Przejdź do głównej treści

Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej

Wykład z przedmiotu Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej jest prowadzony przez dr. hab. Zdzisława Zarzyckiego i dr hab. Katarzynę Krzysztofek-Strzała i obejmuje 45 godzin zajęć na kierunku Administracja stacjonarna II stopnia (semestr zimowy), 28 godzin zajęć na kierunku Administracja niestacjonarna II stopnia (semestr zimowy) oraz 30 godzin zajęć na kierunku Prawo stacjonarne (semestr letni - Prawo wyznaniowe w państwach Unii Europejskiej). 

 

Terminy wykładu:

 

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia:

I. Zjednoczona Europa w poglądach papieży XX/XXI wieku: od papieża Piusa XII do papieża Franciszka;

II. Pojęcie kościołów, związków wyznaniowych, nowych ruchów religijnych i sekt w prawie unijnym;

III. Ważniejsze akty prawne Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej dotyczące kościołów i związków wyznaniowych oraz osób duchownych (m.in. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r., Traktaty Rzymskie z 1957 r., Traktat z Maastricht z 1992 r. i Deklaracja (Kościelna) Nr 11 do Traktatu Amsterdamskiego “O statusie kościołów i związków światopoglądowych”, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r., Traktat Lizboński z 2007 r.);

IV. Stosunki Państwo-Kościół w ustawodawstwie krajów członkowskich Unii w znaczeniu materialnym i formalnym;

V. Kościoły i związki wyznaniowe na tle regulacji swobód Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej w zakresie swobody przepływu osób, swobody przepływu usług, swobody przepływu towarów i swobody przepływu kapitału;

VI. Instytucjonalizacja stosunków między Unią Europejską a Kościołami i związkami wyznaniowymi:

- finansowanie i opodatkowanie Kościołów i związków wyznaniowych w krajach Unii Europejskiej,

- ochrona prawna swobody wyznania w krajach Unii Europejskiej,

- małżeństwa wyznaniowe w wybranych krajach Unii Europejskiej,

- nauczanie religii w szkołach publicznych w krajach Unii Europejskiej.

 

Pełny opis przedmiotu został zamieszczony w systemie USOS.

Wykład kończy się egzaminem opisowym, składającym się z 2 pytań.

 

Terminy egzaminów: 

 

 

Egzaminy z przedmiotu "Prawo wyznaniowe w Unii Europejskiej" w sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021 odbędą się w formie "OPEN BOOK".

 

Szczegółowe ustalenia dotyczące egzaminu:

1. Zapisy na egzamin (na wszystkie terminy) przeprowadzane są za pośrednictwem USOS. Brak zapisu uniemożliwia wzięcie udziału w terminie. Egzamin przedterminowy: bez konsekwencji oceny niedostatecznej.

2. Pytania ujawnione będą o godzinie 8.00 w dniu egzaminu na stronie internetowej Zakładu oraz w Pegazie.

3. Odpowiedzi na pytania należy nadesłać albo za pośrednictwem platformy Pegaz (poprzez dołączenie pliku tekstowego) albo mailem na adres: k.krzysztofek@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do godz. 20.00 w dniu przeprowadzania egzaminu. Zaleca się korzystanie z poczty uniwersyteckiej, by uniknąć zakwalifikowania przez oprogramowanie UJ maili wysyłanych z innych kont jako spam.

4. Egzamin składa się z dwóch pytań otwartych, opisowych. Pytania opisowe punktowane są w skali 0-20 punktów każde z nich z osobna; łącznie można uzyskać 40 punktów. Nie przewidujemy kazusów. Do zaliczenia egzaminu należy uzyskać min. 21 punktów (tj. 50% + 1 punkt).

5. W brzmieniu pytania podana będzie maksymalna liczba znaków (włącznie ze spacjami), jakie można wykorzystać podając odpowiedź. Fragment tekstu wykraczający poza limit znaków nie będzie uwzględniany w ocenie. Przewidujemy, że odpowiedź na jedno pytanie powinna liczyć min. 2500 znaków i nie przekraczać 3000 znaków, licząc łącznie ze spacjami.

6. Odpowiedzi należy przygotowywać w oparciu o podany wykaz materiałów. Należy pamiętać o poprawnym cytowaniu przywoływanych fragmentów i o podaniu ich źródeł. Prace egzaminacyjne mogą być poddane skanowaniu antyplagiatowemu w systemie OSA.

7. Zgodnie z sylabusem przedmiotu, egzamin opierać się będzie na:

a. materii wykładowej – prezentowanej podczas wykładów organizowanych w bieżącym semestrze na platformie MS Teams oraz dostępnych w formie nagrań na platformie MS Stream

b. subsydiarnie zaleca się podręcznik: Krzysztof Orzeszyna, „Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej", wydaw. KUL, Lublin 2007.