera omnibus communia communiter ferenda. Sejm Walny Koronny w Piotrkowie w 1510 roku, [w:] Studia historyczno-prawne. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Seredyce w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pod red. Janusza Dorobisza i Włodzimierza Kaczorowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 323-335.

269)    Polska nauka prawa w XIV/XV wieku, „Zeszyty Długoszowskie", Nr 111, Wydawnictwo DOM Książki, Kłobuck 2004, s. 13-18.

270)    Wojciech Maria Bartel (1923-1992), [w:] Złota Księga. Uniwersytet Jagielloński. Suplement (Liber aureus - Universitas Iagellonica, supplementum), pod red. Wacława Waleckiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, 13-18 (wspólnie ze Zdzisławem Zarzyckim).

271)    Laudacja. 40-lecie pracy naukowej JM bp. Prof. Tadeusza Pieronka,  Vita Academica2004, Nr 2-4(20-22), s. 2-4.

272)    Od redaktorów, [w:] „Krakowskie studia z historii państwa i prawa", tom 1, pod redakcją Wacława Uruszczaka i Doroty Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie I, Kraków 2004, s. 7 (+ ang. From the Editors, s. 8).

273)    Red. „Krakowskie studia z historii państwa i prawa", tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie I, Kraków 2004, ss. 295 (pod redakcją Wacława Uruszczaka i Doroty Malec).

2005

274)    Volumina Constitutionum, Tom II : 1550-1609, volumen 1 : 1550-1585, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, ss. 516 (do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Irena Dwornicka i Wacław Uruszczak).

275)    Cudzołóstwo według prawa zakazane popełniali. Pitawal małopolski, Collegium Columbinum [z serii: Książki bez Kantów], Kraków 2005, ss. 174.

276)    Radomiensis Conventionis decreta Alexandri Regis. Konstytucje wieczyste Sejmu Radomskiego 1505 Roku, Radomska Oficyna Naukowa; Wydawnictwo Instytutu Technologii PIB, Radom 2005 (opracowanie wespół z: Wojciechem Kacperskim, Elżbietą Orzechowską, Anną Karabowicz i Grzegorzem Kowalskim), ss. LXIII.

277)    „Sejm walny wszystkich państw naszych". Konstytucja «Nihil novi» i sejm w Radomiu w 1505 roku, Radomska Oficyna Naukowa, Radom 2005, ss. 22.

278)    La législation de la Diète Générale du Royaume de Pologne à l'époque des derniers Jagellons (1493 – 1572), [w:] Actes del 53è Congrés de la Comissió Internacional per a l'Estudi de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries [Proceedings of the 53rd Conference for the History of Representative and Parliamentary Institutions], (coordinadors) J. Sobrequés y Callicó, J. Agirreazkuenaga, M. Morales, M. de Urquijo, M. Cisneros (eds.), volum I, Studies presentetd to the International Comission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (volume LXXXII), (Parlament de Catalunya & Museu d'Història de Catalunya) Barcelona 2005, s. 285-302.

279)    La Diète Générale du royaume de Pologne à l'époque des Jagellons (1385-1572), [w:] Parliaments Estates and Representations, vol. 25, Edited by H.J. Cohn, University of Warwick 2005, s. 1-9.

280)    Rozwój polskiego parlamentaryzmu, [w:] Grzegorz M. Kowalski, Parlamentaryzm dawnej Polski. Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej, wrzesień – październik 2005 [= The parliamentarism of the old-time Poland: the exhibition in the Jagiellonian Library, September - October 2005], Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 11-23.

281)    The role of Sejm of Radom and Nihil novi constitition of 1505 in developpement of political system of Old-Time Poland, [w:] 56 Conference of the International Comision for the History of Representative and Paliamentary Institutions. Separations of powers and paliamentarisme, the past and present, law, doctrine, practice. Five hundred Years Anniversary of the Adoption of Nihil Novi Statute of 1505 (Five Centuries of Polish Bicameralism). Cracow, 5,6,8 September 2005, Conference Materials. Summaries of the presentations, editors Kazimierz Baran, Wacław Uruszczak, Anna Karabowicz, Kraków 2005, s. 13-16.

282)    Swoistość systemów prawno-ustrojowych państw Europy Środkowowschodniej w XV-XVI wieku, [w:] Europa Środkowowschodnia od X do XVIII wieku – jedność czy różnorodność?, pod red. Krzysztofa Baczkowskiego i Janusza Smołuchy, Societas Vistulana, Kraków 2005, s. 45-61.

283)    Kodeks Napoleona: »Ma vraie gloire». Otwarcie Konferencji Naukowej NT. „Korzenie i tradycje współczesnego prawa cywilnego w zjednoczonej Europie" [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa. Zeszyty Prawnicze, z. 13: Korzenie i tradycje współczesnego prawa cywilnego w zjednoczonej Europie, pod red. Anny Karabowicz i Marka Stusa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 9-10.

284)    La particularité des systèmes juridicopolitiques des pays de l`Europe du Centre-Est aux XVe et XVIe siècles, [w] Europe Centrale entre l`est et l`ouest, pod redakcją Jerzego Kłoczowskiego (przy współpracy Iwony Goral i Huberta Łaszkiewicza), IEŚW – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005, s. 61-79.

285)    „Sejm walny wszystkich państw naszych". Sejm w Radomiu z 1505 roku i konstytucja „Nihil novi", „Czasopismo Prawno-Historyczne" T. LVII, 2005, z. 1, s. 11-25 (aneks); résumé (= także na stronie internetowej Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, pod adresem: http://www.law.uj.edu.pl/users/khpp/nihil_novi.htm).

286)    Monarchia Jagiellonów państwem konstytucyjnym, [w:] Dziedzictwo Pierwszej Rzeczypospolitej w doświadczeniu politycznym Polski i Europy, pod redakcją Janusza Ekesa, Wydział Studiów Politycznych Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2005, s. 19-24.

287)    Adam Vetulani – badacz dziejów prawa kanonicznego i instytucji Kościoła, [w:] Adam Vetulani 1901-1976. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 16 listopada 2001 r., Polska Akademia Umiejętności. Archiwum Nauki PAN i PAU. „W Służbie Nauki", Nr 10, red. tomu Rita Majkowska, Kraków 2005, s. 21-29.

288)    Dyskusja, „Czasopismo Prawno-Historyczne", T. LVII, 2005, z. 2, Poznań 2005 [Materiały sesji naukowej w Krakowie, 15 i 16 października 2004 r., pt. 200 lat kodyfikacji napoleońskich – 200 Annés des Codifications Napoléoniennes], s. 173-174 i s. 180-181.

289)    „Wspomnienie o prof. Jerzym Langrodzie", [w:] Źródła prawa administracyjnego. Konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Jerzego Stefana Langroda, Uniwersytet Jagielloński, 23 kwietnia 2004 r., pod red. Jana Zimmermanna i Piotra Dobosza, Kantor Wydawniczy „Zakamycze", Kraków 2005, s. 50-51.

290)    Ta konstytucja jest powodem do dumy, wywiad, [w:] „Resursa. Radomski Miesięcznik Kulturalny", nr 3 (3) czerwiec 2005, s. 4-6.

291)    Red. Conference of the International Comision for the History of Representative and Paliamentary Institutions. Separations of powers and paliamentarisme, the past and present, law, doctrine, practice. Five hundred Years Anniversary of the Adoption of Nihil Novi Statute of 1505 (Five Centuries of Polish Bicameralism). Cracow, 5,6,8 September 2005, Conference Materials. Summaries of the presentations, editors Kazimierz Baran, Wacław Uruszczak i Anna Karabowicz, Kraków 2005, ss. 152.

2006[7]

292)    Znaczenie Statutu Jana Łaskiego z 1506 r. w rozwoju prawa dawnej Polski, [w:] Jan Łaski (1456-1531). Kanclerz Wielki Koronny, Prymas Polski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, ss. 24.

293)    Nowelizacja Statutów Kazimierza Wielkiego w statucie warckim z 1423 roku. Z badań nad ustawodawstwem w dawnej Polsce. [Novellierung der Statuten von Kasimir dem Groβen im Statut von Warthe von 1423. Forschungen über die Gesetzgebung im damaligen Polen], [w:] „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego", t. IX, cz. 1, [= Pamięci Profesora Józefa Matuszewskiego), red. Jacek Matuszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lublin-Łódź 2006, s. 93-108.

294)    »Commune incliti Poloniae Regni privilegium constitutionum et indultuum«O tytule i mocy prawnej Statutu Łaskiego z 1506 roku, [w:] Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 96, Wolters Kluwer Polska i Kantor Wydawniczy „Zakamycze", Kraków 2006, s. 115-135. (= także na stronie internetowej Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, pod adresem: http://www.law.uj.edu.pl/users/khpp/statut_laski.htm).

295)    Dwunastowieczna polemika w sprawie zawarcia małżeństwa, „Annales Canonici" 2006, Nr 2, s. 17-35.

296)    Konstytucja »Nihil novi« z 1505 roku i jej znaczenie, [w:] W pięćsetlecie Konstytucji »Nihil novi«. Z dziejów stanowienia prawa w Polsce, pod red. Andrzeja Ajnenkiela, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2006, s. 11-26.

297)    Oswald Balzer (1858-1933), [w:] Nation and History Polish historians from the Enlightenment to the Second World War, edited by Peter Brock, John D. Staley, and Piotr J. Wróbel, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London 2006, s. 213-220.

298)    Stanisław Kutrzeba (1876-1946), [w:] Nation and History Polish historians from the Enlightenment to the Second World War, edited by Peter Brock, John D. Staley, and Piotr J. Wróbel, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London 2006, s. 297-306.

299)    Przedmowa, [w:] Wojciech Maria Bartel 1923-1992. Materiały z posiedzenia Naukowego PAU w dniu 15 listopada 2002 r., Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU, „W Służbie Nauki", Nr 12, 2006, red. red. Rita Majkowska, Kraków 2006, s. 7.

300)    „Artis boni et aequi servitor". Wojciech Maria Bartel – historyk prawa angielskiego, kościelnego i polskiego, [w:] Wojciech Maria Bartel 1923-1992. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 15 listopada 2002 r., Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU, „W Służbie Nauki", Nr 12, 2006, red. tomu Rita Majkowska, Kraków 2006, s. 9-16.

301)    In Memoriam. Stanisław Płaza (1927-2006), „Czasopismo Prawno-Historyczne", 2006, T. LVIII, z. 1, s. 323-327.

302)    Non omnis moriar. Stanisław Płaza (8 X 1927 – 13 II 2006), „Kwartalnik Historyczny" R. CXIII, 2006, nr 1, s. 196-198.

303)    In Memoriam Adam Uruszczak (3 czerwca 1978 r.–16 października 2005 r.), [w:] Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 96, pod redakcją Jana Halberdy, Michała Hosowicza i Anny Karabowicz, Wolters Kluwer Polska i Kantor Wydawniczy „Zakamycze", Kraków 2006, s. 13-17.

304)    Publikacje Adama Uruszczaka, [w:] Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, z. 96, pod redakcją Jana Halberdy, Michała Hosowicza i Anny Karabowicz, Wolters Kluwer Polska i Kantor Wydawniczy „Zakamycze", Kraków 2006, s. 37-40.

305)    Historia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego [Chair of Faculty of Law and Administration of Jagiellonian University], pod red. Tadeusza Włudyki, Kraków 2006, s. 4-17 [+ ang. 18-32, translated by A. Eranny], także na stronie internetowej pod adresem: http://www.law.uj.edu.pl/wpia/informator.pdf.

2007

306)    Statut Jana Łaskiego z 1506 roku. 500 lat tradycji państwa prawa w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne", T. LIX, z. 2, 2007, s. 9-19 (Summary, résumé)[8].

307)    The Nihil novi statutes and the General Seym of Radom in 1505, [w:] Separation of powers and parliamentarism the past and the present. Law, doctrine, practice. Five Hundred Years Anniversary of the Nihil novi Statute of 1505. 56th Conference of International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions in Cracow and Radom (5-8 September 2005). Studies presented to The International Commission for The History of Representative and Parliamentary Institutions, vol. 84.  [Podział władzy i parlamentaryzm w przeszłości i współcześnie. Prawo, doktryna, praktyka. 500. rocznica konstytucji Nihil novi z 1505 r. 56. Konferencja Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych w Krakowie i Radomiu (5-8 września 2005). Prace przedstawione Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych, t. 84, pod redakcją Wacława Uruszczaka, Kazimierza Barana i Anny Karabowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 39-46].

308)     "In Polonia lex est rex". Niektóre cechy ustroju Rzeczypospolitej XVI-XVII w. Pamięci † Adama Uruszczaka, współwydawcy „Acta maleficorum Wisniciae", [w:] Materiały pokonferencyjne, z. 1: Polska na tle Europy XVI-XVII wieku. Konferencja Muzeum Historii Polski, Warszawa, 23-24 października 2006 r., Warszawa 2007, s. 14-26.

309)    Recepcja prawa kanonicznego w obowiązującym prawie polskim, „Annales Canonici" 3/2007, s. 5-21; résumé.

310)    Funkcje publiczne Kościoła w Polsce w perspektywie historycznej, [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), pod red. Artura Mezglewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 15-34.

311)    Pucelle Gérard, [w:] Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle) pod red. Patric Arabeyre, Jean-Loui Halpérin i Jacques Krynen, Paris 2007, s. 647.

312)    Reims Albéric, [w:] Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle) pod red. Patric Arabeyre, Jean-Loui Halpérin i Jacques Krynen, Paris 2007, s. 658.

313)    Statut Jana Łaskiego z 1506 roku. 500 lat tradycji państwa prawa w Polsce, [w] 500 lat tradycji państwa prawa w Rzeczypospolitej. 500-lecie opublikowania Statutu Łaskiego – wprowadzenia w życie zasady urzędowego ogłaszania prawa. Uroczystość w Trybunale Konstytucyjnym na zakończenie Roku Jana Łaskiego, Kanclerza Wielkiego, Prymasa Polski (1465-1531), 25 stycznia 2007 roku, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Produkcja Telewizja KINOPOLSKA, CD.

314)    Wprowadzenie, [w:] Separation of powers and parliamentarism the past and the present. Law, doctrine, practice. Five Hundred Years Anniversary of the Nihil novi Statute of 1505. 56th Conference of International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions in Cracow and Radom (5-8 September 2005). Studies presented to The International Commission for The History of Representative and Parliamentary Institutions, vol. 84.  [Podział władzy i parlamentaryzm w przeszłości i współcześnie. Prawo, doktryna, praktyka. 500. rocznica konstytucji Nihil novi z 1505 r. 56. Konferencja Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych w Krakowie i Radomiu (5-8 września 2005). Prace przedstawione Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych, t. 84, pod redakcją Wacława Uruszczaka, Kazimierza Barana i Anny Karabowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 13-16 (przy współudziale Kazimierza Barana i Anny Karabowicz) + Introduction, s. 17-21)].

315)    Opening Session, kierownik Katedry Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji (Director of the Chair of Polish Legal History, Jagiellonian University, President of the Organizational Committee), [w:] Separation of powers and parliamentarism the past and the present. Law, doctrine, practice. Five Hundred Years Anniversary of the Nihil novi Statute of 1505. 56th Conference of International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions in Cracow and Radom (5-8 September 2005). Studies presented to The International Commission for The History of Representative and Parliamentary Institutions, vol. 84.  [Podział władzy i parlamentaryzm w przeszłości i współcześnie. Prawo, doktryna, praktyka. 500. rocznica konstytucji Nihil novi z 1505 r. 56. Konferencja Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych w Krakowie i Radomiu (5-8 września 2005). Prace przedstawione Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych, t. 84, pod redakcją Wacława Uruszczaka, Kazimierza Barana i Anny Karabowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, s. 25-26 /w języku francuskim/].

316)    Głos w dyskusji, nt. „Jakie warunki musi dzisiaj spełnić jednostka, społeczeństwo, naród, parlament, żeby tworzone prawo było dobre i sprawiedliwe?". W cyklu: „Nasi rozmówcy", [w:] „Casus" 2007, Nr 45, s. 6.

317)    Głos w dyskusji, [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych. Materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 16-18 maja 2006), pod red. Artura Mezglewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 155, 156-157.

318)    Głos w dyskusji, [w:] Materiały pokonferencyjne, z. 1: Polska na tle Europy XVI-XVII wieku. Konferencja Muzeum Historii Polski, Warszawa, 23-24 października 2006 r., red. Jakub Brodacki, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2007, s. 57-58.

319)    Znaczenie Krakowa w rozwoju polskiej kultury prawnej, „Palestra", R. LII, nr 11-12/2007 (nr 599-600), s. 152-162.

320)    Słowo wstępne, [w:] Informator Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. /Guide to the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University"/, pod red. Tadeusza Włudyki, Towarszystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2007, s. 5-20 /+ Introduction, ss. 21-37, translated by A. Eranny/ + płyta CD.

321)    Red. Separation of powers and parliamentarism the past and the present. Law, doctrine, practice. Five Hundred Years Anniversary of the Nihil novi Statute of 1505. 56th Conference of International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions in Cracow and Radom (5-8 September 2005). Studies presented to The International Commission for The History of Representative and Parliamentary Institutions, vol. 84.  [Podział władzy i parlamentaryzm w przeszłości i współcześnie. Prawo, doktryna, praktyka. 500. rocznica konstytucji Nihil novi z 1505 r. 56. Konferencja Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych w Krakowie i Radomiu (5-8 września 2005). Prace przedstawione Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych, t. 84, pod redakcją Wacława Uruszczaka, Kazimierza Barana i Anny Karabowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007, ss. 651].

2008[9]

322)    Rola prawa kanonicznego w rozwoju prawa polskiego w XII-XV wieku, [w:] Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, edited by Pavel Krafl, Praha 2008 (Opera Instituti historici Pragae, series C – Miscellanea, vol. 19), s. 193-204.

323)    Kościół a rozwój staropolskiego parlamentaryzmu w wiekach średnich, [w:] Publikacja po Zjeździe Historyków Państwa i Prawa, pt. Cuius regio, eius religio? Lublin, wrzesień 2006 r., cz. II, pod red. Grzegorza Górskiego, Leszka Ćwikły i Marzeny Lipskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 51-66.

324)    Zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów, „Czasopismo Prawno-Historyczne", tom LX, 2008, z. 2, s. 124-156 (summary, résumé).

325)    Species privilegium sunt due, unum generale, aliud speciale. Przywileje w dawnej Polsce [Species privilegium sunt due, unum generale, aliud speciale. Privilegium im altertümlichen Polen], „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego", t. XI, pod redakcją Jerzego Malca, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków-Lublin-Łódź 2008, s. 19-38.

326)    l`influence de la codification byzantine du droit romain (corpus iuris civilis) sur le droit polonais et sur la culture politique et juridique en Pologne au moyen âge et aux temps moderns, [w:] European public law series, bibliothèque de droit public européen, vol. LXXX, The eastern roman empire and the birth of the idea of state in Europe, Edited by Spyridon Flogaitis/ Antoine Pantélis, Esperia Publications Ltd., London 2008, s. 353-366.

327)    Zasady ustrojowe I Rzeczypospolitej a Trybunał Koronny, [w:] Lex est Rex in Polonia et in Lithuania… . Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej – doświadczenie i dziedzictwo, Trybunał Konstytucyjny Wydawnictwa, Warszawa 2008, s. 11-23.

328)    In Polonia lex est rex". 500-lecie Konstytucji Sejmu Walnego w Radomiu o stanowieniu ustaw przez sejmy i o obowiązkowej promulgacji, [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, pod redakcją Wojciecha Witkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 286-290. (= także na stronie internetowej Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, pod adresem: http://www.law.uj.edu.pl/users/khpp/rok%20laskiego/lex_est_rex.htm).

329)    «Respublica Bene Constituta«. Ustrojowy kształt polskiej monarchii Jagiellonów. Pamięci syna Adama Uruszczaka, [w:] Historia Vero Testis TemporumKsięga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, pod redakcją Janusza Smołuchy, Anny Waśko, Tomasza Graffa, Pawła F. Nowakowskiego, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2008, s. 131-153; Summary.

330)    Ustawodawstwo sejmowe w sprawach Żydów z lat 1496-1572, [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI-XVIII wieku, pod redakcją Tomasza Ciesielskiego i Anny Filipczak-Kocur, Wydawnictwo DiG, Warszawa-Opole 2008, s. 263-280.

331)    Sąd miejski kryminalny w Nowym Wiśniczu w świetle księgi kryminalnej z lat 1665-1785 w rękopisie IT 2059 z Archiwum Państwowego w Krakowie, [w:] Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2008, ed. Vilém Knoll, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čenĕk, s.r.o., Plzeň 2008, s. 394-399.

332)    O prorodzinną ustawę podatkową w 1992 r., [w:] „Krakowskie studia z historii państwa i prawa", tom 2, pod redakcją Wacława Uruszczaka i Doroty Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie I, Kraków 2008, s. 253-260; Summary.

333)    "Pro Patria et Scientia Vivere". 50 lat pracy naukowej Profesora Janusza Sondla, [w:] Leges Sapere. Studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej [Leges Sapere. Studies and essays dedicated to profesor Janusz Sondel on his 50th anniversary of scientific work], pod redakcją Wacława Uruszczaka, Pauliny Święcickiej i Andrzeja Kremera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 17-33 (wspólnie z Pauliną Święcicką i Andrzejem Kremerem). + 35-50 (w języku angielskim, tłumaczyła Paulina Święcicka).

334)    Le patrimoine idéologique de la République romaine dans la culture politique de la Pologne à l`époque de la Renaissance, [w:] Leges Sapere. Studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej [Leges Sapere. Studies and essays dedicated to profesor Janusz Sondel on his 50th anniversary of scientific work], pod redakcją Wacława Uruszczaka, Pauliny Święcickiej i Andrzeja Kremera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 637-646; streszczenie w języku polskim, sporządziła Paulina Święcicka (s. 646).

335)    Zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów [Note préliminaire], [w:] na stronie internetowej Katedry Historii Prawa Polskiego UJ, pod adresem: http://www.law.uj.edu.pl/users/khpp/zasady_ustrojowe_rzeczypospolitej.pdf.

336)    Głos w dyskusji, Sesja wyjazdowa w Lublinie – 9 maja 2008 r. (dyskusja panelowa), [w:] Lex est Rex in Polonia et in Lithuania… . Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej – doświadczenie i dziedzictwo, Trybunał Konstytucyjny Wydawnictwa, Warszawa 2008, s. 170-171.

337)    Pożegnanie uczonego i wychowawcy młodzieży (mowa pogrzebowa). Wystąpienie Profesora Wacława Uruszczaka, kierownika Katedry Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego na uroczystości pogrzebowej Profesora Stanisława Płazy 13 lutego 2006 r. na cmentarzu Batowickim w Krakowie, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa", tom 2: Dedykowane pamięci prof. dr hab. Stanisława Płazy, pod redakcją Wacława Uruszczaka i Doroty Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie I, Kraków 2008, s. 13-16; Summary.

338)    Przedmowa, [w:] Volumina Constitutionum, Tom II: 1550-1609, volumen 2: 1587-1609, do druku przygotował Stanisław Grodziski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 5-6.

339)    Przedmowa, [w:] Materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, pt. Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, Kraków 7-8 marca 2007 r., pod red. Macieja Mikuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 11.

340)    Od redaktorów, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa", tom 2: Dedykowane pamięci prof. dr hab. Stanisława Płazy, Wydanie I, pod redakcją Wacława Uruszczaka i Doroty Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 9-10 (+ From the editors, s. 11-12).

341)    Wstęp, [w:] Leges Sapere. Studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej [Leges Sapere. Studies and essays dedicated to profesor Janusz Sondel on his 50th anniversary of scientific work], pod redakcją Wacława Uruszczaka, Pauliny Święcickiej i Andrzeja Kremera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 13.

342)    Introduction, [w:] Leges Sapere. Studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej [Leges Sapere. Studies and essays dedicated to profesor Janusz Sondel on his 50th anniversary of scientific work], pod redakcją Wacława Uruszczaka, Pauliny Święcickiej i Andrzeja Kremera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 15, (transl. Paulina Święcicka).

343)    Przekład i opracowanie Stendhal (Henri Beyle), Pamiętnik o Napoleonie (fragmenty), [w:] Kodeks Napoleona. Reprodukcja pierwszej pełnej edycji polskiego przekładu (1808) oraz Stendhal (Henri Beyle), Pamiętnik o Napoleonie (fragmenty), redaktor tomu Wacław Walecki, Collegium Columbinum, Kraków 2008 (= w serii: Biblioteka Tradycji nr 60), s. 623-627.

344)    Od Tłumacza, [w:] Kodeks Napoleona. Reprodukcja pierwszej pełnej edycji polskiego przekładu (1808) oraz Stendhal (Henri Beyle), Pamiętnik o Napoleonie (fragmenty). Przekład i opracowanie Wacław Uruszczak, redaktor tomu Wacław Walecki, Collegium Columbinum, Kraków 2008 (= w serii: Biblioteka Tradycji nr 60), s. 629-631.

345)    Leksykon nazwisk osób i haseł przedmiotowych występujących w Pamiętniku o Napoleonie, [w:] Kodeks Napoleona. Reprodukcja pierwszej pełnej edycji polskiego przekładu (1808) oraz Stendhal (Henri Beyle), Pamiętnik o Napoleonie (fragmenty). Przekład i opracowanie Wacław Uruszczak, redaktor tomu Wacław Walecki, Collegium Columbinum, Kraków 2008 (= w serii: Biblioteka Tradycji nr 60), s. 791-822.

346)    Kalendarium wydarzeń, [w:] Kodeks Napoleona. Reprodukcja pierwszej pełnej edycji polskiego przekładu (1808) oraz Stendhal (Henri Beyle), Pamiętnik o Napoleonie (fragmenty). Przekład i opracowanie Wacław Uruszczak, redaktor tomu Wacław Walecki, Collegium Columbinum, Kraków 2008 (= w serii: Biblioteka Tradycji nr 60), s. 823-831.

347)    Komunikat naukowy pt. 430. rocznica utworzenia Trybunału Koronnego [sesja Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 8-9 maja 2008 r.], „Czasopismo Prawno-Historyczne", tom LX, 2008, z. 2, s. 465.

348)    Red. „Krakowskie studia z historii państwa i prawa", tom 2, Wydanie I, pod redakcją Wacława Uruszczaka i Doroty Malec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 260.

349)    Red. Leges Sapere. Studia i prace dedykowane profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej [Leges Sapere. Studies and essays dedicated to profesor Janusz Sondel on his 50th anniversary of scientific work], pod redakcją Wacława Uruszczaka, Pauliny Święcickiej i Andrzeja Kremera, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 776.

2009[10]

350)    Testament Katarzyny Porucznicki obywatelki nowego Wiśnicza z 1659 roku w rękopisie IT 2059 w Archiwum Państwowym w Krakowie, [w] Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, pod redakcją Mariana Małeckiego, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2009, s. 343-347 (+ summary), wspólnie ze śp. Ireną Dwornicką.

351)    Kult św. Tomasza Kantuaryjskiego w Polsce w XII-XIII wieku, [w:] Studia Historyczno-Prawne. Księga pamiątkowa pamięci Profesora Jana Seredyki, pod redakcją Włodzimierza Kaczorowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, s. 361-365.

352)    Oswald Balzer i jego „Geneza Trybunału Koronnego", [w:] Oswald Balzer, Geneza Trybunału Koronnego. Studium z dziejów sądownictwa polskiego w XVI wieku, wydanie drugie, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2009, s. 7-18.

353)    Kilka uwag o instytucji sędziego delegowanego w prawie kanonicznym w XII-XIII wieku, [w:] Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, pod redakcją ks. Józefa Wroceńskiego i ks. Jana Krajczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, s. 821-829.

354)    Zasady ustroju społecznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów a Trybunał Koronny, [w:] Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej szlacheckiej, pod redakcją Antoniego Dębińskiego, Waldemara Bednaruka i Marzeny Lipskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 11-26 (Summary).

355)                  Poselstwo sejmowe w dawnej Polsce. Posłaniec, mandatariusz, poseł‚ narodu, Czasopismo Prawno-Historyczne 2009, t. LXI, z. 1, s. 47-63 (summary, résumé).

356)                  Nowe studium o staropolskim wymiarze sprawiedliwości. Uwagi w związku z pracą Zygfryda Rymaszewskiego, Z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w Średniowieczu. Woźny sądowy, Monografie Prawnicze Akademii Leona Koźmińskiego. Historia Prawa, Warszawa 2008, ss. 268, [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne 2009, t. LXI, z. 1, s. 355-360 (wspólnie z Maciejem Mikułą).

357)                  Le procès  d'inquisition en Pologne à la lumière  du Livre  des malfaiteurs (Liber maleficorum) du Tribunal  Criminel de Wiśnicz (XVII siècle),  [w :] Droit et Justice dans l'Europe de la Renaissance. Colloque des 02-07 juillet 2001. Actes réunis par Jean-Paul  Pittion avec la collaboration de Stéphan Geonget, Centre d'Etudes Supérieures de La Renaissance. Le savoir de Mantice, Paris Honoré Champion Editeur 2009, s. 255-266.

358)    Art. 25 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskliej. Problemy interpretacyjne, [w :] Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka, pod redakcją Pawła Boreckiego, Andrzeja Czohary i Tadeusza J. Zielińskiego, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009, s. 477-486.

359)    Proces inkwizycyjny o świętokradztwo w Nowym Wiśniczu w 1643 roku, [w:] Społeczeństwo staropolskie, t. II: Społeczeństwo a przestępczość, Instytut Historii PAN, Seria Nowa, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009, s. 111-121 (streszczenie w j. angielskim, s. 121).

360)    Państwo pierwszych Jagiellonów 1386-1444, Warszawa 1999 (= Dzieje Narodu i Państwa Polskiego; I-16), wyd. II, Wydawnictwo TEMPLUM, Wodzisław Śląski 2009, ss. 72.

361)    Obyczaje ślubne we wczesnośredniowiecznej Polsce, [w:] Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy Środkowej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesiątlecie urodzin, red. Adam Lityński, Marian Mikołajczyk, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń i Wojciech Organiściak, Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, Katowice-Kraków 2009, s. 741-747.

362)    Przemówienie na otwarcie obrad konferencji « Culpa et poena », [w :] « Culpa et poena ». Z dziejów prawa karnego. Materiały z konferencji poświeconej dziejom prawa karnego. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 11-13 marca 2008 r., pod redakcją Macieja Mikuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, Kraków 2009, s. 11-12.

363)    Przywilej koszycki 1374-09-17 (wywiad), na stronie Muzeum Historii Polski w Warszawie, pod adresem : http://kalendarium.muzhp.pl/display.php?id_event=15 (przeprowadził Wojciech Kozłowski).

2010[11]

364)    Dekretały papieskie w sprawach polskich XII/XIII w., [w:] Studia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Wydział Teologiczny, t. XVII: „Lex Tua Veritas". Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. Tomu ks. Piotr Majer i ks. Andrzej Wójcik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2010, s. 769-782.

365)    Niezależność sądów, niezawisłość i samorządność sędziowska w dawnej i niedawnej Polsce, [w:] Krajowa Rada Sądownictwa. XX-lecie działalności, pod red. Piotra Tulei, Krajowa Rada Sądownictwa & Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora", Toruń-Warszawa 2010, s. 13-60.

366)    Targowica – symbol narodowej zdrady, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, księga I, Komitet redakcyjny Marian Mikołajczyk, Józef Ciągwa, Piotr Fiedorczyk, Anna Stawarska-Rippel, Tomasz Adamczyk, Andrzej Drogoń, Wojciech Organiściak Karol Kuźmicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok-Katowice 2010, s. 565-570.

367)    Henryk Olszewski jako badacz staropolskiego parlamentaryzmu, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa", tom 3, wyd. I, pod redakcją Wacława Uruszczaka, Doroty Malec i Macieja Mikuły, Kraków 2010, s. 17-25.

368)    Od redaktorów, „Krakowskie studia z historii państwa i prawa", tom 3, wyd. I, pod redakcją Wacława Uruszczaka, Doroty Malec i Macieja Mikuły, Kraków 2010, s. 11-14 (From the Editors, s. 13-14), wspólnie z Dorotą Malec i Maciejem Mikułą.

369)    A propos „Uwag o stanie nauk historyczno prawnych", na stronach Katedry Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod adresem: http://www.law.uj.edu.pl/~khpp/site/images/adm/Image/Uruszczak%20Uwagi%20o%20stanie%20nauk.pdf, s. 1-5.

370)    Następstwo tronu w Księstwie Krakowsko-Sandomierskim i Królestwie Polskim (1180-1370), Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 62, 2010, z. 1, s. 15-34 (summary, s. 35, Résumé, s. 35-36).

371)    In memoriam: André Gouron (1931-2009), Czasopismo Prawno-Historyczne, t. 62, 2010, z. 1, s. 506-508.

372)    Historia państwa i prawa polskiego, t. I (966-1795), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 435.

373)    Poselstwo sejmowe w dawnej Polsce, [w:] Drogi i bezdroża nauk historyczno-prawnych, praca zbiorowa pod redakcją Mariana Małeckiego, Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2010, s. 47-56.

374)    Z takim sposobem uprawiania nauki zgodzić się nie można! Twórczość historyczno-prawna ks. dra hab. Stanisława Tymosza z lat 2003-2008, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego" T. XIII (red. Jerzy Malec), Kraków-Lublin-Łódź 2010, s. 265-284.

375)    Z takim sposobem uprawiania nauki nie można się zgodzić (prace historyczno-prawne ks. Dra hab. Stanisława Tymosza z lat 2003-2008), na stronach Katedry Historii Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pod adresem: http://www.law.uj.edu.pl/~khpp/site/images/adm/Image/Uruszczak%20-%20Tymosz%20recenzja.pdf, s. 1-15.

376)    Wywiad pt. Mistrz i uczeń, „Alma Mater" październiki 2010, nr 128, s. 39-47 (przeprowadziła Elżbieta Dziwisz).

377)    W sprawie stanu nauk historycznoprawnych, „Państwo i Prawo", wrzesień 2010, R. 65, z. 9(775), s. 106-111.

378)    Redakcja naukowa tomu, Andrzej Wolan, De Libertate politica sive civile. O wolności Rzeczypospolitej albo Ślacheckiej (tłumaczenie Stanisława Dubingowicza), wydali i opracowali Maciej Eder i Roman Mazurkiewicz, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, ss. 478.

379)    Die Gesetzgebung der kirchlichen Synoden in Polen im 13. und 14. Jahrhundert, [w:] Power and Persuasion. Essays on the Art of State Building in Honour of W.P. Blockmans, Edited by Peter Hoppenbrouwers, Antheun Janse and Robert Stein, Brepols, 2010, s. 309-324.

380)    Anzelma Feuerbacha Merkwürdige Verbrechen. Morderstwo w podróży, [w:] W kręgu nowożytnej i najnowszej historii ustroju Polski. Księga dedykowana Profesorowi Marianowi Kallasowi, Komitet Redakcyjny: Sławomir Godek, Dariusz Makiłła, Magdalena Wilczek-Karczewska, Warszawa 2010, s. 773-781.

381)    Poselstwo sejmowe w dawnej Polsce, [w:] Drogi i bezdroża nauk historyczno-prawnych, praca zbiorowa pod redakcją Mariana Małeckiego, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2010, s. 47-56.

382)    Wystąpienie, [w:] Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Profesora Wacława Uruszczaka [w serii: Z dziejów nauki historii prawa], Czasopismo Prawno-Historyczne 2010, t. 62, z. 2, s. 430-434 (współautorzy: Dorota Malec i Jacek Matuszewski).

383)    Przedmowa, [w:] Volumina Constitutionum, t. 3: 1611-1640, wolumen 1: 1611-1626, do druku przygotowali: Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień i Anna Karabowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 5-6.

384)    (Rozdział 1) Zasady ustrojowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów, [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, pod redakcją Jacka Przygodzkiego i Mariana J. Ptaka, Kolonia Limited 2010, s. 23-50[12].

385)    Miscellanea sejmowe warszawskie z 1570 roku, [w:] „Studia Historycznoprawne". Tom poświęcony pamięci profesora Kazimierza Orzechowskiego, pod redakcją Alfreda Koniecznego i Piotra Jurka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (=Acta Universitatis Wratislaviensis No 3270, seria: Prawo CCCXI), Wrocław 2010, s. 129-135 (Zusammenfassung, s. 135).

386)    Acta Nigra Maleficorum Wisniciae (1665-1785). Księga Czarna Złoczyńców Sądu Kryminalnego w Wiśniczu (1665-1785), opracował i wydał Wacław Uruszczak przy współpracy Bartłomieja Migdy, Anny Karabowicz i Adama Uruszczaka, Archiwum Państwowe w Krakowie, Kraków 2010, ss. 289 i il.

387)    Jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Profesora Wacława Uruszczaka, „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. LXII, 2010, z. 2, s. 423-435 (wespół z Dorotą Malec i Jackiem Matuszewskim).

388)    Laudacja, [w:] Profesor Henryk Olszewski, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 12 maja 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 24-30 (wspólnie z prof. dr hab. Michałem Jaskólskim).

 

2011

389)    Recenzja Fabula mundi. A propos pracy Wojciecha Załuskiego, Ewolucyjna filozofia prawa, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, ss. 215, [w:] „Forum Prawnicze" styczeń 2011, Nr 1(3), s. 69-73.

390)    Ius mercatorum – lex mercatoria. Prawo kupców – prawo kupieckie, [w:] Ius mercatorum, lex mercatoria. Z dziejów i współczesności prawa handlowego, [= Materiały konferencji poświęconej przeszłości i teraźniejszości prawa handlowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 9-11 marca 2009], pod redakcją Macieja Mikuły i Piotra Suskiego, wyd. pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 13-15.

391)    Konstytucja 3 maja 1791 r. Testament polityczny I Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy" R. XIX, Nr 2 (103)/2011, s. 9-40 (summary, s. 40).

392)    André Gouron et l`Université de Cracovie, [w:] Faculté de droit et de science politique. 24 septembre 2010. Homage à André Gouron. Supplément à la Revue d`histoire des anciens pays de droit écrit, coordonné par Jean-Marie Carbasse, Université Montpellier I, s. 101-108.

393)    Rozdział 14. Umowy w zakresie ubezpieczeń, [w:] System Prawa Handlowego, t. 5: Prawo umów handlowych, wyd. 3, red. Stanisław Włodyka, Wydawnictwo C.H. Beck przy współpracy z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie (seria= System Prawa Handlowego), Warszawa 2011, s. 1231-1284.

394)    Statuty Kazimierza Wielkiego i ich znaczenie, [w:] Kazimierz – sławny i z czynów Wielki, red. Marcin Starzyński, Archiwum Państwowe w Krakowie. Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 51-59.

395)    Edycje źródłowe ksiąg sądowych, [w:] Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.), studia edytorskie, t. 1, pod redakcją Adama Perłakowskiego, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica" z siedzibą w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 57-69.

396)    Laudatio, [w:] Z Dziejów Prawa, t. 4(12), pod red. Adama Lityńskiego, Mariana Mikołajczyka i Wojciecha Organiściaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 371-376 (= Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2868).

397)    Artykuł recenzyjny, O znaczeniu badań nad staropolską kulturą prawną. Uwagi w związku z monografią Zygfryda Rymaszewskiego, Z badań nad funkcjonowaniem sądów prawa polskiego w średniowieczu. Czynności woźnego sądowego, Monografie Prawnicze Akademii Leona Koźmińskiego. Historia Prawa, Warszawa 2010, ss. 407, Czasopismo Prawno-Historyczne, T. 63, 2011, z. 2, s. 417-424.

398)    Sejm walny koronny w Krakowie i sejmik generalny w Kole w 1512 roku, [w:] Ustrój – polityka – kultura. Studia ofiarowane Profesor Stefanii Ochmann-Staniszewskiej, pod red. Jerzego Maronia i Roberta Kołodzieja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 55-68.

 

2012

399)    Najstarszy sejm walny koronny „dwuizbowy" w Piotrkowie w 1468 roku, [w:] Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, pod red. Waldemara Bukowskiego i Tomasza Jurka, t. II, Towarzystwo Naukowe «Sicietas Vistulana», Kraków 2012, s. 1033-1056 /Księga Pamiątkowa poświęcona prof. dr hab. Januszowi Kurtyce, przygotowywanej przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). Tekst opublikowany także pod adresem: http://www.law.uj.edu.pl/~khpp/site/images/adm/Image/NAJSTARSZY%20SEJM%20WALNY%20KORONNY%20-%2026%20V%20011.pdf.

400)    Znaczenie średniowiecznej kanonistyki dla prawa zobowiązań, [w:] Ex contractu, ex delicjo. Z dziejów prawa zobowiązań, wyd. I, pod red. Macieja Mikuły i Kamila Stolarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, Kraków 2012, s. 15-21.

401)    Spoliatus ante omnia restituendus. Znaczenie prawa kanonicznego w rozwoju ochrony posiadania, [w:] Possessio ac iura in re. Z dziejów prawa rzeczowego, pod redakcją Macieja Mikuły, Władysława Peksy i Kamila Stolarskiego, wyd. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 17-24.

402)    Podmiotowa strona przestępstwa w Dekrecie Gracjana (1140). Przyczynek do genezy zasady Nullum crimen sine culpa, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 2, pod redakcją Piotra Kardasa, Tomasza Sroki i Włodzimierza Wróbla, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012, s. 47-56.

403)                  Materiały do historii pobytu polskiego rządu na uchodźctwie w Anders w Archives départamentales de Maine-et-Loire. Notatki z kwerendy w czerwcu 1082 roku, [w:] Konsul est iuris et patriae defensor. Księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, pod redakcją Franciszka Longchamp de Bérier, Ryszarda Sarkowicza i Macieja Szpunara, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją, Warszawa 2012, s. 371-387.

404)    Niedozwolone zapożyczenia. Uwagi o pracy Marty Romańskiej, Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych, „Forum Prawnicze" nr 4(12), sierpień 2012, s. 74-82.

405)    Literae deliberatoriae pro conventu indicendo z 1571 r., [w:] Regnare, Gubernare, Administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, pod red. Stanisława Grodziskiego i Andrzeja Dziadzio, Kraków 2012, s. 51-56.

406)    Redakcja „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" t. 5, wyd. I, red. Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 380.

407)    Laudacja Profesora Stanisława Grodziskiego na uroczystości odnowienia jego doktoratu po pięćdziesięciu latach (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Aula Collegium Maius, 11 kwietnia 2011 r.), „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" t. 5, wyd. I, red. Wacław Uruszczak, Dorota Malec, Maciej Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. XI-XV; dostępna pod adresem: http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Krakowskie%20Studia%205/1/1-Krakowskie%20Studia%205%20(1).pdf, 05-06-2013.

408)    Proces o czary w podkrakowskiej wsi Krowodrza w 1698 roku, [w:] Studia Iuridica Toruniensia, t. X. Publikacja dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin i pięćdziesięciolecia pracy naukowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 233-241.

 

2013

409)    Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554-1625, wydanie I, opracowali i wydali Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Anna Karabowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 613.

410)    Fontes Iuris Polonici, [w:] Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554-1625, wydanie I, opracowali i wydali Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Anna Karabowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. VII-IX.

411)    Acta damnatorum seu maleficorum – najstarsza księga złoczyńców sądu kryminalnego rady miejskiej w Krakowie z lat 1554-1625, [w:] Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1554-1625, wydanie I, opracowali i wydali Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Anna Karabowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. XI-XX.

412)    Chapter 13: Poland-Lithuania, [w:] European Supreme Courts. A Portrait through History, t. 3, Third Millennium Publishing, London 2013, s. 160-165.

413)    Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod redakcją Ireny Kaniewskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, Wacław Uruszczak opracował lata 1493-1548, s. 35-106 (książka opracowana zespół Janusz Byliński, Marek Ferenc, Irena Kaniewska i Wacław Uruszczak).

414)    Historia państwa i prawa polskiego, t. I, wydanie 2, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, ss. 445.

415)    Krakau, hasło w encyklopedii Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Herausgegeben von Albrecht Cordes, Hans-Peter Haferkamp, Heiner Lück, Dieter Werkmüller und Christa Bertelsmeier-Kierst als philologischer Beraterin, 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, 17. Lieferung (Konfliktbewältigung-Kreistag), Erich Schmidt Verlag, Berlin 2013, s. 203-206.

416)    „Il y a des juges à Berlin – są jeszcze sędziowie w Berlinie". Anegdota François Andrieux o młynarzu Sans-Souci, królu Pruskim Fryderyku i niezawisłych sądach, [w:] Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci profesor Krystyny Kamińskiej pod redakcją Andrzeja Gacy, Wydawnictwo „Dom Organizatora", Toruń 2013, s. 587-595.

417)    Listy odpuszczenia (lettres dr rémission). Z dziejów wymiaru sprawiedliwości w średniowiecznej Francji, [w:] Ustroje, historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, red. Marian Grzybowski, Grzegorz Kuca, Piotr Mikuli, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 78-82.

418)    Pielgrzymka „Ars Legis – Stowarzyszenia im. św. Iwo Hélory – Patrona Prawników" w Krakowie do Bretanii w dniach 16–21 maja 2013 r., w dziale „Varia", „Palestra" 2013, Nr 9-10, s. 305-307 (zdjęcia Maciej Drogoń i Joanna Greguła).

419)    Reguła quod omnes tangit debet ab omnibus approbari dawnego prawa kanonicznego i jej znaczenie, [w:] Servabo legem Tuam in toto corde meo. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydział Teologiczny, Studia, Tom XIX (redakcja tomu: ks. Arkadiusz Zakręta CM, ks. Andrzej Sosnowski CR), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2013, s. 545-559.

420)    Redakcja Fontes Iuris Polonici, seria: Prawo miejskie, t. 2: Księga kryminalna miasta Dobczyc 1699-1737, opracował i wydał Maciej Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. XXXII + 134.

421)    Facientes et consentientes pari poena puniantur. Karalność przyzwolenia na przestępstwo (consensus delicti) w dawnym prawie kanonicznym, [w:] Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, pod redakcją naukową Wojciech Górowski, Piotr Kardas, Tomasz Sroka, Włodzimierz Wróbel, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 361-374.

422)    Rec. wydawnicza (okładka), [w:] Grzegorz Maria Kowalski, Zwyczaj i prawo zwyczajowe w doktrynie prawa i praktyce sądów miejskich karnych w Polsce „(XVI-XVIII w.), wyd. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 201.

 

2014

423)    Hasło: Stosunki państwowo-kościelne w Polsce do 1918 r., [w:] Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, pod redakcją Artura Mezglewskiego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014, s. 393-409.

424)    Rec. Wydawnicza (okładka), Jakub Maziarz, Biegły sądowy z zakresu historii prawa, wyd. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 165.

425)    Współredakcja książki pt. Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, wyd. I, pod red. Wacława Uruszczaka, Katarzyny Krzysztofek i Macieja Mikuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 451.

426)    Wprowadzenie, [w:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, wyd. I, pod red. Wacława Uruszczaka, Katarzyny Krzysztofek i Macieja Mikuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 15-16.

427)    Tłumaczenie streszczenia z języka francuskiego na język polski, Philippe Nélidoff, „Laickość francuska"? Aspekt historyczny i prawny, [w:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, wyd. I, pod red. Wacława Uruszczaka, Katarzyny Krzysztofek i Macieja Mikuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 111-112.

428)    Tłumaczenie streszczenia z języka francuskiego na język polski, Christine Mengès-Le Pape, O praktykowaniu laickości we Francji – nauczanie kulturowe religii, [w:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, wyd. I, pod red. Wacława Uruszczaka, Katarzyny Krzysztofek i Macieja Mikuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 373.

429)    Powstanie Uniwersytetu w Krakowie w 1364 roku, „Czasopismo Prawno-Historyczne", tom LXVI, 2014, z. 1, s. 13-38, + summary, s. 39.

430)    Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego z 1791 i 1792 roku, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, nr 2013/6, z. 3, s. 247-258.

431)    Zasady ustrojowe w Konstytucji 3 Maja 1791 r., [w:] Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia historyczno-prawne i ustrojowo-porównawcze. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, t. 2, redakcja naukowa Marian Grzybowski, Bogumił Naleziński, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, s. 9-34.

432)    Prawo celem polityki w Polsce Jagiellonów, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", tom. 7/2014, nr 1-2, nr 1, s. 159-168.

433)    Redaktor Naczelny „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", tom 7/2014, nr 1-2, ss. 403.

434)    Z doświadczeń historyka prawa jako biegłego sądowego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego", t. XVII (dedykowany Panu Profesorowi Michałowi Pietrzakowi), Kraków-Lublin-Łódź 2014, s. 303-310.

435)    Recenzja wydawnicza książki Macieja Mikuły, Prawodawstwo króla i Sejmu dla Małopolskich miast królewskich (1386-1572), wyd. I, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, ss. 383.

436)    Reddite quae sunt Casaris Caesari et quae sunt Dei Deo" w Corpus Iuris Canonici, [w:] Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej, red. Mirosław Sitarz, Piotr Stanisz, Henryk Stawniak, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2014, s. 251-258.

437)    Les editions des sources historiques et juridiques en tant que bien culturel national polonais, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 7/2014, zeszyt 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. 2015, s. 405-417, wspólnie z Maciejem Mikułą.

438)    „Referat Adama Vetulaniego na posiedzeniu Zespołu wyłonionego przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dla opracowania planu wydawnictw historyczno- prawnych", „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", 2014, Tom 7, Zeszyt 3, s. 527-540 (wspólnie z Maciej Mikuła).

439)    Redakcja naukowa „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa", 2014, Tom 7, Zeszyt 3, ss. 405-550 (redakcja wspólna z Dorotą Malec i Maciejem Mikułą).

 

2015

440)    Przedmowa, [w:] Volumina Constitutionum, tom: IV: 1641-1668, volumen 1: 1641-1658, do druku przygotowali Stanisław Grodziski, Marcin Kwiecień i Krzysztof Fokt, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 5-6.

441)    Wydział Prawa Uniwersytetu Krakowskiego i jego profesorowie w latach 1364-1780, [w:] Krzysztof Ożóg, Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła, Maciej Zdanek, Dagmara Wójcik-Zega, Katarzyna Kuras, pod redakcją Wacława Uruszczaka, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, tom I: 1364-1780, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. VII-XXIV (wersja angielskojęzyczna, ss. XVII-XXIV).

442)    Redakcja książki, Krzysztof Ożóg, Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła, Maciej Zdanek, Dagmara Wójcik-Zega, Katarzyna Kuras, pod redakcją Wacława Uruszczaka, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, tom I: 1364-1780, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 452.

443)    Referat Adama Vetulaniego na posiedzeniu Zespołu wyłonionego przez Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk dla opracowania planu wydawnictw historyczno-prawnych, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 7/2014, zeszyt 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. 2015, s. 527-540, wspólnie z Maciejem Mikułą.

444)    Redaktor zeszytu 3, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 7/2014, zeszyt 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. 2015, ss. 405-550, redakcja wspólnie z Dorotą Malec i Maciejem Mikułą.

445)    Redaktor zeszytu 4, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa" 7/2014, zeszyt 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. 2015, ss. 551-692, redakcja wspólnie z Dorotą Malec i Maciejem Mikułą.

446)    Z takim sposobem uprawiania nauki godzić się nie można. Naruszanie cudzego autorstwa w pracach historycznoprawnych i historycznych, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego", t. XVIII, 2015, s. 233-255.

447)    Historii państwa i prawa polskiego, tom I: (966 - 1795), 3. wydanie, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015, ss. 511 + nowa „Przedmowa", kilkanaście stron zmian lub uzupełnień, a nadto indeks przedmiotowy.

448)    Artykuł recenzyjny pt.: Refleksje w związku z książką "Bellum iustum versus bellum sacrum. Uniwersalny spór w refleksji średniowiecznej. Konstancja 1414-1418", redakcja Zbigniew Rau i Tomasz Tulejski, Uniwersytet Łódzki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 451, [w:] „Czasopismo Prawno-Historyczne", t. LXVII, 2015, z. 2, s. 271-287 (wspólnie z Kacprem Górskim).

2016

449)    Księga złoczyńców sądu kryminalnego w Krakowie z lat 1589-1604 (Archiwum Narodowe w Krakowie, akta miasta Krakowa, rkps nr 865), [w:] Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1589-1604 (=Fontes Iuris Polonici, seria: Prawo miejskie, t. III), opracowali i wydali Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Krzysztof Fokt, Anna Karabowicz, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana", Kraków 2016, s. VII-XXII.

450)    Księga kryminalna miasta Krakowa z lat 1589-1604 (= Fontes Iuris Polonici, seria: Prawo miejskie, t. III), opracowali i wydali Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Krzysztof Fokt, Anna Karabowicz, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana", Kraków 2016, ss. XXXIII-LIV + ss. 1-368.

451)    Arbitri sunt qui de consensu partium eliguntur – sądownictwo arbitrażowe według Corpus Iuris Canonici, [w:] Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, Wydawnictwo C.H. Beck, Kraków 2016, s. 737-746.

452)    Iustitia et misericordia w Corpus iuris canonici, [w:] Konstytucjonalizm. Doktryny. Partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, pod redakcją Roberta Kłosowicza, Beaty Kosowskiej-Gąstoł, Grzegorza M. Kowalskiego, Tomasza Wiciecha, Łukasza Jakubiaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 707-717.

453) Artykuł recenzyjny książki Grzegorza Olszewskiego, „Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej”, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Nowy Sącz 2014, ss. 704, [w:] „Rocznik Sądecki, t. XLIV, 2016, s. 368-377, Wyd. Prezydent Miasta Nowego Sącza i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu.

454) Rękopisy Statutu krakowsko-warckiego z 1421/1423, [w:] Niltas nisi veri. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, pod redakcją Marcina Głuszaka i Doroty Wiśniewskiej-Jóźwiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 99-114. 

 1. Księgi kryminalne miasta Krakowa z lat 1630-1633, 1679-1690 (= Fontes Iuris Polonici, Seria: Prawo miejskie, t. IV), opracowali i wydali Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Krzysztof Fokt, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2016, ss. I-XLVIII, ss. 1-463 + CD ROM + faksymile rękopisu (ISBN 978-83-65548-05-4).

 2. Dwie księgi kryminalne miasta Krakowa z XVII wieku 
  (Archiwum Narodowe w Krakowie, rękopisy nr 866 i 867), [w:] Księgi kryminalne miasta Krakowa z lat 1630-1633, 1679-1690 (= Fontes Iuris Polonici, Seria: Prawo miejskie, t. IV), opracowali i wydali Wacław Uruszczak, Maciej Mikuła, Krzysztof Fokt, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2016, s. VII-XII.

 3. Iusticia et misericordia dans le Corpus Iuris Canonici, [w:] La justice entre Théologie et Droit, sous la direction de Christine Mengès-Le Pape, Publication du Centre universitaire de Tarn-et-Garonne no 11. Centre Toulousain dHistoire du Droit et des Idées Politique, Presse de l`Université Toulouse Capitole, Toulouse 2016, s. 71-80.

 4. Redaktor zeszytu 4, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 8/2015, zeszyt 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. 2016, ss. 343-476, redakcja wspólnie z Dorotą Malec, Maciejem Mikułą i Kacprem Górskim.

 5. Redaktor zeszytu 1, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 9/2016, zeszyt 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, 2016, ss. I-VII + 1-155, redakcja wspólnie z Dorotą Malec, Maciejem Mikułą i Jakubem Pokojem.

 6. Konfiskata czy sekwestr nieruchomości klasztornych w Królestwie Polskim w 1864 r.?, [w:] „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, vol. XXV, nr 3 „Od prawa przeszłego do współczesnego”. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu”, red. tomu Andrzej Wrzyszcz, Grzegorz Smyk, Lublin 2016, ss. 933-944.

 7. Redaktor zeszytu 3, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 9/2016, zeszyt 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyd. I, 2016, ss. I-VIII+ 271-451, redakcja wspólnie z Dorotą Malec, Maciejem Mikułą i Krzysztof Fokt.

 8. Podejmowanie uchwał na sejmie walnym w pierwszej połowie XVI wieku, „Biblioteka Epoki Nowożytnej” nr 4, I/2016: „Liberum veto”, pod redakcją Urszuli Kosińskiej, Wydawnictwo Neriton, s. 31-47.

 9. Rec. Najnowsza monografia o polskich synodach prowincjonalnych w średniowieczu: Pavel Otmar Krafl, Polské provinciální synody 13.-15. Století, Práce  Historického ústavu AV ČR, Opera Instituti historici Pragae, Řada / Series A Monographia, Svazek / Volumen 70, Historický Ústav, Praha 2016, ss. 176, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, 2016, nr 9(4), s. 581-585.

 10. Wydawnictwo źródłowe. [w:] Starodawne Prawa Polskiego Pomniki (1856-1921), Pomniki Prawa na Przestrzeni Wieków (Monuments of Law over the Centuries) pod redakcją Kacpra Górskiego, Jakuba Pokoja, Damiana Szczepaniaka, Łukasza Szymury, Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, ss. 11-23.

 

2017

 1. Zasada ustrojowa powiązania państwa i Kościoła w Polsce w latach 966-1795, [w:] Kościół a naród i państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, redakcja naukowa Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Ireneusz Dosz, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017, ss. 25-34.

 2. Unio regnorum sub una Corona non causat eorum unitatem. Unia Polski i Litwy w Krewie w 1385 r. Studium historyczno-prawne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Historii Prawa Polskiego, http://www.khpp.wpia.uj.edu/publikacje, dostęp od 16-08-2017, Druk nakładem Autora, Kraków 2017, ss. 77. 

 3. Recenzja pt. O symulowanej nauce, czyli o niekompetentnej, nieudolnej i nieudanej rekonceptualizacji społecznej, kulturowej, gospodarczej i politycznej historii I Rzeczypospolitej, nierzetelnym postępowaniu habilitacyjnym i groźnym pomruku metodologicznym à la Otwock, „Zeszyty Prawnicze UKSW”, Rocznik 17, z. 1, 2017, s. 177-224 (wespół z Jackiem Matuszewskim).

 


[1] Nagroda indywidualna Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki stopnia trzeciego za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych za pracę pt. „Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku", Warszawa, 1 października 1980 r.

[2] Nagroda im. Joachima Lelewela I Wydziału Polskiej Akademii Nauk za rok 1981 w zakresie historii za pracę pt. „Sejm walny koronny w latach 1506-1540". Wręczenie nagrody zaplanowane na dzień 14 grudnia 1981 r. nie odbyło się z powodu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w dniu 13 grudnia 1981 r.

[3] Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołowa stopnia trzeciego za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych za zbiór prac pt. „Tradycje humanizmu polskiego prawa karnego", Warszawa, 1 października 1984 r.

[4] Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za pracę naukową pt. „Korektura Praw z 1532 r. Studium historyczno prawne", Warszawa, 1 października 1992 r.

[5] Laudacja przedstawiona podczas odnowienia doktoratu profesora Juliusza Bardacha na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniu 15 lutego 1999 r.

[6] Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo pracy pt. „Volumina Constitutionum", t. I: 1493-1549", Warszawa, 1 października 2001 r.

[7] Nagroda „Laur Jagielloński" przyznana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za wybitne osiągnięcia w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i prawnych, Kraków, 12 maja 2006 r.

[8] Wykład pt. „Tradycje państwa prawa w Rzeczypospolitej" wygłoszony na uroczystości „500-lat tradycji państwa prawa w Rzeczypospolitej. 500-lecie opublikowania Statutu Łaskiego – wprowadzenia w życie zasady urzędowego ogłoszenia prawa". Uroczystość w Trybunale Konstytucyjnym na zakończenie Roku Jana Łaskiego, Kanclerza Wielkiego, Prymasa Polski (1465-1531), w Warszawie w dniu 25 stycznia 2007 r. W uroczystości uczestniczył Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Lech Kaczyński, Marszałkowie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Marek Jurek i Bogdan Borusewicz, prezes Rady Ministrów – Jarosław Kaczyński, prezes Trybunału Konstytucyjnego – Jerzy Stępień, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego – Janusz Trzciński, i inni dostojni goście.

[9] Nagroda Indywidualna II stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za całokształt działalności z okazji inauguracji roku akademickiego 2008/2009.

[10] Nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za wybitne osiągnięcia naukowe w latach 2005-2008 (z dnia 1 października 2009 r.). Nagroda Indywidualna III stopnia przyznana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej z okazji inauguracji roku akademickiego 2009/2010.

[11] Nagroda indywidualna Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej na rok akademicki 2010/2011.

[12] Artykuł w całości został opublikowany w „Czasopiśmie Prawno-Historycznym", t. LX, 2008, z. 2, s. 125-156.