Przejdź do głównej treści

Historia i prawo Islamu

Dla studentów studiów niestacjonarnych na kierunku Prawo w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 prowadzony będzie wykład z przedmiotu pt. „Historia i prawo islamu”. Zajęcia w wymiarze 21 godzin prowadzić będą:

dr hab. Katarzyna Krzysztofek-Strzała i dr hab. Zdzisław Zarzycki.

 

Termin wykładu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:

Prawo niestacjonarne: piątki zjazdowe, godz. 10.45-13.00 - zajęcia online

 

Przedmiotem wykładu będą  zagadnienia dotyczące:

I. Historii islamu – narodziny islamu, dzieje proroka Mahometa; podział muzułmanów po śmierci Mahometa na Sunnitów i Szyitów; dalsze dzieje islamu po dzień dzisiejszy.

II. Charakterystyki państw muzułmańskich – ukazanie różnic pomiędzy państwami wyznaniowymi otwartymi (nowoczesnymi) a wyznaniowymi zamkniętymi (tradycyjnymi) opierającymi swoje prawodawstwo na prawie szariatu, i wskazanie także na istnienie pośród państw muzułmańskich, takich które prezentują model rozdziału państwa i religii.

III. Źródeł prawa muzułmańskiego – rola Koranu, sunny i hadisów; szkoły prawa muzułmańskiego.

IV. Podstaw doktryny wiary muzułmańskiej – kształtowanie się doktryny muzułmańskiej; podstawowe pojęcia związane z islamem; podstawowe filary wiary w islamie – wyznanie wiary, modlitwa, post, jałmużna, pielgrzymka do Mekki; prawa i obowiązki wyznawcy islamu; obrządki w islamie - związane z narodzinami, śmiercią, pochówkiem, obrzezaniem.

V. Prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego i prawa administracyjnego w krajach muzułmańskich – geneza; analiza konstytucji wybranych państw muzułmańskich; wskazanie na podstawowe pojęcia prawa cywilnego i ich rozumienie w świetle prawa muzułmańskiego – np. własność, umowa, zobowiązanie, zakat.

VI. Prawa rodzinnego w krajach muzułmańskich – geneza; prawo małżeńskie osobowe i majątkowe; stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi.

VII. Prawa spadkowego w krajach muzułmańskich – geneza; zdolność dziedziczenia; porządek dziedziczenia.

VIII. Prawa pracy w krajach muzułmańskich – kalendarz dni wolnych od pracy a święta muzułmańskie; prawa urlopowe pracownika; wpływ religii wyznawanej przez pracownika na zakres jego uprawnień pracowniczych.

IX. Prawa karnego w krajach muzułmańskich – geneza; podstawowe pojęcia prawa karnego w krajach muzułmańskich i ich rozumienie; podział przestępstw, przestępstwa obyczajowe i ich karalność; elementy muzułmańskiego procesu karnego.

X. Wolności religijnej w krajach muzułmańskich – w ujęciu instytucjonalnym: w odniesieniu do podmiotów wyznaniowych oraz w ujęciu indywidualnym: w odniesieniu do jednostek – obywateli i nieobywateli, muzułmanów i niemuzułmanów; prozelityzm; prawo do zmiany wyznania (apostazja).

 

Pełny opis przedmiotu został zamieszczony w systemie USOS.

Wykład kończy się egzaminem testowym, jednokrotnego wyboru, składającym się z 30 pytań (do zdania egzaminu trzeba mieć min. 16 punktów)

W przypadku braku możliwości zorganizowania egzaminu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w formie stacjonarnej z uwagi na sytuację epidemiczną, egzamin planowany jest w formule open book - obejmującej dwa pytania opisowe.

 

Planowane terminy egzaminów z przedmiotu Historia i prawo islamu w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021:

Egzamin przedterminowy: 6 czerwca 2021 r. (niedziela) - godz. 8.00-20.00

Egzaminy w sesji: 19 czerwca 2021 r. (sobota) - godz. 8.00-20.00

                                29 czerwca 2021 r. (wtorek) - godz. 8.00-20.00

Egzaminy w sesji poprawkowej: 4 września 2021 r. (sobota) - godz. 8.00-20.00

                                                        10 września 2021 r. (piątek) - godz. 8.00-20.00

 

 

Egzamin z przedmiotu „Historia i prawo islamu”

Prawo niestacjonarne

Egzamin: 19 czerwca 2021 r., godz. 8.00-20.00

 

1. Proszę scharakteryzować rodzaje rozwodów w klasycznym prawie szariatu. min 2500 – max 3000 znaków ze spacjami i ew. przypisami. Punktacja: 0-20 punktów.

2. Proszę scharakteryzować organizacje międzynarodowe skupiające współczesne państwa muzułmańskie; zasięg, organy, cele. min 2500 – max 3000 znaków ze spacjami i ew. przypisami. Punktacja: 0-20 punktów.

 

 

 

W razie cytowania proszę wskazać źródło cytatu w postaci przypisu, w przypadku korzystania ze źródła bez jego cytowania, wystarczy dołączyć na końcu odpowiedzi na każde pytanie wykaz bibliograficzny.

Odpowiedzi na obydwa pytania proszę zamieścić w jednym, wspólnym pliku, wyłącznie! MS Word.

Odpowiedzi proszę przesłać do godziny 20.00 w dniu 19 czerwca 2021 r. za pośrednictwem platformy Pegaz lub na adres mailowy: k.krzysztofek@uj.edu.pl

W pliku (na jego początku) należy podać: 

                                   datę egzaminu 

                                   imię i nazwisko 

                                   numer albumu 

                                   kierunek i tryb studiów 

Bardzo proszę opatrzyć plik nazwą: numer albumu_data 

wg wzoru (1111111_2020_07_08) 

 

 

 

 

Informacja dotycząca egzaminów z przedmiotu "Historia i prawo islamu" (Prawo niestacjonarne)

 

 

Szanowni Państwo,

 

egzaminy z przedmiotu "Historia i prawo islamu" w sesji letniej roku akademickiego 2020/2021 odbędą się w formie "OPEN BOOK".

 

Szczegółowe ustalenia dotyczące egzaminu:

1. Zapisy na egzamin (na wszystkie terminy) przeprowadzane są za pośrednictwem USOS. Brak zapisu uniemożliwia wzięcie udziału w terminie. Egzamin przedterminowy: bez konsekwencji oceny niedostatecznej.

2. Pytania ujawnione będą o godzinie 8.00 w dniu egzaminu na stronie internetowej Pracowni oraz w Pegazie.

3. Odpowiedzi na pytania należy nadesłać albo za pośrednictwem platformy Pegaz (poprzez dołączenie pliku tekstowego) albo mailem na adres: k.krzysztofek@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do godz. 20.00 w dniu przeprowadzania egzaminu. Zaleca się korzystanie z poczty uniwersyteckiej, by uniknąć zakwalifikowania przez oprogramowanie UJ maili wysyłanych z innych kont jako spam.

4. Egzamin składa się z dwóch pytań otwartych, opisowych. Pytania opisowe punktowane są w skali 0-20 punktów każde z nich z osobna; łącznie można uzyskać 40 punktów. Do zaliczenia egzaminu należy uzyskać min. 21 punktów (tj. 50% + 1 punkt).

5. W brzmieniu pytania podana będzie maksymalna liczba znaków (włącznie ze spacjami), jakie można wykorzystać podając odpowiedź. Fragment tekstu wykraczający poza limit znaków nie będzie uwzględniany w ocenie. Przewidujemy, że odpowiedź na jedno pytanie powinna liczyć min. 2500 znaków i nie przekraczać 3000 znaków, licząc łącznie ze spacjami.

6. Odpowiedzi należy przygotowywać w oparciu o podany wykaz materiałów. Należy pamiętać o poprawnym cytowaniu przywoływanych fragmentów i o podaniu ich źródeł. Prace egzaminacyjne mogą być poddane skanowaniu antyplagiatowemu w systemie OSA.

7. Zgodnie z sylabusem przedmiotu, egzamin opierać się będzie na:

a. materii wykładowej – prezentowanej podczas wykładów organizowanych w bieżącym semestrze na platformie MS Teams

b. subsydiarnie zaleca się podręczniki: Stanisław Wit Witkowski, Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Warszawa 2009; Wiesław Bar, Wolność religijna w Dār al-Islām; zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin 2003; J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne islamu, Warszawa 2007.