Seminaria magisterskie

W roku akademickim 2018/2019 seminaria doktoranckie i magisterskie (oraz proseminarium) z Prawa wyznaniowego prowadzą:

1) dr hab. Zdzisław Zarzycki

 

 

 

Od roku akademickiego 2018/2019 seminarium magisterskie: Prawo wyznaniowe na tle porównawczym dla studentów kierunku Administracja stacjonarna II stopnia oraz po uzyskaniu zgody Pana Dziekana również dla studentów kierunku Administracja niestacjonarna II stopnia będzie prowadziła dr Katarzyna Krzysztofek. Seminarium będzie odbywać się we czwartki, godz. 9:45-11:15, sala nr 103, ul Krupnicza 33a. Proponowane tematy prac magisterskich i seminaryjnych zostały zamieszczone poniżej.

 

 

Dr hab. Zdzisław Zarzycki w sesji zimowej prowadzi dwie grupy seminaryjne:

1 grupa: we wtorki o godz. 8.00-9.30 w sali nr 7 (ob. 126), ul. Gołębia 9 i

2 grupa: we worki po godz. 9.30-11.00 w sali nr 7 (ob. 126), ul. Gołębia 9.

Uwaga: Nie będzie sobotniej grupy seminaryjnej, więć Państwa studentów-seminarzystów niestacjonarnych zapraszam na zajęcia we wtorek. 

Tematy (przykładowe) prac magisterskich, seminaryjnych, proseminaryjnych i innych realizowanych i planowanych na seminarium z Prawa wyznaniowego u dr hab. Zdzisława Zarzyckiego:

1. Prawo małżeńskie:

 1. Zaręczyny i skutki ich zerwania w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 2. Przygotowanie do małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 3. Zapowiedzi przedślubne i skutki ich niedochowania w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i jego konsekwencje w prawie polskim. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 4. Małżeństwo z nieletnim w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej.
 5. Postawa aseksualna i tzw. „Białe małżeństwo” i jego skutki w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 6. Sakrament chrztu i bierzmowania w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i jego skutki w prawie polskim. w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 7. Sakrament święceń kapłańskich w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 8. Małżonkobójstwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 9. Powinowactwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 10. Pokrewieństwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 11. Pokrewieństwo sztuczne (adopcja) w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 12. Śluby zakonne (profesja zakonna) w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 13. Uprowadzenie kobiety w celu jej poślubienia w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 14. Niemoc płciowa (impotencja) w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 15. Przeszkoda tzw. Przyzwoitości publicznej w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 16. Błąd co do istotnych przymiotów osoby narzeczonego/nej w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 17. Bigamia w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 18. Pojęcie istotnych przymiotów osobistych narzeczonej (narzeczonego) jako przesłanka ważności małżeństwa kanonicznego Kościoła Katolickiego. Perspektywa historyczno-prawna i współczesna; doktrynalna i jurydyczna.
 19. Sposoby ustania małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego (śmierć małżonka, uznanie za zmarłego, dekret wdowieństwa, rozwód, unieważnienie, stwierdzenie nieważności, przywilej wiary, dyspensa od małżeństwa zawartego ale nie dopełnionego fizycznie – matrimonium non consumatum, itp.).

2. Prawo karne:

 1. Nierząd w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Wybrane zagadnienia prawne w ujęciu historyczno-prawnym i współczesnym.
 2. Treści pornograficzne w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 3. Postawa ksenofobiczna i antypacyfistyczna w ujęciu prawa polskiego i wybranych kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce
 4. Przestępstwo zgwałcenia w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 5. Samobójstwo w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 6. Crimen sollicitationis w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i jego skutki w prawie polskim. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 7. Przestępstwo tzw. pedofilii w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej
 8. Dopuszczalność stosowania napojów alkoholowych, narkotyków, dopalaczy i środków halucygennych w celach religijnych w Polsce i w wybranych krajach świata. Ujęcie historyczno-prawne i współczesne.

3. Życie osobiste człowieka:

 1. Pozycja prawna indywidualnych osób konsekrowanych (dziewic konsystorskich, wdów i wdowców konsekrowanych oraz pustelników i pustelnic) w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 2. Swoboda życia seksualnego człowieka i jego ograniczenia w ujęciu prawa kanonicznego i doktryny Kościoła katolickiego w Polsce. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 3. Prawa i wolności religijne osoby małoletniej w Polsce. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 4. Prawo apostazji w prawie kanonicznym i doktrynie Kościoła Katolickiegooraz w prawie polskim. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 5. Tzw. Prostytucja sakralna (religijna). Ujęcie historyczno-prawne i współczesne.
 6. Postawa proekologiczna i antyekologiczna w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 7. Postawa wegetariańska w ujęciu prawa polskiego i wybranych kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce
 8. Religijne nakazy przestrzegania postu i innych form ograniczeń w spożywaniu posiłków i napojów i następstwa tego zjawiska w prawie polskim. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 9. Antykoncepcja i kryminalizacja niektórych jej postaci w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 10. Prawo do posiadania dzieci i gwarancje ochrony macierzyństwa i ojcostwa w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 11. Gwarancje wolności religijnej osób małoletnich w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 12. Prawo do poświęcenia i błogosławienia osoby, miejsca i przedmiotu – jako formy życia religijnego w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego.
 13. Gwarancje wolności religijnej osób niepełnosprawnych (fizycznie i intelektualnie) w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 14. Postawa feministyczna i szowinistyczna w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 15. Postawa ateistyczna i poglądy komunistyczne w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 16. Samobiczowanie, samookaleczenie i tatuaże w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i innych wybranych związków wyznaniowych oraz prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 17. Zapłodnienie i transplantacja organów u ludzi post mortem w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego
 18. Cudzołóstwo w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 19. Zachowania anomalne w życiu płciowym człowieka w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 20. Prawo człowieka do bycia świadkiem chrztu, bierzmowania i ślubu w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 21. Zabieg obrzezania z pobudek religijnych w świetle w prawie kanonicznym Kościoła Katolickiego i jego skutki w prawie polskim oraz w wybranych krajach świata. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

4. Sprawy różne dot. kościołów i innych związków wyznaniowych:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze osób duchownych w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 2. Prawo kościołów i innych związków wyznaniowych do posiadania własnych archiwów i bibliotek w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 3. Opodatkowanie kościołów i innych związków wyznaniowych oraz osób duchownych w Polsce.
 4. Podatek kościelny w wybranych państwach świata. Tło prawno-porównawcze.
 5. Zdolność, zakres i ograniczenia testowania osób duchownych w Polsce. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 6. Wypadek przy pracy i w drodze do pracy osoby duchownej w Polsce
 7. Metryki Kościoła katolickiego na forum prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 8. Egzekucja (cywilna i administracyjna) z przedmiotów kultu religijnego i wobec osób duchownych oraz majątku kościelnych osób prawnych w Polsce.
 9. Miejsce kultu religijnego w prawie polskim i wewnętrznym niektórych wspólnot religijnych. Pojęcie, rodzaj i zakres ochrony prawnej
 10. Pielgrzymka do miejsca kultu religijnego w ujęciu prawa polskiego i kanonicznego oraz doktryny Kościoła Katolickiego. Perspektywa historyczno-prawna i współczesna
 11. Status prawny krzyży, kaplic i kapliczek przydrożnych w prawie polskim i kanonicznym Kościoła Katolickiego. Perspektywa historyczno-prawna i współczesna
 12. Instytucja odpustu w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Perspektywa historyczno-prawna i współczesna
 13. Prawo do noszenia szat i ubiorów liturgicznychprzez osoby duchowne i świeckie w prawie polskim i kanonicznych Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne i współczesne oraz prawno-porównawcze.
 14. Rodzaje i zakres odpowiedzialności odszkodowawczej jednostek organizacyjnych kościołów i innych związków wyznaniowych za zdarzenia zaistniałe na terenieobiektów kultu religijnego w świetle prawa polskiego i kościelnego.

5. Nowe ruchy religijne:

 1. Status prawny pastafarian i Kościoła Latającego Potwora Spaghetti w Polsce na tle porównawczym
 2. Gwarancje prawne działalności kultów solarnych i pozycja prawna Wyznawców Słońca w Polsce i w wybranych krajach świata. Ujęcie historyczno-prawne i współczesne
 3. Ascetyczne i apokaliptyczne ruchy religijne w Polsce i krajach sąsiednich na przykładzie Skopców i Chłystów. Wybrane zagadnienia prawne z perspektywy historyczno-prawnej i współczesnej
 4. Jazydzi – historia religii, wyznawcy i gwarancje prawne swobody jej wyznawania w Polsce i w wybranych krajach świata. Ujęcie prawno-porównawcze.
 5. Wyznawcy bahaizmu – historia religii, wyznawcy i gwarancje prawne swobody jej wyznawania w Polsce i w wybranych krajach świata. Ujęcie prawno-porównawcze.
 6. Negatywne próby rejestracji tzw. Nowych ruchów religijnych w Polsce w latach 1990-2016. Wybrane zagadnienia prawne.

 

6. Duszpasterstwa specjalne:

 1. Duszpasterstwo parafialne i specjalne myśliwych, leśników i ekologów w Polsce
 2. Duszpasterstwo kolejarzy i pracowników kolei w Polsce
 3. Duszpasterstwo sportowców w Polsce
 4. Duszpasterstwo parafialne i specjalne pracowników służby zdrowia i ich rodzin w Polsce. Ujęcie historyczno-prawne i współczesne

7. Inne problemy Państwo-Kościół:

 1. Ochrona zabytków kościelnych w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 2. Gwarancje prawne przestrzegania dni świątecznych jako dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce i na tle porównawczym (Europa). Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 3. Prawo człowieka do pracy i godziwej płacy w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 4. Własność i jej ochrona w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 5. Alimenty i prawo alimentacyjne w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 6. Służba wojskowa w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 7. Ochrona środowiska (i przyrody) w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 8. Prawa podmiotowe i ich ochrona w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 9. Prawa bezrobotnego i jego rodziny oraz walka ze zjawiskiem bezrobocia w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego w świetle prawa polskiego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 10. Tzw. „Okna życia” i instytucje podobne w świetle prawa polskiego, międzynarodowego i kanonicznego Kościoła Katolickiego. Tło prawno-porównawcze
 11. Mir domowy i kościelny i ich ochrona w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 12. Filantropia w świetle prawa kanonicznego Kościoła Katolickiego i innych wybranych związków wyznaniowych w Polsce oraz według prawa polskiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 13. Produkty koszerne w prawie polskim i wewnętrznym wybranych wspólnot religijnych w Polsce na tle porównawczym
 14. Prawa zwierząt w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 15. Prawo do religijnego pochówku i ochrona czci i pamięci zmarłego w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 16. Przysięga religijna w prawie polskim i kanonicznym oraz doktrynie Kościoła Katolickiego. Ujęcie historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 17. Patronat honorowy świętych i błogosławionych nad miejscowościami i ich częściami, oraz obiektami fizjograficznymi w świetle prawa polskiego i kanonicznego kościoła Katolickiego w Polsce. Tło historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.
 18. Treści o charakterze religijnym w reklamie oraz reklama na obiektach kultu religijnego w Polsce. Tło historyczno-prawne, doktrynalne, normatywne i jurydyczne.

 

 

Przykładowe tematy prac magisterskich i seminaryjnych przygotowywanych w ramach seminarium magisterskiego Prawo wyznaniowe na tle porównawczym prowadzonego od roku akademickiego 2018/2019 przez dr Katarzynę Krzysztofek: 

 1. Zależność między katalogiem dni wolnych od pracy a pozycją kościołów i związków wyznaniowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 2. Status Świadków Jehowy w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 3. Położenie prawne nowych ruchów religijnych w świetle prawodawstwa Unii Europejskiej i krajów członkowskich.

 4. Relacje pomiędzy państwem a kościołem na przykładzie krajów skandynawskich.

 5. Model separacji wrogiej w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 6. Pozycja prawna Kościoła rzymskokatolickiego w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 7. Kościoły i związki wyznaniowe jako podmioty prowadzące działalność na Rynku Wspólnym.

 8. Status prawny Półwyspu Athos z punktu widzenia regulacji unijnych.

 9. Procedura rejestracji kościołów i związków wyznaniowych na przykładzie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.

 10. Przetwarzanie danych osobowych przez kościelne osoby prawne w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

 11. System powiązania państwa i kościoła na przykładzie państw członkowskich Unii Europejskiej.

 12. Dopuszczalność stosowania prawa szariatu w świetle prawodawstwa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

 13. Rozumienie wolności religijnej w prawie Unii Europejskiej i w prawie państw opartych na zasadach szariatu.

 14. Ubój rytualny jako jedna z gwarancji wolności sumienia i religii.

 15. Małżeństwo jako instytucja prawna w świetle prawa polskiego i prawa państw muzułmańskich.

 16. Przeszkody małżeńskie w prawie polskim, prawie wewnętrznym Kościoła rzymskokatolickiego oraz w prawie szariatu.

 17. Rozwód jako instytucja prawna w świetle prawa polskiego i prawa państw muzułmańskich.

 18. Powiązanie państwa i kościoła na przykładzie wybranych państw muzułmańskich.

 19. Apostazja w prawie kanonicznym i w prawie szariatu.

 20. Wolność religijna na podstawie aktów prawnych gwarantujących prawa człowieka w świecie islamskim.